KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Formularze rejestracyjne BDO

4 kwietnia 2019 (aktualizacja)

Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Wpisu do rejestru BDO na wniosek podmiotu ewidencjonującego odpady lub z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056) dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Dowiedz się więcej o programie Ewidencja odpadów 2019

Wpisu do rejestru BDO z urzędu dla podmiotów zobowiązanych do ewidencji odpadów które uzyskały: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Więcej o BDO….

Nowe wzory formularzy BDO od 15 stycznia 2019 roku! 

Podstawą do uzyskania wpisu do rejestru BDO jest złożenie przez podmiot ewidencjonujący odpady wniosku w formie papierowej, którego nowy wzór został określony w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(Dz.U. 2018 poz. 2528).

Pytania odnośnie rejestracji w BDO należy zadawać właściwemu urzędowi marszałkowskiemu (Dane kontaktowe)

Pobierz pliki WORD do rejestracji w BDO:

FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY BDO (nowa wersja 2019)

FORMULARZ O WYKREŚLENIU Z REJESTRU BDO (nowa wersja 2019)

PODGLĄD NOWYCH FORMULARZY BDO 2019


Wykaz danych kontaktowych w prawie rejestracji w BDO dla poszczególnych województwa: