KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Ewidencja odpadów

19 luty 2019 (aktualizacja)

Ewidencja odpadów w 2019 roku

Ewidencja odpadów w 2019 roku, jak będzie wyglądać jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019? W poprzednim roku nowością w ewidencja odpadów był rejestr BDO. Sprawdzimy w nim np. czy odbiorca odpadów posiada niezbędne zezwolenia i czy w związku z tym możemy przekazać mu odpad. Najbardziej oczywistą zmianą w ewidencji odpadów w 2019 roku będzie jednak konieczność umieszczania numeru rejestrowego BDO na karcie przekazania odpadu oraz karcie ewidencji odpadu. Program ewidencja odpadów robi to automatycznie. To nie koniec zmian w ewidencji odpadów. Niezbędne są kolejne zmian w ewidencji odpadów. Skoro w 2020 roku trzeba złożyć nowe sprawozdanie odpadowe za 2019 rok to wszystkie nowe niezbędne, do ewidencji odpadów informacje musimy gromadzić już od 1 stycznia 2019. Podstawowy problem to, jakie informacje o odpadach musi gromadzić przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w 2019 roku? Przypominamy, że z dniem 1 maja 2019 r. upływa termin wydania nowego rozporządzenia określającego wzory dokumentów wykorzystywanych w ewidencji odpadów. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika między innymi z art. 232 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej(Dz.U.2018.650).

Program do Ewidencji odpadów 2019

Zmiany w ewidencji odpadów do 2020 roku zapisane w nowelizacji ustawy o odpadach

Co dalej z ewidencją odpadów?

Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 237aa) za 2019 rok będziemy składać nowe sprawozdania odpadowe!

Najbliższe lata będą wyjątkowo trudne dla przedsiębiorców ewidencjonujących odpady. Wprowadzone zostaną zmiany w ewidencji oraz w sprawozdaniach dla Marszałka województwa. Od 2019 roku roczne sprawozdanie o odpadach nie będzie składane w formie papierowej, lecz dane zbiorcze przesyłane będą elektronicznie za pomocą indywidualnego konta w BDO. Choć niema pewności czy Ministerstwo środowiska zdąży na czas z pracami nad nowym systemem. Zapewne zmieni się także zakres danych wykazywanych w sprawozdaniach. Czy do tego czasu zmienią się dokumenty ewidencyjne, nie jest w tym momencie jasne. Możliwa jest sytuacja, w której będzie istniał obowiązek wykazywania w sprawozdaniach rocznych informacji niezawartych wprost w ewidencji odpadów.

Zmiany w ewidencji odpadów! 

Dowiedz się więcej o programie Ewidencja odpadów 2019

Wiadomo, że zmiany w ewidencji odpadów związane ściśle z BDO zostały przełożone na 2020 rok. Dotyczy to karty odpadów komunalnych czy wykazywania w karcie przekazania odpadów godziny rozpoczęcia transportu lub godziny przejęcia odpadów. Nie wiadomo kiedy ministerstwo zdecyduje się na zmianę dokumentów ewidencyjnych?

Nadany numer rejestrowy powinien pojawić się w dokumentach ewidencyjnych. By tak się stało należy pamiętać by uzupełnić w programie Ewidencja odpadów zarówno własny numer rejestrowy jak i numer BDO kontrahentów w katalogu Posiadacze odpadów. Nasz program weryfikuje poprawność wprowadzonego numeru rejestrowego BDO.  Dodatkowo w programie dzięki integracji z BDO można sprawdzić wpisy kontrahenta w rejestrze.

Co warto wiedzieć o ewidencji odpadów?

Każdy posiadacz odpadów, niezależnie w jaki sposób wszedł w posiadanie tych odpadów musi prowadzić ewidencję odpadów. Ustawodawca (art. 66 ustawy o odpadach) mówi zarówno o ilościowej jaki jakościowe ewidencji odpadów prowadzonej zgodnie z aktualnie obowiązującym katalogiem odpadów. Pamiętaj twoja ewidencja odpadów musi być prowadzona na bieżąco! W zdecydowanie większości przypadków ewidencja odpadów sprowadza się gromadzenia niezbędnych informacji o odpadach w firmie. Zgromadzone informacje należy ująć w trzech rodzajach dokumentów:

 1. Karta przekazania odpadu – wystawiana na bieżąco w kilku egzemplarzach
 2. Karta ewidencji odpadu – wystawiana raz na miesiącu lub raz w miesiącu uzupełniana
 3. Roczne zestawienie danych o odpadach dla marszałka województwa – przesyłane raz w roku do 15 marca za rok poprzedni

Należy pamiętać, że ewidencja odpadów musi być prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji. W naszych artykułach opisujemy jak wypełnić bez błędu dokumenty służące do ewidencji odpadów. Piszemy krok po kroku jak wypełnić prawidłowo kartę przekazania odpadu oraz kartę ewidencji odpadów, Oczywiście dokumenty te można także wygenerować automatycznie korzystając z naszego programu ewidencja odpadów 2019. Zaletą jest znaczne przyśpieszenie ewidencji odpadów oraz gwarancja 100% zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Najczęściej popełniane błędy w Ewidencji odpadów

Ewidencja odpadów często prowadzona jest błędnie o czym dowiadujemy się dopiero podczas kontroli. Najczęściej popełnianym błędem to brak ewidencji odpadów. Wielu przedsiębiorców nie prowadzi ewidencji odpadów nie zdając sobie sprawy że ten obowiązek dotyczy ich firmy. Problem ten zostanie rozwiązany w 2019 roku. Od 2019 roku a z pewności już w 2020 roku coraz trudniej będzie przekazać odpad bez numeru rejestrowego BDO. Odbiorcy odpadów będą wymagać by firmy uzyskały wpis do BDO a od tego momentu Urząd marszałkowski będzie wiedział, że masz obowiązek prowadzić ewidencję odpadów. Najpóźniej gdy nie złożysz sprawozdania odpadowego za 2019 rok urząd zainteresuje się twoją firmą.

Zacznij prowadzić ewidencję odpadów, bądź w zgodzie z przepisami uniknij kar.
Inne często popełniane błędy w ewidencji odpadów:

 • Nie prowadzenie karty ewidencji odpadów (uproszczona ewidencja odpadów)
 • Brak numeracji karty ewidencji odpadów
 • Podawanie masy w dokumentach ewidencyjnych w kg
 • Ewidencja tylko wybranych odpadów
 • Ewidencja odpadów komunalnych
 • Nieprawidłowa ewidencja odpadów wytworzonych poza instalacją
  Brak numeru BDO na karcie ewidencji odpadów
 • Ewidencja odpadów wspólna dla kilku miejsc prowadzenia działalności

Warto uniknąć powyższych błędów w ewidencji odpadów!

Zerowa ewidencja odpadów

Niektórzy przedsiębiorcy stają przed problemem „zerowej ewidencji odpadów”. Dzieje się tak w przypadku gdy w pozwoleniu odpadowym lub pozwoleniu zintegrowanym mają zgodę na wytwarzanie konkretnego kodu odpadów a w danym roku go faktycznie nie wytworzyli. Powstaje pytanie czy w takim przypadku w ramach ewidencji odpadów należy wystawić kartę ewidencji odpadów. Sytuację ta nabiera szczególnego znaczenia gdy Urząd Marszałkowski twierdzi, że nie wystawienie np. karty ewidencji odpadów jest naruszeniem przepisów. Należy tu zauważyć, że na gruncie ustawy o odpadach zgodnie z art. 70 obowiązek wystawienia karty ewidencji odpadów spoczywa na posiadaczu odpadu. Zadajmy więc sobie pytanie, czy przedsiębiorca może być posiadaczem odpadu który nie został wytworzony? Pytanie to pozostaje oczywiście pytaniem retorycznym. Niemniej jednak należy zauważyć, że niektóre Urzędy Marszałkowskie przyjmują stanowisko odmienne. W tej sytuacji należy rozważyć czy pomimo braku wyraźnego wymogu ustawowego nie dołączyć do rocznego zestawienia, oświadczenie przedsiębiorcy o nie wytworzeniu w danym roku danego odpadu.

Uproszczona ewidencja odpadów

Jak wykazałem wyżej ewidencję odpadów co do zasady prowadzi się z wykorzystaniem takich dokumentów jak karty przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów. Wybrane podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić:

 • Wytwórcy odpadów niebezpiecznych, którzy w dany roku wytworzyli mniej niż 100 kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych.
 • Wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne(poza odpadami komunalnymi), którzy w dany roku wytworzyli mniej 5 ton (5 Mg) odpadów.
 • Transportujący odpady, którzy wykonują tylko i wyłącznie usługę transportu odpadów.
 • Dysponujący powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane jako nawóz.

Uproszczona ewidencja odpadów oznacza, że uprawniony podmiot nie musi wystawiać co miesiąc karty ewidencji odpadów. Wystarczą w takim przypadku tylko karty przekazania odpadu. Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia z obowiązku składania corocznego zestawienia o odpadach do Marszałka Województwa.

Program do Ewidencji odpadów 2019

Ewidencja odpadów powiązane artykuły: