KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Formularze rejestracyjne BDO

1 lipca 2024 (aktualizacja)

Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).
Wpisu do rejestru BDO na wniosek (rejestracja tylko online) podmiotu ewidencjonującego wytwarzane odpady, wprowadzającego produkty w opakowaniach lub np. sklepów oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Od dnia 23 września 2021 roku obowiązują nowe kary za brak rejestracji w BDO podmiotów, które są do tego zobowiązane. Kary są wyższe oraz uproszczono procedurę nakładania kar za brak rejestracji w BDO.

W 2022 roku wniosek o wpis do rejestru BDO można stworzyć tylko online w systemie BDO. Przed rejestracją warto sprawdzić, czy nowe przepisy nie pozwolą uniknąć ewidencji odpadów oraz rejestracji w BDO.

Od 24 maja 2023  wybrane firmy handlowe oraz gastronomiczne mają obowiązek rejestracji w BDO.

Z urzędu marszałek województwa dokonuje wpisu tylko w przypadku wybranych podmiotów, na przykład firm, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056). Z urzędu wpisywane są także podmioty, które uzyskają decyzję administracyjną na wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.  Podmioty wpisane do rejestru BDO z urzędu powinny zweryfikować swój wpis, niestety urzędnikom także zdążają się błędy.

Pamiętaj, przeważnie poza rejestracją w BDO masz też obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów!

Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale także np. gabinety stomatologiczne, apteki, gabinety lekarskie, weterynarze, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, jednostki badawcze, tartaki, zakłady fryzjerskie i inne nawet małe zakłady rzemieślnicze. Obowiązek rejestracji w BDO mają także sklepy (istnieją wyjątki) oraz w niektórych sytuacjach nawet zwykłe firmy, których działalność sprowadza się do zwykłej pracy biurowej, np. biura rachunkowe, pośrednicy ubezpieczeń czy firmy handlowe. W szczególny sposób zobowiązane do rejestracji są firmy wprowadzające produkty w opakowaniach. Więcej dowiesz się z poradnika BDO Ewidencja odpadów 2022.

Poradnik ma na celu przybliżenie nowych obowiązków związanych z rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów, z którymi na co dzień mierzą się polscy przedsiębiorcy. Dowiesz się z niego, jakie obowiązki spoczywają na twojej firmie i jakie kroki należy w związku z tym podjąć. Odpowiemy na pytanie, czy powinieneś zarejestrować się w rejestrze BDO i czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Z publikacji dowiesz się, kto ma obowiązek umieszczania numeru rejestrowego BDO na fakturach. Dowiesz się, kiedy należy złożyć wniosek rejestracyjny w BDO.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji  ON-LINE w BDO?

Do końca 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy zobowiązujące przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oraz lokale gastronomiczne, oferujące klientom produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub oferujące produkty w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, objęte opłatą recyklingową, do rejestracji w BDO.

W dniu 1 września 2019 roku weszły w życie nowe przepisy zobowiązujące przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, oferujących swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową,  do rejestracji w BDO.

Sklepy musiały złożyć wniosek o rejestrację w BDO do dnia 31 grudnia 2019 r., mogą jednak prowadzić działalność bez wpisu do dnia jego uzyskania. W przypadku sklepów konieczna jest po 1 stycznia 2020 roku niezwłoczna aktualizacja wpisu on-line.

Wpisu do rejestru BDO z urzędu dla podmiotów zobowiązanych do ewidencji odpadów, które uzyskały: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Więcej o BDO….

Jak i kiedy oraz dlaczego zarejestrować się ON-LINE w rejestrze BDO?

Podstawą do uzyskania wpisu do rejestru BDO jest złożenie przez podmiot ewidencjonujący odpady wniosku on-line w systemie BDO (papierowe wnioski obowiązywały tylko do końca 2019 roku). Do wniosku o rejestrację w BDO należy dołączyć niezbędne załączniki (patrz na dole strony). Od 1 stycznia 2020 roku  wniosek o wpis do rejestru BDO złożysz tylko on-line!

Pytania odnośnie rejestracji w BDO należy zadawać właściwemu urzędowi marszałkowskiemu (Dane kontaktowe)

Pobierz pliki WORD do rejestracji w BDO:

FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY BDO (wysyłka tylko do 31.12.2019, od 2020 tylko w systemie BDO!)

Oświadczenie do wpisu do rejestru (wysyłka tylko do 31.12.2019, od 2020 tylko w systemie BDO!)

FORMULARZ O WYKREŚLENIU Z REJESTRU BDO (wysyłka tylko do 31.12.2019, od 2020 tylko w systemie BDO!)

 

PODGLĄD FORMULARZY BDO 2019 (wysyłka tylko do 31.12.2019 od 2020 tylko w systemie BDO!)

Od 24 maja 2023  wybrane firmy handlowe oraz gastronomiczne mają obowiązek rejestracji w BDO.


 

Do wniosku rejestrowego BDO należy dołączyć załączniki:

  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do Rejestru BDO lub alternatywnie oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru, potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym
  • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej – o ile jest wymagany (nie dotyczy np. firma rejestrujących się w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów)
  • w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt – umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta, oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego, o ile jest wymagane
  • w przypadku autoryzowanych przedstawicieli – umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • w przypadku organizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub organizacji odzysku – zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty
  • w przypadku podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • w przypadku podmiotów wprowadzających pojazdy – umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu

Od 24 maja 2023  wybrane firmy handlowe oraz gastronomiczne mają obowiązek rejestracji w BDO.

Wykaz danych kontaktowych w sprawie rejestracji w BDO dla poszczególnych województwa:

Więcej o rejestrze BDO dowiesz się z naszego poradnika