KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Program Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów program komputerowy dla firm, który znacząco ułatwia bieżące prowadzenia ewidencji odpadów. Program umożliwia rejestrowanie danych niezbędnych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej. Na podstawie wprowadzonych informacji możesz wygenerować kilkadziesiąt zestawień i statystyk, w tym oficjalne dokumenty ewidencyjne oraz roczne zestawienia danych dla Marszałka Województwa. Zapewniamy naszym klientom nie tylko elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie ale także profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne w zakresie ewidencji odpadów.

<<<SPRAWDŹ CENY>>>

 

 

Program ewidencja odpadów 2020 - ekran główny aplikacji

Nasz program Ewidencja odpadów to profesjonalne narzędzie umożliwiające rejestrację około 1000 różnych zdarzeń przewidzianych przez prawo w procesie gospodarowania odpadami. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że każde przedsiębiorstwo ma inne wymagania i potrzeby. Dlatego możesz dostosować nasz program do swoich potrzeb. Jest to elastyczne oprogramowanie, które pozwala w łatwy sposób prowadzić ewidencję odpadów niezależnie od tego jak bardzo skomplikowany lub prosty jest proces gospodarowania odpadami w twoim przedsiębiorstwie.

Zobacz podręcznik użytkownika

Gwarantujemy:

-Program zawiera NOWE wzory dokumentów z 23 stycznia 2020!
okProgram umożliwia ewidencję odpadów bez dostępu do BDO!
okProgram umożliwia nadrobienie obowiązku ewidencji odpadów za lata 2012-2019!
okProgram generuje automatycznie dane do sprawozdania o odpadach dla Marszałka za lata 2012 – 2019!
okDo każdego zamówienia poradnik Poradnik Ewidencja odpadów 2020 – Rejestr BDO gratis!

Nasz program od 1999 roku pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu ewidencji odpadów! Program jest aktualizowany 2 razy w roku nasi eksperci na bieżąco monitorują zmiany prawa oraz prace ministerstwa środowiska. Dzięki aktualizacją nie tylko masz pewność, że pracujesz zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. W ramach aktualizacji chętnie wdrażamy także państwa życzenia związane z funkcjonowaniem programu. Kupując program ewidencja odpadów, otrzymasz program współtworzony przez przedsiębiorców od 20 lat. Dzięki naszym klientom  program ewidencja odpadów jest przystosowany także do twojej działalności.

Program ewidencja odpadów od 1999 roku był aktualizowany 49 razy!

Pomogliśmy naszym klientom rozwiązać nie jeden problem. Wspieraliśmy ich w 2012 roku gdy wprowadzono nową ustawę o odpadach oraz w 2015 i maju 2019 roku gdy wprowadzono nowe wzory dokumentów ewidencyjnych. Teraz monitorujemy prace ministerstwa nad nowymi wzorami rocznych sprawozdań. Już teraz znajdziesz w naszym programie niektóre z nowych zestawień choć nie są one jeszcze obowiązującym prawem.

<<<SPRAWDŹ CENY>>>

Ewidencja odpadów w naszym programie prowadzona jest zawsze według logiki narzuconej przez Ustawę o odpadach. Każdy odpad musi mieć określone pochodzenie i zagospodarowanie. Najpierw wybierasz kod odpadu następnie jego pochodzenie. W zależności od rodzaju operacji widzisz tylko pola, które należy wypełnić dla tego typu zdarzenia. Następnie określasz sposób jego zagospodarowania. Na podstawie tych danych automatycznie generowane są takie dokumenty jak: Karta ewidencji odpadów, Karta przekazania odpadów czy roczne sprawozdanie o odpadach dla Marszałka Województwa.

Program ewidencja odpadów edycja odpadu oraz wprowadzanie danych do aplikacji

 <<<POBIERZ PROGRAM EWIDENCJA ODPADÓW Z MAJA 2019>>>

RODZAJE OBSŁUGIWANYCH OPERACJI ODPADOWYCH

Pochodzenie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

 • Przyjęcie odpadów (od innego posiadacza odpadów)
 • Wytworzenie odpadów
 • Odpady z magazynu (własnego)
 • Przyjęcie odpadów metali
 • Przyjęcie odpadów do odzysku
 • Przyjęcie odpadów do recyklingu
 • Odbieranie odpadów komunalnych
 • Przyjęcie odpadów do punktu zbierania
 • Przekazanie odpadów
 • Unieszkodliwienie odpadów
 • Odzysk odpadów
 • Recykling odpadów
 • Magazynowanie odpadów
 • Przetwarzanie we własnym zakresie
 • Ewidencja suchej masy odpadów
 • Ewidencja mokrej masy odpadów

DOKUMENTY GENEROWANE W PROGRAMIE EWIDENCJA ODPADÓW

Oficjalne dokumenty odpadowe (ewidencja odpadów)

Statystyki o odpadach

Dokumenty ewidencja odpadów:
Roczne zestawienia danych dla Marszałka Województwa (Roczne sprawozdanie o odpadach):
 • Dane o posiadaczu odpadów
 • Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów
 • Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych
 • Rodzaje i ilości zebranych odpadów
 • Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi
 • Rodzaje i ilości unieszkodliwionych odpadów
 • Instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • Składowiska odpadów
 • Odpady unieszkodliwione
 • Odpady odzyskane
 • Odpady przekazane
 • Bilans odpadów magazynowych
 • Stan magazynu
 • Odpady przyjęte do odzysku
 • Odpady przyjęte do recyklingu
 • Odpady przyjęte do punktu zbierania
 • Statystyka wytworzonych odpadów w instalacji
 • Statystyka wytworzonych odpadów poza instalacją
 • Informacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych
 • Opłaty za składowanie odpadów
 • Raport wykorzystania limitów
 • Odpady poddane recyklingowi
 • Odpady poddane innym niż recykling procesom odzysku
 • Odpady poddane przygotowaniu do ponownego użycia

KATALOGI W PROGRAMIE EWIDENCJA ODPADÓW

Wynikające z przepisów prawa

Definiowane przez użytkownika

 • Metody unieszkodliwania/odzysku
 • Stawki za składowanie odpadów
 • Cele magazynowania odpadów
 • Katalog odpadów
 • Transgraniczne kody odpadów
 • Rodzaje instalacji do unieszkodliwiania
 • Posiadacze odpadów
 • Instalacje wytwarzające odpady
 • Składowiska odpadów
 • Instalacje do unieszkodliwiania/odzysku
 • Obszary działalności
 • Odpady ex
 • Moje odpady

Program ewidencja odpadów - Karta ewidencji odpadów wygenerowana automatycznie w aplikacji

<<<SPRAWDŹ CENY>>>

 

UWAGA!
Dotychczasowy program będzie wpierany dalej w zakresie sprawozdań za 2019 rok, które należy złożyć do 31 października 2020 roku. Sprawozdania składane będą według nowych zasad za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO).

Obecnie pracujemy nad nowym programem do ewidencji odpadów zintegrowanym z systemem BDO.