KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

ZMIANY PRAWA 2016/2017

4 września 2018 (aktualizacja)

Poprzednie lata przyniosły istotne zmiany dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Zmiany te będą kontynuowane w 2019 roku. 24 lipca 2018 roku minął termin składania wniosku o wpis do rejestru BDO. Urzędy marszałkowskie do tej pory nie uporały się z wprowadzeniem do rejestru danych wszystkich podmiotów, jednak liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw szybko rośnie. Już teraz mogą Państwo sprawdzać swoich kontrahentów w rejestrze BDO oraz zweryfikować np. zezwolenia na transport odpadów. By ułatwić weryfikację rozpoczęliśmy proces integrowania programu z rejestrem BDO. Integracja umożliwia między innymi sprawdzanie kontrahentów w rejestrze BDO z poziomu programu (katalog „Posiadacze odpadów”). Przypominamy, że na dokumentach ewidencyjnych powinien być umieszczony nie tylko Państwa numer rejestrowy, ale także numery BDO kontrahentów.

Nowa wersję programu do ewidencji odpadów
Program generuje automatycznie sprawozdanie o odpadach dla Marszałka za 2018 rok
zgodne z najnowszymi przepisami po nowelizacji ustawy o Odpadach!

Zobacz także: zmiany w ewidencji odpadów na 2018 oraz 2019 rok

Ustawa o odpadach

22 grudnia 2017 roku opublikowano w dzienniku ustaw(Dz.U. 2017 poz. 2422) a 6 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są w dużej mierze są kontynuacją zmian które, wprowadziły nowe formularze dokumentów ewidencyjnych. Zmiany dotyczyły rocznych sprawozdań oraz elektronicznego wystawiania i przekazywania dokumentów ewidencyjnych. Zmiany w ewidencji odpadów zostały jednak rozłożone w czasie i będą wprowadzane stopniowo. 24 stycznia 2018 roku uruchomiono BDO. Więcej informacji

Uwaga
Niezależnie od opóźnień we wprowadzaniu zmian (np. roczne sprawozdania o odpadach) należy pamiętać, że przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi. Aby móc złożyć prawidłowe nowe roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, należy od początku roku poprzedzającego wprowadzenie BDO gromadzić niezbędne informacje. Na chwile obecną musimy prowadzić ewidencję według nowych zasad, ale roczne zestawienia danych przygotowujemy według znanych już druków. POBIERZ PROGRAM EWIDENCJA ODPADÓW

INFORMACJA O ZMIANACH W EWIDENCJI I SPRAWOZDANIACH

Przedsiębiorcy prowadząc ewidencję odpadów, powinni być gotowi do przygotowanie na podstawie tych danych NOWYCH zbiorczych zestawień. Oznacza to, że już teraz powinniśmy gromadzić dane niezbędne do nowych sprawozdań. W tym celu niezbędna jest instalacja najnowszej wersji programu 5.11.2.

Kierunek zmian najlepiej przedstawić można na przykładzie przedsiębiorców wytwarzających odpady. W 2015 roku wprowadzono w Karcie ewidencji odpadów rozróżnienie między odpadami wytworzonymi w związku z eksploatacją instalacji, a odpadami wytworzonymi poza instalacją. Następnym logicznym krokiem (choć jak wiemy logika nie zawsze towarzyszy nowym rozporządzeniom) jest zmiana rocznego zestawienia danych i rozbicie kolumny „mas wytworzonych odpadów”, tak jak to miało miejsce dla KEO.

Zmieniono kartę ewidencji odpadów

KEO2014 KEO2015

Kolejna zmiana będzie dotyczyć rocznego zestawienia dla Marszałka Województwa

Zestawienie dotychczasowe bez podziału na miejsca prowadzenia działalności instalacje:
rocznezestawienie2014

Zestawienie zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska  projekcie
odpady wytworzone

UWAGA!

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2016 art. 237a w ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzają i składają, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za rok 2015 stosując przepisy dotychczasowe(obowiązek art. 75 ustawy o odpadach). Oznacza to, że sprawozdanie za rok 2015, które należy złożyć  marszałkowi województwa do 15 marca 2016 składamy na podstawie tych samych wzorów dokumentów co w roku poprzednim. Zgodnie z art. 237a ust. 1 ustawy o odpadach właściwe są wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Dla sprawozdań w zakresie produktów w opakowaniach, opakowań, gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz opłaty produktowej za rok 2015 i za rok 2016 przygotowywane jest oddzielne przejściowe rozporządzenie. 

 

Aktualnie trwają w Ministerstwie Środowiska nad projektami: