KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

AKTUALIZACJE PROGRAMU

Program generuje automatycznie dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2020!

AKTUALIZACJA LUTY 2020 Wersja 5.16.2


Instalacja zajmie 3 minuty, dane przenoszą się automatycznie. 

Program został dostosowany do nowych przepisów przejściowych. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przywróciła czasowo możliwość ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2020 roku. W przypadku awarii systemu BDO papierowa ewidencja odpadów będzie możliwa także po 30 czerwca 2020 roku. Co ważne, ewidencja w formie papierowej odbywa się z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, które zostały określone w załączniku do ustawy. Wzory te różnią się zarówno od dokumentów obowiązujących w 2019 roku, jak i od dokumentów wystawianych w systemie BDO. Dokumenty służące do ewidencji odpadów, np. KPO lub KEO, wystawione w formie papierowej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku należy wprowadzić niezwłocznie do systemu BDO. Ustawodawca doprecyzował jednak, że wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku. Mając na uwadze powyższe, należy nowe przepisy przejściowe traktować jako wprowadzenie systemu dualnego, w którym ewidencję można prowadzić równolegle w formie papierowej i za pośrednictwem systemu BDO.

 • Karta przekazania odpadów – Dodano nowy dokument, KPO wystawiany poza bazą danych odpadowych (BDO), który umożliwia przekazanie odpadów na podstawie przepisów przejściowych do 30 czerwca 2020 roku lub w przypadku awarii BDO także po 30 czerwca 2020 roku (art. 236a lub art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
 • Karta ewidencji odpadów – Dodano nowy dokument, KEO wystawiany poza bazą danych odpadowych (BDO), który umożliwia ewidencję odpadów na podstawie przepisów przejściowych do 30 czerwca 2020 roku lub w przypadku awarii BDO także po 30 czerwca 2020 roku (art. 236a lub art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
 • Roczne sprawozdania odpadowe za 2019 rok – Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za 2019 rok został wydłużony do dnia 30 czerwca 2019 roku! Generowane automatycznie zestawienia niezbędne do złożenie w systemie BDO sprawozdań będą udostępnione w ramach wersji 5.16 niezwłocznie po udostępnieniu w systemie BDO modułu sprawozdawczego dla sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach).

AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2019 Wersja 5.15.3


Instalacja zajmie 3 minuty, dane przenoszą się automatycznie. 

 • Weryfikacja on-line wersji programu – Automatyczna weryfikacja dostępności nowych aktualizacji programu „Ewidencja Odpadów”. Po uruchomieniu program zweryfikuje, czy Użytkownik korzysta z najnowszej wersji programu. Jeżeli konieczna będzie aktualizacja, Użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem i od razu będzie miał możliwość pobrania i instalacji nowej wersji programu. Funkcja pozwoli usprawnić proces dostosowywania się do nowych przepisów prawa. Jest to szczególnie ważne w świetle zapowiadanych zmian w ewidencji odpadów oraz w rocznych sprawozdaniach dla marszałka województwa, które zapowiadane są na 1 stycznia 2020 roku.
 • Integracja programu z BDO – W związku z zmianami w rejestrze BDO zaktualizowano funkcje odpowiedzialne za sprawdzanie kontrahentów w rejestrze BDO z poziomu programu, oraz funkcję umożliwiającą przejście bezpośrednio do panelu logowania w rejestrze BDO.
 • Komentarze na Karcie przekazania odpadów – Dodano możliwość dołączenia komentarza, który będzie widoczny na dole karty przekazania odpadów. Funkcja ta umożliwia zamieszczenie dodatkowych informacji dla podmiotów odbierających lub transportujących odpady, ujętych w karcie ewidencji odpadów. Dodatkowy komentarz można dodać zarówno w zakładce „Pochodzenie odpadów”, jak i w zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla typu operacji „Przyjęcie odpadów” i „Przekazanie odpadów”. Za każdym razem, drukując KPO, Użytkownik może zdecydować, czy komentarz ma być na karcie wydrukowany. Funkcja ta może mieć wiele zastosowań, na przykład w sytuacji, gdy odbiorca żąda potwierdzenia daty wytworzenia odpadu (art. 25 pkt. 6 ustawy o odpadach, wspólny okres magazynowania). Innym przykładem zastosowania może być doprecyzowanie miejsca wytworzenia odpadów w przypadku firm budowlanych lub zbierających odpady.
 • Automatyczne nadawanie numeru Karty przekazania Automatyczne nadawanie numeru Karty przekazania odpadówodpadów – W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Przekazanie odpadu” dodano podgląd poprzednio nadanego numeru Karty przekazania odpadów. Funkcja ta pomoże zapobiec błędom podczas wprowadzania kolejnych operacji odpadowych. Dodatkowo zmieniono wygląd tej funkcji, by ułatwić bieżącą pracę z programem.
 • Odpady powstające podczas unieszkodliwiania/odzysku – W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dodano nowe funkcje umożliwiające łatwiejsze określenie odrębnej daty operacji dla odpadów powstających w ramach procesu odzysku lub unieszkodliwiania.Dokumenty w programie Ewidencja odpadów
 • Dokumenty ewidencyjne – W związku z obowiązującymi od maja 2019 roku nowymi wzorami dokumentów ewidencyjnych przypominamy, że w zależności od daty dokumentu dostępne są dwie wersje dokumentów KPO oraz KEO. W zakładce „Dokumenty” dodano nowy dział „Dokumenty ewidencyjne przed 1 maja 2019”.
 • Odpady przekazane odbiorcy – Nowy dokument w sekcji statystyk zawiera informacje o rodzaju oraz o masie odpadów przekazanych do danego odbiorcy. Dokument może stanowić załącznik do wniosku o wystawienie dokumentu DPR/DPO.
 • Zakładka dokumenty – W związku z rosnącą liczbą dokumentów (56) oraz statystyk generowanych w programie zmieniono sposób prezentacji dokumentów poprzez wprowadzenie podziału tematycznego statystyk oraz podział sekcji z dokumentami ewidencyjnymi. Niezmiennie na początku listy znajdą Państwo aktualne oficjalne dokumenty ewidencyjne, a na końcu – Zbiorcze zestawienia danych dla marszałka województwa, a od stycznia także dokumenty z danymi dla BDO.
 • Zbiorcze zestawienie danych dla marszałka województwa – Zmodyfikowano wygląd wszystkich dokumentów (Tabel) i opisy działów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaktualizowano dodatkowo dokument „Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów oraz spalarni i współspalarni odpadów”.
 • Odpady przekazane osobom fizycznym – Zaktualizowano dokument „Odpady przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami w celu poddania odzyskowi, na własne potrzeby”, poprzez dodanie dodatkowych predefiniowanych opcji wyboru daty oraz zmianę wyglądu dokumentu.
 • Odpady przekazane – zestawienie zbiorcze – Zaktualizowano dokument oraz dodano dodatkowe predefiniowanych opcji wyboru zakresu dat.
 • Komunikacja on-line – Wprowadzono możliwość wysyłania i odbierania danych między programem a serwerami zewnętrznymi za pośrednictwem internetu. Obecnie aktywne jest tylko odbieranie danych o wersji programu z serwera kartaewidencji.pl, żadne dane nie są wysyłane. Wysyłanie danych zostanie aktywowane w kolejnych aktualizacjach, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych przez Ministerstwo Środowiska na serwerze BDO. W przypadku gdy Państwa komputer zabezpiecza zapora sieciowa (firewall) może wystąpić konieczność zezwolenia na połączenie. Brak dostępu do internetu nie ogranicza w żaden sposób funkcjonalności programu.

AKTUALIZACJA MAJ 2019 Wersja 5.14.9


PROGRAM

 • Karta przekazania odpadu
 • Zbiorcza karta przekazania odpadu

Zaktualizowano dokumenty zgodnie z NOWYM rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, które wprowadziło nowy wzór KEO i KPO.

UWAGA! Program ewidencja odpadów w nowej wersji umożliwia wygenerowanie dokumentów zarówno w wersjach obowiązujących przed 1 maja 2019 jak i z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów.

AKTUALIZACJA LUTY 2019 Wersja 5.14. 


PROGRAM

 • Szablony operacji – Program umożliwia pracę z wykorzystaniemEwidencja odpadów za pomocą szablonów. szablonów operacji, co znacząco przyśpiesza bieżące wprowadzanie danych do programu. Funkcja ta pozwala na szybkie dodawanie cyklicznie powtarzających się operacji odpadowych po ich wcześniejszym zdefiniowaniu. Zaktualizowano tryb edycji szablonów w zakładce „Odpady” oraz funkcje związane z dodawaniem odpadów przy wykorzystaniu szablonów.
 •  Operacje odpadowe – W zakładce „Odpady” zaktualizowano dolny pasek odpowiedzialny za operacje na odpadach oraz szablonach. Wprowadzono nowy system monitorowania zmian danych. Wprowadzono dodatkowy element graficzny informujący o konieczności zapisania zmian. Zaktualizowany program umożliwia dodawanie oraz usuwanie pozycji odpadowych za pomocą skrótów klawiszowych: Dodaj odpad (INSERT), Dodaj odpad z szablonu (CTRL + INSERT), Usuń odpad (DELETE), Zapisz (ENTER). Nowe funkcje umożliwiają znacznie szybszą pracę z programem. Dodatkowe skróty klawiszowe dostępne są także w zakładkach „Dokumenty”, „Katalogi” oraz pozostałych modułach programu.

Operacje odpadowe w programie ewidencja odpadów

 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2019 rok – Zaimplementowano nowy katalog stawek zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 ( M.P. 2018 poz. 1038).
 • Daty operacji – Dodano możliwość szybszego wyboru zakresu dat dla dokumentów ewidencyjnych. W zależności od rodzaju wybranego dokumentu dostępne są następujące predefiniowane opcje zakresów dat: „Dzisiaj”, „Od początku roku”, „Od początku miesiąca”, „Poprzedni miesiąc”, „Poprzedni rok”. Powyższe opcje są również dostępne dla wybranych dokumentów z grupy „Statystyki”.

daty w programie ewidencja odpadow

DOKUMENTY

 • Karta ewidencji odpadów – Zaktualizowano dokument zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, tak by poprawić czytelność danych. Zmodyfikowano również sekcję „Działalność w zakresie”. Dodano nowe opcje wyboru zakresu dat.
 • Karta przekazania odpadu – Zaktualizowano dokument zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, tak by poprawić czytelność danych. Dodano nowe opcje wyboru zakresu dat.
 • Zbiorcza karta przekazania odpadu – Zaktualizowano dokument zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, tak by poprawić czytelność danych. Dodano nowe opcje wyboru zakresu dat.
 • Transport odpadów – Dodano nowy dokument w sekcji „Statystyki zaawansowane”, który przedstawia zbiorcze zestawienie rodzajów oraz ilości transportowanych odpadów wraz z informacją o podmiocie wykonującym usługę transportu i jego numerze rejestrowym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Użytkownik ma możliwość wyboru, według jakiego kryterium dane mają być grupowane na wydruku. Możliwa jest selekcja danych według następujących kryteriów: „Posiadacz odpadu”, „Data”, „Kod odpadu”, „Typ operacji”.
 • Odpady przekazane – Zaktualizowano układ dokumentu oraz dodano informacje o numerze rejestrowym BDO. Dodano dodatkowe opcje wyboru zakresu dat.
 • Odpady przyjęte do odzysku – Zaktualizowano układ dokumentu oraz dodano informacje o numerze rejestrowym BDO.
 • Odpady przyjęte do recyklingu – Zaktualizowano układ dokumentu oraz dodano informacje o numerze rejestrowym BDO.
 • Odpady przyjęte do punktu zbierania – Zaktualizowano układ dokumentu oraz dodano informacje o numerze rejestrowym BDO. Dodano dodatkowe opcje wyboru zakresu dat.
 • Odpady przyjęte/przekazane: dane zbiorcze – Zaktualizowano układ dokumentu oraz dodano informacje o numerze rejestrowym BDO.
 • Odpady przyjęte/przekazane: dane szczegółowe – Zaktualizowano układ dokumentu oraz dodano informacje o numerze rejestrowym BDO.

AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2018 Wersja 5.13. 


Instalacja zajmie 3 minuty, dane przenoszą się automatycznie. 
Zmiany w module „Odpady”:

PROGRAM

  • Integracja programu z BDORozpoczęliśmy proces integrowania programu z rejestrem „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”. Dodano możliwość automatycznego sprawdzania kontrahentów w rejestrze BDO z poziomu programu. Jeżeli w katalogu „Posiadacze odpadów” wprowadzono nr rejestrowy, program przejdzie bezpośrednio do karty podmiotu w BDO. Jeżeli nie podano nr. rejestrowego BDO, program przeszuka rejestr, wykorzystując NIP podmiotu. Aby korzystać z tej funkcji, niezbędne jest połączenie z internetem. Dodano także funkcję umożliwiającą przejście bezpośrednio do panelu logowania w BDO. Nowe funkcje dostępne są w katalogu „Posiadacze odpadów” oraz w ustawieniach programu w zakładce „Dane użytkownika programu”. Wraz z udostępnieniem pełnego API dla BDO integracja będzie pogłębiana.
  • RODO – W związku z wejściem w życie w całej Unii Europejskiej nowych przepisów o ochronie danych osobowych (UE 2016/679) dostosowano niektóre funkcje w programie. Dodano możliwość całkowitego usunięcia z bazy danych wpisów zawierających informacje o podmiotach. Dodano także nowy dokument „Raport o danych osobowych”.
  • Odpady z dopiskiem ex – Dodano w programie funkcję umożliwiającą dodawanie do katalogu odpadów kodów poprzedzonych dopiskiem „ex”. Z funkcji tej należy skorzystać, jeżeli z decyzji lub zezwoleń wynika, że przekazujący lub odbierający odpad ma prawo do gospodarowania odpadem „ex”. Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza ograniczenie danego rodzaju odpadu tylko do części całego odpadu poprzez uszczegółowienie jego nazwy.
  • Zaawansowane rodzaje operacji – W celu uproszczenia pracy z programem wprowadzono dodatkowy tryb pracy. Wraz z bieżącą aktualizacją w zakładce „Odpady” domyślnie widoczne są tylko podstawowe rodzaje operacji określające pochodzenie odpadów: „Przyjęcie odpadów”, „Wytworzenie odpadów”, „Odpady z magazynu”. Jeżeli Użytkownik korzysta w swojej działalności z innych zaawansowanych rodzajów operacji, konieczne jest wybranie w ustawieniach programu w zakładce „Dostosowywanie programu” opcji „Pokazuj zaawansowane rodzaje operacji”.
  • Posiadacze odpadów – W katalogu „Posiadacze odpadów” dodano przycisk „Sprawdź w BDO” umożliwiający weryfikację w rejestrze BDO. Ponadto dodano nowe pole „E-mail”.
  • Ustawienia programu – Zmodyfikowano interfejs w ustawieniach programu w zakładce „Podstawowe ustawienia”. Dodano także informacje o rodzaju wprowadzonej licencji. Dodano nowe możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
  • Logowanie – Zmodyfikowano ekran logowania do programu dla użytkowników korzystających z multilicencji.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – Dodano numery i nazwy grup sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688). Nowe grupy dostępne są w module „Odpady”.
 • Wykaz urzędów marszałkowskich – w menu „Pomoc” zaktualizowano wykaz urzędów marszałkowskich wraz z odpowiednimi wydziałami środowiska odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i roczne sprawozdania (stan na dzień 1 lutego 2018 r.).

DOKUMENTY

 • Raport o danych osobowych – W dziale „Statystyki” dodano nowy dokument, który umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego wszystkie dane przypisane danemu kontrahentowi w katalogu „Posiadacze odpadów”.
 • Bilans odpadów magazynowych – Nowa statystyka ukazuje w jednym dokumencie pełny zestaw informacji o operacjach magazynowych zawarty w dwóch tabelach. Tabela „Bilans odpadów magazynowanych w wybranym okresie” została poszerzona o stan magazynu przed operacją. Dodano także tabelę „Odpady przyjęte/wydane z magazynu w poprzednich okresach”, w której ujęte są wszystkie operacje magazynowe wykonane przed wybranym okresem oraz stan magazynu, jakim zakończył się poprzedni okres. Tabela zawiera także informacje o obecnym stanie magazynu (koniec wybranego okresu bilansowego).

POZOSTAŁE MODUŁY

Zgodnie z art. 24 oraz art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) niektóre podmioty, np. transportujące odpady, zobowiązane są do umieszczania na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego BDO. W związku z tym wymogiem zmodyfikowano moduły „Faktury” oraz „Umowy cywilnoprawne”.

 • Faktury – W module „Faktury” dodano możliwość obsługi numeru rejestrowego BDO dla faktur oraz dla dokumentu „Ewidencja faktur”. Zmodyfikowano także zakładkę „Faktury”, by ułatwić bieżące korzystanie z katalogu „Posiadacze odpadów”. W module „Faktury” w zakładce „Katalogi” dodano nowy katalog „Posiadacze odpadów”, co umożliwia edycję danych bezpośrednio z tego modułu.
 • Umowy cywilnoprawne – W module „Umowy cywilnoprawne” dodano obsługę numeru rejestrowego BDO. Jeżeli numer rejestrowy dla posiadacza odpadu został podany, w umowie pojawi się odpowiedni zapis.

Pobierz program wrzesień 2018

Zamów klucz licencyjny

AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2018 Wersja 5.12. 


Zmiany w module „Odpady”:

PROGRAM

  • Numer rejestrowy BDO – W programie wprowadzono mechanizm obsługi oraz weryfikacji poprawności struktury numeru rejestrowego nadawanego przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U.2015 poz. 1696).
  • Obsługa wielu baz danych – Nowe zaawansowane możliwości dla użytkowników z multilicencją korzystających z wielu kont w programie. Po wprowadzeniu multilicencji w zakładce „Odpady” w` prawym panelu widoczna jest nazwa użytkownika/bazy danych.
  • Zakładka katalogi – Zmieniono okno wyboru katalogu, tak by poprawić czytelność interfejsu.
  • Ustawienia programu – Zmieniono wygląd okna oraz dodano nową zakładkę „Dostosowywanie programu”. Zakładka zastąpiła zakładkę „Dokumenty i filtry” i dodatkowo zawiera nowe opcje konfiguracji programu.
  • Dostosowywanie programu – Użytkownik programu „Ewidencja odpadów” zyskał nowe możliwości dostosowania aplikacji do swoich indywidualnych potrzeb, wynikających zarówno z rodzaju wykonywanej działalności, jak i konfiguracji stacji roboczej.
  • Konfiguracja szerokości prawego panelu w programie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy Użytkownik korzysta z starszego komputera o mniejszej rozdzielczości.
  • Konfiguracja tabeli odpadów wprowadzonych do programu. Użytkownik może skonfigurować, które kolumny mają być wyświetlane w środkowym panelu. W ustawieniach programu można definiować następujące pozycje: „Komentarz”, „Przekazujący”, „Transportujący”, „Instalacja”.
  • Zakładka zagospodarowanie odpadów – Zmodyfikowano tabelę zagospodarowanych odpadów, by widoczny był odbiorca odpadu przekazanego lub metoda R/D.
  • Filtr podstawowy – Umożliwiono filtrowanie danych „w locie” wg dodatkowych kryteriów: numer karty przekazania odpadu, przekazujący odpad, nazwa instalacji wytwarzającej.
  • Tryb edycji – Zaktualizowano tryb edycji katalogów z poziomu zakładki „Odpady”. Poprawiono możliwość dodawania i edytowania pozycji z katalogów bezpośrednio z zakładki „Odpady”.
 • Wykaz urzędów marszałkowskich – w menu „Pomoc” zaktualizowano wykaz urzędów marszałkowskich wraz z odpowiednimi wydziałami środowiska odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i roczne sprawozdania (stan na dzień 1 lutego 2018 r.).

DOKUMENTY

  • Rodzaje i ilości zebranych odpadów – Dodano możliwość wyboru w ustawieniach programu, czy w zbiorczym zestawieniu danych dla Marszałka Województwa w dokumencie „Rodzaje i ilości zebranych odpadów” będą wykazywane dodatkowo odpady oznaczone w programie jako „Przyjęcie odpadów do punktu zbierania”. Domyślnie odpady te nie są wykazywane.
  • Wykorzystane limity – Aktualizacja statystyki pokazującej ilościowe oraz procentowe wykorzystanie limitów zdefiniowanych w zakładce „Limity”.
  • Odpady przekazane osobom fizycznym – Nowa statystyka wykazująca zbiorcze zestawienie odpadów zagospodarowanych jako „Przekazanie odpadu”, które zostały przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieprowadzącym działalności gospodarczej w celu poddania odzyskowi. Dane te będą wykazywane w przyszłości sprawozdaniach dla Marszałka Województwa.
 • Zestawienie zbiorcze odpady przekazane – Nowa statystyka wykazująca zbiorcze zestawienie odpadów zagospodarowanych jako „Przekazanie odpadu”.

KATALOGI

  • Rodzaje odpadów, które osoby fizyczne mogą poddawać odzyskowi – Dodano nowy katalog zawierający odpady, które mogą być przekazywane osobom fizycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (U. 2016 poz. 93).
  • Odpady objęte mechanizmem odwróconego obciążenia VAT – Zaktualizowano katalog zgodnie najnowszymi przepisami prawa (U. 2018 poz. 86).
  • Posiadacze odpadów – zaktualizowano katalog pod kontem BDO. Poprawiono prezentację danych w katalogu.
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok – Zaimplementowano katalog stawek zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2017.2490).

AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2017 Wersja 5.11. 


Zmiany w module „Odpady”:

  • Karta ewidencji odpadów – Nowa funkcja umożliwiająca automatyczne nadawanie numeru karty ewidencji odpadów. Numer KEO nadawany w programie składa się z trzech członów: numer / kod odpadu / rok. Pierwszy człon numeru nadawany jest przez Użytkownika. Dwa pozostałe elementy: kod odpadu oraz rok są podstawiane automatycznie, np. 1/150101/2017. Program zapamiętuje ostatni wpisany przez Użytkownika numer. Po odznaczeniu odpowiedniego pola numer nie będzie nadawany automatycznie.
  • Zakres działalności w dokumentach ewidencyjnych – Dodano możliwość indywidualnego określenia zakresu działalności w zależności od kodu odpadu. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania w katalogu „Moje odpady”, jaki zakres działalności ma być wykazywany w dokumentach ewidencyjnych dla konkretnego kodu odpadu. Funkcja znajduje zastosowanie, gdy zezwolenia lub decyzje różnicuje zakres działalności w zależności od rodzaju odpadu. Domyślnie zakres działalności jest taki sam dla wszystkich dokumentów zgodnie z ustawieniami Użytkownika.
  • Statystyki zaawansowane – Dodano nową sekcję dokumentów umożliwiającą tworzenie zaawansowanych zestawień odpadów wytworzonych, przyjętych lub przekazanych. Użytkownik może dla każdej statystyki zaawansowanej wybrać według, jakiego kryterium dane mają być grupowane na wydruku. Możliwa jest selekcja danych według następujących kryteriów: „Posiadacz odpadu”, „Data”, „Kod odpadu”, „Typ operacji”.
  • Odpady przyjęte/przekazane: dane zbiorcze – Ukazuje obrót odpadami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem „Posiadaczy odpadów”. Sumaryczne zestawienie danych według jednego z czterech kryteriów wybranych przez Użytkownika.
  • Odpady przyjęte/przekazane: dane szczegółowe – Ukazuje wszystkie jednostkowe operacje w obrocie odpadami. Szczegółowe zestawienie danych według jednego z czterech kryteriów wybranych przez Użytkownika.
  • Odpady wytworzone: dane szczegółowe – Przegląd wszystkich jednostkowych operacji związanych z wytwarzaniem odpadów przez przedsiębiorstwo. Szczegółowe zestawienie danych według jednego z trzech kryteriów wybranych przez Użytkownika.
  • Zmiana danych Użytkownika/Firmy – Nowe zaawansowane możliwości zmiany danych Użytkownika oraz danych osoby odpowiedzialnej za ewidencję odpadów. Nowa funkcja umożliwia stosowanie archiwalnych danych Użytkownika dla karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadów.
  • Obsługa wielu baz danych – Nowe zaawansowane możliwości dla użytkowników z multilicencją korzystających z wielu kont w programie.
  • Katalogi – Zaktualizowano katalogi: „Moje odpady”, „Posiadacze odpadów” oraz „Składowiska odpadów”.
  • Zakładka dokumenty – Zaktualizowano zakładkę umożliwiającą generowanie dokumentów i statystyk. Między innymi dodano możliwość cofnięcia się w dowolnym momencie do listy dokumentów przy pomocy klawisza „Esc”.
 • Wykaz urzędów marszałkowskich – w menu „Pomoc” zaktualizowano wykaz urzędów marszałkowskich wraz z odpowiednimi wydziałami środowiska odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i roczne sprawozdania.

Pobierz program wrzesień 2017

Zamów klucz licencyjny

AKTUALIZACJA MARZEC 2017 Wersja 5.10. 


Ewidencja odpadów 2017

Zmiany w module „Odpady”:

  • Zmieniono sposób prezentacji „Katalogu odpadów”. Dodano graficzne oznaczenie informujące, czy odpad jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny oraz czy odpad jest uwodniony.
  • Nowa statystyka „Odpady poddane recyklingowi”. Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach. Obecnie w sprawozdaniach dane wykazywane są łącznie z odzyskiem – w przyszłości będą wykazywane oddzielnie. W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” należy dla odpadów poddanych recyklingowi oznaczać pole „Odpady poddawane recyklingowi w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Nowa statystyka „Odpady poddane innym niż recykling procesom odzysku”. Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach lub urządzeniach. Obecnie w sprawozdaniach dane wykazywane są łącznie z recyklingiem.
  • Nowa statystyka „Odpady poddane przygotowaniu do ponownego użycia”. Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych przygotowaniu do ponownego użycia. Obecnie w sprawozdaniach dane te nie są wykazywane. W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/cykling odpadów” należy dla tego typu operacji oznaczać pole „Przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 rok. Zaimplementowano katalog stawek zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. 2016, poz. 718).
  • Dodano nowy katalog „Kody odpadów stosowane przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów”. Kody te będą miały zastosowanie w dziale II nowych sprawozdań rocznych zatytułowanym „Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju”.
  • Domyślnie ukryte archiwalne dokumenty i szablony. By usprawnić pracę w programie, w zakładce „Dokumenty” ukryto archiwalne (obowiązujące do 31.12.2014 r.) dokumenty ewidencyjne i szablony. Archiwalne dokumenty można przywrócić w ustawieniach programu w zakładce „Dokumenty i filtry”.
 • Wykaz urzędów marszałkowskich w menu „Pomoc” zaktualizowano wykaz urzędów marszałkowskich wraz z odpowiednimi wydziałami środowiska odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i roczne sprawozdania.

Pobierz program marzec 2017

Zamów klucz licencyjny

AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2016 Wersja 5.9. 


Nowa aktualizacja ukazała się z datą 16 września 2016. Rozpoczął się proces wysyłki do użytkowników z aktywnym abonamentem. Instalacja zajmie 3 minuty, dane przenoszą się automatycznie. 

Zmiany w module „Odpady”:

 • moje odpadyMoje odpady” – Użytkownik może w programie wybrać kody odpadów, które wprowadza najczęściej. Za każdym razem, gdy będzie chciał dodać w programie nowy odpad, po zaznaczeniu opcji „Pokaż tylko Moje odpady” zamiast całego katalogu odpadów będą widoczne tylko zdefiniowane przez niego odpady. Grupę tych odpadów należy najpierw zdefiniować w nowym katalogu „Moje odpady”. Istnieje także możliwość zdefiniowania w „Ustawieniach programu”, by pole „Pokaż tylko Moje odpady” w katalogu odpadów było domyślnie zaznaczone. Nowa funkcja przyśpiesza pracę z programem.
 • Ewidencja pod kontem nowych sprawozdań rocznych” – Nowe sprawozdania roczne mogą obowiązywać już w roku sprawozdawczym 2017. Oznacza to, że już od stycznia 2017 r. należy prowadzić ewidencję odpadów w sposób umożliwiający przygotowanie nowych zbiorczych zestawień danych dla Marszałka województwa. W programie zostały wprowadzone odpowiednie zmiany umożliwiające prawidłową ewidencję, tak by od 1 stycznia można było gromadzić niezbędne informacje. Stopniowo wprowadzamy także nowe zestawienia zawarte w projekcie rozporządzenia. Więcej informacji, patrz dokument „Informacja o zmianach w ewidencji i sprawozdaniach na 2017 rok
 • Gospodarka magazynowa” – Nowy system prowadzenia gospodarki magazynowej uwzględniający suchą masę odpadów i cele magazynowania.korekta magazynu odpadów
  1. Możliwość przypisywania w zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji  „Magazynowanie odpadów” celów magazynowania odpadów.
  2. Nowa statystykaInformacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych”.
  3. Nowy katalog „Cele magazynowania odpadów”.
  4. Nowa „Korekta magazynu”. Został wprowadzony nowy funkcjonalny system wprowadzania korekty stanów magazynowych.
  5. Karta ewidencji odpadów (KEO) została zmodyfikowana. W ustawieniach programu możemy teraz wybrać, czy operacje zagospodarowania odpadów poprzez „Magazynowanie odpadów” mają być wykazywane w KEO. Umożliwia to prowadzenie gospodarki magazynowej poza KEO.
  6. Statystyka „Stan magazynu” została zaktualizowana.
 • Zaktualizowano katalog odpadów pod kontem odpadów wymagających podawania przybliżonej suchej masy odpadów [Mg m.].
 • Odpady niezagospodarowane” – Dodano filtr umożliwiający odnalezienie odpadów, które nie zostały zagospodarowane. Wykazuje on odpady, dla których nie została wprowadzona operacja zagospodarowania lub została ona wprowadzona błędnie. Opcja jest dostępna w filtrach zaawansowanych i ułatwia szybkie odnalezienie niezagospodarowanych odpadów.
 • Rodzaje instalacji do unieszkodliwiania/odzysku” – Nowy katalog umożliwia dodawanie i edycję typów instalacji. Typ instalacji można następnie przypisać konkretnej instalacji w katalogu „Instalacje do unieszkodliwiania/odzysku”. Typy instalacji są pobierane także do dokumentów sprawozdawczych.
 • Instalacje do unieszkodliwiania/odzysku” – Uaktualniono opisy w katalogu.
 • Zagospodarowanie odpadów” – Poprawiono prezentację danych w zakładce dla komputerów o mniejszej rozdzielczości. Zmieniono nazwę pola „Metoda unieszkodliwiania/odzysku” na „Metoda R/D”. Dodano możliwość cofnięcia wyboru dla pola „Metoda magazynowania”. Dodano dodatkowe informacje wskazujące na pozycję niezbędne dla nowych sprawozdań.
 • Rodzaj odpadów” – Zmieniono sposób prezentacji kodu i nazwy odpadu, by ułatwić pracę z programem na komputerach o mniejszej rozdzielczości.
 • Filtry zaawansowane” – Zaktualizowano filtry zaawansowane i dodano dodatkową ikonę przypominającą o założonym filtrze.
 • Katalogi” – Dodano trzy nowe katalogi. Zaktualizowano katalog „Metody unieszkodliwiania/odzysku”. Wprowadzono pomoc dla poszczególnych katalogów oraz powiększono szerokość pola listy wyboru katalogu.
 • Baza Urzędów Marszałkowskich” – Zaktualizowano bazę – stan na 31.08.2016 r.
 • Windows 10 (Anniversary Update 2016) – Poprawiono kompatybilność programu z systemem.
 • Zaktualizowano bazą Urzędów Marszałkowskich ­– stan na dzień 31.08.2016 r.
 • System weryfikacji klucza licencyjnego” – Wprowadzono nowy system weryfikacji indywidualnego numeru licencji przypisanego do klienta.
 • System kopii zapasowych” – Poprawiono integrację z programem.

AKTUALIZACJA LUTY 2016 Wersja 5.8. 


Aktualizacja ukazała się z datą 10 lutego 2016 rozpoczął się proces wysyłki do użytkowników z aktywnym abonamentem.

Zmiany w module „Odpady”:

  • Katalog odpadów – Zaktualizowano katalog odpadów pod kontem zbiorczych zestawień danych dla Marszałka Województwa. Należy pamiętać, że w zbiorczych zestawieniach danych za 2015 rok należy stosować nazwy i kody zawarte rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923). Przypominamy, że sprawozdania składane w zeszłym roku bazowały na poprzedniej wersji katalogu odpadów.
  • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok – Zaimplementowano katalog stawek zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2015.1875).
  • Zbiorcze zestawienie danych dla Marszałka Województwa Program zawiera aktualne wzory formularzy dotyczące zbiorczych zestawień danych o odpadach dla marszałka województwa za rok 2015 (art. 237a w związku z art. 75 ustawy o odpadach). Dodano dla dokumentów sprawozdawczych domyślny zakres dat. Nie wybranie przedziału dat skutkuje wygenerowaniem zestawienia za poprzedni rok kalendarzowy.Zmiany 2016
 • Zaktualizowano dokumenty ewidencyjne Kartę przekazania odpadu i Zbiorczą kartę przekazania odpadu. Aktualizacja obydwu dokumentów obejmuje:

– Dla pola „Miejsce prowadzenie działalności” dodano możliwość alternatywnego wpisu nazwy województwa i gminy. Dotyczy to obiektów liniowych, firm budowlanych lub odbioru odpadów komunalnych. W celu modyfikacji pozycji należy dodać wpis w ustawieniach użytkownika>miejsce prowadzenia działalności>Wpis KPO.

– Poprawiono układ komórek NIP i REGON dla komputerów i drukarek o niższej rozdzielczości.

 • Nowe dokumenty (statystyki) w programie:

–  Opłaty za składowanie odpadów

–  Wykorzystane limity

–  Odpady przyjęte do punktu zbierania

  • Kwartalne sprawozdanie w zakresie odpadów komunalnych – Do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, w których określony zostanie wzór sprawozdania półrocznego, sprawozdania składać na dotychczasowym wzorze (kwartalnym). W związku z tym zaktualizowano dokument tak by sprawozdanie mogło zostać wygenerowane dla dowolnego zakresu dat.
  • Zintegrowane z programem Kopie zapasowe – Teraz mogą Państwo tworzyć kopie zapasowe bezpośrednio z poziomu programu, wybierając odpowiednią opcję w górnym menu. Kopie zapasowe można także uruchomić z poziomu „Menu start”.
  • Aktualizacja kopii zapasowych – Zaktualizowano program do tworzenia kopii zapasowych.
  • Ustawienia użytkownika Poprawiono wielkość pól edycji dla większej przejrzystości danych i komfortu pracy.
  • Katalog posiadacze odpadów Poprawiono wielkość pól edycji dla większej przejrzystości danych i komfortu pracy.
  • Korekta magazynu  Poprawiono błąd w interpretacji danych +/-.
  • Domyślny zakres dat Dodano domyślny zakres dat dla dokumentów ewidencyjnych. Nie wybranie przedziału dat skutkuje wygenerowaniem dokumentów ewidencyjnych za okres od początku roku kalendarzowego.
  • Szybka Pomoc – Dla wygody użytkowników dodano szybką pomoc. Zawiera ona opis podstawowych operacji i dokumentów zawartych w programie. Znajdą w niej Państwo szybką pomoc, jak wygenerować konkretny dokument w programie. Dodatkowo przekazujemy Państwu skróconą Instrukcję obsługi, którą znajdą Państwo w pudełku z płytą CD.
  • Wykaz urzędów marszałkowskich W menu „Pomoc” dodano wykaz urzędów marszałkowskich wraz z odpowiednimi wydziałami środowiska odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i roczne sprawozdania. Wykaz zawiera numery telefonów i adresy email osób odpowiedzialnych za ewidencję odpadów w danym województwie oraz link do szczegółowych wymogów dla danego województwa.
 • Użytkownik programu Dodano funkcję informującą o nazwie zalogowanego użytkownika i umożliwiono zmianę nazwy. Funkcja dedykowana jest dla posiadaczy multilicencji, którzy prowadzą ewidencję odpadów przy pomocy kilku baz danych.

AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2015 Wersja 5.7. 


Aktualizacja z października 2015 roku jest pierwszą realizowaną samodzielnie przez KartaEwidencji.pl. Dotychczasowe aktualizacje były przygotowywane przez KartaEwidencji.pl, ale produkcję i dystrybucję prowadziło Wydawnictwo Verlag Dashofer. W związku z tym, oprócz zmian w samym programie, oferujemy Państwu także nowe, lepsze wsparcie techniczne. W tym celu powstała specjalna infolinia 797-708-704 przeznaczona tylko dla użytkowników programu. O pomoc mogą Państwo prosić także za pośrednictwem kartaewidencji.pl/pomoc. Na mocy porozumienia z poprzednim dystrybutorem KartaEwidencji.pl będzie także zapewniać wsparcie klientom poprzednich wersji programu „Ewidencja odpadów” począwszy od wersji 5.0. z 2012 roku. Zamówienie można złożyć w zakładce Zamów aktualizację.

Zmiany w module „Odpady”

 • AktualizacjaZbiorcza karta przekazania odpadu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zbiorcza karta przekazania odpadu obejmuje odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w jednym miesiącu kalendarzowym, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów. W celu wygenerowania oficjalnego dokumentu należy wybrać zakres dat od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca!
 • Obsługa numeru rejestrowego BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Dla Karty przekazania odpadu (KPO) i Karty ewidencji odpadu (KEO) dodano obsługę numeru rejestrowego BDO na podstawie wytycznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Numer rejestrowy BDO przypisywany jest w zakładce Ustawienia>Dane użytkownika programu i w katalogu Posiadacze odpadu. Oczywiście numery będą nadawane dopiero po pełnym wdrożeniu BDO przez Ministerstwo Środowiska.
 • aktualizacja 2Nowe statystyki zgodne z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami stanowiącego wykonanie upoważnienia określonego w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Statystyka „Wytworzone odpady” umożliwia wygenerowanie zestawienia będącego odpowiednikiem tabeli zamieszczonej w projekcie rozporządzenia z 4 sierpnia 2015. Jednocześnie już teraz pracujemy nad oficjalnymi zestawieniami zgodnymi z projektowanym rozporządzeniem. Przypominamy o oznaczaniu w programie w zakładce „Odpady”, czy dany odpad został wytworzony w związku z eksploatacją instalacji czy poza instalacją wytwarzającą odpady. Dodano dwie nowe statystyki „Odpady wytworzone poza instalacją” i  „Odpady wytworzone w instalacji„.
 • Zmieniono układ dokumentów w zakładce Dokumenty.  Dla Państwa wygody zmieniliśmy układ i kolejność dokumentów zgodnie z ich istotnością i częstotliwością wykorzystywania przez użytkowników. Dodaliśmy też nowe sekcje „Archiwalne dokumenty ewidencyjne” i „Archiwalne szablony”. Dokumenty z tych sekcji powinny być wykorzystywane do korekty dokumentów tworzonych w latach 2011-2014.
 • Dodaliśmy nowe pozycje w zakładce Pomoc. Wybierając Aktualizacje, można sprawdzić, czy korzystają Państwo z najnowszej wersji programu, i pobrać ewentualne uaktualnienia. W oknie O programie dodaliśmy możliwość zgłaszania problemów z programem poprzez link do Pomocy.
 • Zmodyfikowano system kopii zapasowych dla bezpieczeństwa Państwa danych. Przed instalacją każdej kolejnej wersji programu zalecamy wykonanie kopii zapasowej bazy danych. Program wykona kopię zapasową także automatycznie.
 • Rozszerzyliśmy możliwości i zakres wersji Demo programu. W związku z Państwa prośbami po zainstalowaniu każdej kolejnej wersji programu ilość uruchomień programu w wersji demo została rozszerzona do 10 uruchomień. Jeżeli nie posiadają Państwo numeru licencji, mogą Państwo zadzwonić na infolinię 797-708-704 lub poprosić o numer klucza on-line.
 • Poprawiono kompatybilność programu z systemami Windows 8 i Windows 10. Program jest teraz w pełni kompatybilny z najnowszymi systemami operacyjnymi. Pełna kompatybilność z poprzednimi wersjami została zachowana.

AKTUALIZACJA LUTY 2015 Wersja 5.6.


W dniu 31 grudnia 2015 opublikowano w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W związku z tym zmianie uległy wzory dokumentów generowane w programie. Nowe wzory znajdują się w zakładce dokumenty, w sekcji „Dokumenty ewidencyjne 2015”. Dokumenty niezbędne, by wygenerować „karty” za rok 2014 lub wcześniejszy znajdują się w sekcji „Dokumenty ewidencyjne archiwalne”. Sprawozdania roczne za rok 2014 wykonuje się tradycyjnie w sekcji „Zbiorcze zestawienia danych”. Począwszy od 2015 roku będziemy dalej wspierać tylko moduł „Odpady”. Pozostałe moduły zachowują swój obecny stan prawny. W programie zaimplementowano także nowy katalog odpadów i stawki za składowanie odpadów na 2015 rok. Program automatycznie rozpozna, jakiego roku dotyczą dokumenty i wstawi w dokumencie nazwę odpadu ze starego lub nowego katalogu.

Zmiany w module „Odpady”:

Nowy wzór karty przekazania odpadu obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku.

Należy uzupełnić w katalogu „Posiadacze odpadów” numer NIP i miejsce prowadzenia działalności dla kontrahentów będących przekazującymi lub przyjmującymi odpady.

Nowy wzór karty ewidencji odpadu obowiązujący od 1 stycznia 2015 roku.

W poprzednich wersjach programu zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami prawnymi wszystkie odpady wytworzone (w tym także wydobyte ze składowiska) były wykazywane w jednej wspólnej pozycji. W nowej wersji programu w związku z nowym rozporządzeniem w KEO odpady wytworzone wykazuje się w trzech różnych pozycjach w zależności od miejsca ich powstania.

Należy dla każdego odpadu wytwarzanego w związku z eksploatacją instalacji w zakładce „Pochodzenie odpaduwybrać odpowiednią instalację. Wybór opcji „Poza instalacjąlub brak wyboru spowoduje, że dany odpad zostanie wykazany w KEO jako wytworzony „poza instalacją”. Instalacje dodaje się w katalogu „Instalacje wytwarzające odpady”. Odpady wydobyte ze składowiska należy oznaczyć odpowiednio w zakładce „Pochodzenie odpadu”, by były wykazane w prawidłowej pozycji KEO. W związku z nową pozycją w Karcie ewidencji odpadów „Sposób gospodarowania” w zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla typu operacji „Odzysk/Recykling odpadów” dodano możliwość oznaczenia sposobu gospodarowania odpadem.

Dokładność i zaokrąglanie danych

Istotna jest zmiana dotycząca dokładności i zaokrąglania danych dla Karty ewidencji odpadu i Karty przekazania odpadu, obowiązujących od 2015 roku.

Dane podajemy zawsze z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 0,001 Mg czyli jeden kilogram, program dla nowych kart poda masę w zaokrągleniu do 0,001 Mg. Przykładowo, gdy masa odpadu wynosi np. 0,0004 Mg to program w KPO i KEO wstawi 0,001 Mg. Zaokrąglanie wartości większych niż 0,001 Mg odbywa się standardowo. Podstawą prawną takiego rozwiązania jest nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W zakładce „Ewidencja odpadów” dane powinny być wprowadzane zgodnie z ich rzeczywistą masą. Przed instalacją każdej nowej wersji programu zawsze warto wykonać kopię zapasową bazy danych. Dodano możliwość wydruku dla nieoficjalnych KEO wraz z dokładnym zakresem dat. 

Zamiany w Module „Umowy”:

 • Poprawiono jednostkę miary (Mg) dla paragrafu drugiego
 •  Dodano nowy typ płatności

AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2014 Wersja 5.5.


Zamiany w Module „Odpady”:

 • Dodano alternatywny sposób sortowania pozycji w karcie ewidencji odpadu. Użytkownik może wybrać w ustawieniach programu sposób w jaki odpady będą sortowane.
 • Dodano możliwość oznaczenia na karcie ewidencji odpadów następujących sytuacji: przywóz odpadu z zagranicy, przyjęcie odpadu od osoby fizycznej, przyjęcie odpadu wytworzonego w innym zakładzie należącym do tego samego posiadacza.
 • Dodano nowy katalog „Instalacje wytwarzające odpady”. Użytkownik może w zakładce „Pochodzenie odpadu” zaznaczyć na jakiej instalacji odpad został wytworzony by później przygotować zbiorczy raport o ilości i rodzaju odpadów wytworzonych dla poszczególnych instalacji lub wytworzonych poza instalacjami.
 • Dodano możliwość umieszczenia na wydruku karty ewidencji odpadów informacji o wykorzystanych do wydruku filtrach. Użytkownik może zamieści na wydruku karty informację o Obszarze działalności lub Miejscu przeznaczenia odpadów.
 • Poprawiono import danych dla pozycji „Rok ewidencji” dla wydruku karta przekazania odpadu.
 • Zmodyfikowano domyślne sortowanie odpadów w głównym oknie programu, tak by odpady były sortowane po dacie operacji a nie w kolejności dodania do bazy danych.
 • Wzbogacono i zmodyfikowano system filtrów podstawowych i filtrów zaawansowanych dla głównego okna programu. Po nałożeniu na bazą danych filtrów, program pamięta wybór użytkownika.
 • Zmieniono sposób wprowadzania dat w programie tak by użytkownik mógł wprowadzać daty zarówno ręcznie jak i za pomocą kalendarza.
 • Przywrócono możliwość sumowania pozycji na karcie ewidencji odpadów.
 • Poprawiono import numeru karty przekazania dla wydruków: karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu, tak by numer karty przekazania mógł być dowolnym ciągiem znaków.

Zamiany w Module „Faktury”:

 • W Module „Faktury” dodano możliwość wyboru czy wartości w pozycji „Ilość” będą podawane z dokładnością do dwóch czy trzech miejsc po przecinku.
 • W Module „Faktury” dodano możliwość zamieszczenia dodatkowych informacji na wydruku. Umożliwi to np. wystawienie faktury w procedurze VAT-u odwróconego.

 AKTUALIZACJA LUTY 2014 Wersja 5.4.


  • Nowy katalog „Stawki za składowanie odpadów” zawierający stawki na 2014 rok.
  • Zmodyfikowany katalog „Metody unieszkodliwiania/odzysku” umożliwiając podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia, na tymczasowe korzystanie z archiwalnych (od 23.01.2013 r.) procesów odzysku .
  • By ułatwić proces sporządzania „karty ewidencji odpadu” wprowadzono nowy mechanizm jej wypełniania. Nowy m
   echanizm pozwala wykazać na karcie ewidencji sytuację, w której jeden odpad został zagospodarowany na różne sposoby. Dodatkowo poprawiono także sposób wypełniania pola „Nr karty przekazania odpadu” tak by uwzględniał on wszystkie przewidziane w rozporządzeniu dla tej pozycji warianty. W nowej wersji programu każda operacja wytworzenia/przyjęcia odpadów i ich zagospodarowania prezentowana jest w osobnym wierszu karty ewidencji odpadu.
  • Zmodyfikowano interfejs programu dla ewidencji odpadów by prezentowane dane były lepiej czytelne a obsługa programu szybsza.
 • Zmodyfikowano interfejs główny programu by użytkownik mógł dostosować szerokość paneli do własnych potrzeb.

Potrzebujesz nowej funkcji? Brakuje ci statystyki lub dokumentu?

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących dalszego rozwoju programu za pomocą formularza lub bezpośrednio na adres: pomoc@kartaewidencji.pl.