KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Wzór karty ewidencji odpadów 2023

2 marca 2024 (aktualizacja)

W zeszłym roku zmienił się wzór karty ewidencji odpadów. Zmianie ulega zakres informacji jakie przedsiębiorcy muszą na bieżąco podawać w karcie ewidencji odpadów w BDO. Sam wzór karty ewidencji odpadów jest tutaj drugorzędny, istotny jest katalog danych ewidencyjnych, które należy na bieżąco wpisywać w system BDO. Zakres tych informacji oraz sposób dokonywania wpisów w karcie ewidencji odpadów w BDO uległ zmianie w zeszłym roku. 6 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Oznacza to kolejną zmianę w karcie ewidencji odpadów w zakresie przekazywania odpadów do podmiotów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W 2023 roku poszerzono katalog podmiotów, którym można przekazać odpady na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów (KEO).  

Kartę ewidencji odpadów musimy wystawić w systemie BDO lub w formie papierowej (okres przejściowy do 31.12.2020 lub awaria BDO w 2023). Wzór karty ewidencji różni się w zależności od sposobu jej wystawienia. Wzór papierowej karty ewidencji odpadów (KEO) stosowany do 1 stycznia 2021 roku został określony w załączniku 5c do ustawy o odpadach, który został dodany ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Papierowa Karta ewidencji odpadów znacznie bardziej przypomina KEO z 2019 roku niż kartę ewidencji prowadzoną za pośrednictwem systemu BDO. Informacje zawarte w papierowej karcie ewidencji odpadów muszą zostać wprowadzone później do systemu BDO. Podstawowe różnice w stosunku do starej KEO to obowiązek podania dla każdej operacji odpadowej dokładnej daty wprowadzenia do karty ewidencji oraz podawanie masy odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Zmiany w module ewidencja odpadów w BDO!

Ewidencja odpadów w BDO

W 2023 roku karta ewidencji odpadów (KEO) wystawiana musi być za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Niezależnie czy posiadacz odpadów będzie wystawiał KEO w udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu module ewidencyjnym systemu BDO, czy za pośrednictwem komercyjnego programu zintegrowanego z BDO za pomocą API, zakres obowiązków jest taki sam, a samo KEO zapisywane jest w BDO, czyli na serwerach państwowych. Finalny dokument KEO, jak i jego wydruk (PDF), generowany jest zawsze w systemie BDO. Wgląd w KEO mają określone w ustawie instytucje państwowe, takie jak GIOŚ, WIOŚ, Inspekcja Transportu Drogowego czy policja.

Jeżeli podmiot jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów z wykorzystaniem karty ewidencji odpadów (KEO), powinien na bieżąco dokonywać w niej wpisów. Z jednej strony wpisów o wytworzonych, przyjętych lub wydobytych ze składowiska odpadach, a z drugiej – o odpadach przetworzonych lub przekazanych. Karta ewidencji odpadów służy do rejestrowania wszystkich operacji odpadowych mających wpływ na rodzaj oraz ilość odpadów posiadanych przez dany podmiot w danym miejscu prowadzenia działalności.

Kary za błędy w kartach ewidencji odpadów w BDO!

Wzór karty ewidencji odpadów (KEO) w poprzednich latach

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów! Karta ewidencji odpadu (KEO) jest dokumentem, który każdy posiadacz odpadu powinien wypełnić raz w miesiącu. Niezwłocznie po jego zakończeniu. Podstawową zasadą jest jedna karta ewidencji odpadu dla jednego rodzaju odpadu, określonego w katalogu odpadów. Wzór karty ewidencji odpadów (KEO) został określony w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Zobacz jak wypełnić krok po kroku aktualny wzór karty ewidencji odpadów

Pamiętaj informacje ze wszystkich dwunastu kart ewidencji odpadów wystawionych w ciągu roku musisz zebrać z rocznym sprawozdaniu odpadowym dla Marszałka województwa. Roczne zestawienie danych o odpadach należy złożyć do 15 marca bieżącego roku za rok poprzedni.

6 stycznia 2023 r. zmiany w ewidencji odpadów w BDO zmiany dotyczą KEO oraz KEOK! 

Pobierz aktualny wzór karty ewidencji odpadów (KEO)obowiązujący od maja 2019: