KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Rejestr BDO

7 marca 2019 (aktualizacja)

Rejestr BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Po 5 latach prac w dniu 23 stycznia 2018 roku Ministerstwo Środowiska udostępniło pod adresem www.bdo.mos.gov.pl pierwszą wersję (BDO ver. 1.0.0) rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W pierwszej odsłonie BDO składa się z zaledwie 3 pozycji: komunikatu w sprawie prowadzenia rejestru, wniosków rejestracyjnych do pobrania oraz strony logowania.  Termin składania wniosków o rejestrację w BDO minął 24 lipca 2018 roku.  Od 15 stycznia 2019 r. obowiązują nowe formularze BDO.

Sprawdź czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów?

Jeżeli masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów musisz zarejestrować się w rejestrze BDO. Musisz uzyskać od Marszałka Województwa 9 cyfrowy numer rejestrowy dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Firmy które nie uzyskały numeru rejestrowego BDO mogą mieć problemy z przekazaniem wytworzonych odpadów. Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne ale także np. gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty samochodowe, jednostki badawcze, tartaki itd.  Czyli firmy zobowiązane do ewidencji odpadów.

Przykładowy wpis rejestr BDO

Numer rejestrowy w BDO należy umieszczać na dokumentach:

Oficjalną datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest zgodnie z komunikatem zamieszczonym w Monitorze Polskim 24 stycznia 2018 roku. Przynajmniej do 2020 roku BDO będzie pełniło wyłącznie funkcję rejestru a nadany numer rejestrowy będziemy wprowadzać w dokumentach ewidencyjnych.

Ważna informacja dla podmiotów wytwarzających odpady
Podmioty wytwarzające odpady nie posiadające pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, składają wniosek o wpis do rejestru wypełniając tylko Dział I formularza rejestrowego(pozostałych działów nie przesyłamy). Do Działu I formularza rejestrowego należy dołączyć dodatkowo oświadczenie wytwórcy odpadów. Powyższe wynika ze stanowiska Ministerstwa Środowiska przesłanego w dniu 12 lipca 2018 r. do urzędów marszałkowskich.

Formularze w wersji do edycji można pobrać na stronie formularze rejestracyjne BDO.

Oświadczenie wytwórcy w wersji do edycji można pobrać tutaj.

WskazówkaWiększość informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku rejestrowego do BDO znajdą Państwo w  sprawozdaniu dla marszałka za 2018 rok!

Wszystkie podmioty do wniosku o wpis do rejestru dołączają:

 1. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Dowiedz się więcej o programie Ewidencja odpadów 2018

Rejestracja w BDO kto musi zostać wpisany do rejestru

Podstawą uzyskania wpisu w rejestrze jest złożenie przez podmiot ewidencjujący odpady wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załączniki do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to kolejne już rozporządzenie o BDO i obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

Uwaga podmioty wytwarzające odpady nie posiadające pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO!

Część podmiotów zwolniona jest z obowiązku składania wniosków rejestracyjnych.

Marszałek województwa dokona z urzędu wpisu do rejestru BDO dla podmiotów gospodarujących odpadami, które (art. 51 ustawy o odpadach):

 • uzyskały pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskały pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056).

Rejestracji podlegają podmioty, które podpadają pod jedną z tych ustaw:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (każdy, kto musi prowadzić ewidencję odpadów). Przykładowo: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty, zakłady produkcyjne.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Kto dokonuje wpisu do rejestru BDO

Wpisu do rejestru BDO dokonuje Marszałek Województwa(zobacz wykaz), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Więcej informacji, o tym który Marszałek województwa dokonuje wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Numer rejestrowy BDO

Numer rejestrowy BDO jest indywidualny i unikalny, składa się z 9 cyfr arabskich. Marszałek Województwa nadaje nr rej. BDO przypisując podmiotą kolejne wolne numery. Przykładowy numer rejestrowy BDO wygląda następująco: 000092849. W dokumentach służących  do ewidencji odpadów należy zawsze podać wszystkie dziewięć cyfr. Co istotne, znając numer kontrahenta możemy sprawdzić w rejestrze BDO jakie pozwolenia lub decyzje posiada. W naszym programie do ewidencji odpadów można sprawdzić to bezpośrednio z katalogu posiadacze odpadów.