KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Rejestr BDO

4 grudnia 2019 (aktualizacja)

Rejestr BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Po 5 latach prac w dniu 23 stycznia 2018 roku Ministerstwo Środowiska udostępniło pod adresem www.bdo.mos.gov.pl pierwszą wersję rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami(BDO). Termin składania wniosków o rejestrację w BDO minął 24 lipca 2018 roku.  Od 15 stycznia 2019 r. obowiązują nowe poprawione formularze BDO.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI w rejestrzeBDO!

Ewidencja odpadów i sprawozdania na bieżąco w BDO

 

Wiele podmiotów o Rejestrze BDO dowiedziało się stosunkowo niedawno, jednak termin składania wniosków o rejestrację dla większości z nich upłynął 24 lipca 2018 roku. Także obowiązek ewidencji odpadów nie jest niczym nowym. Nowością jest obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów on-line za pomocą rejestru BDO. Zmianę tą można porównać do wprowadzenia w księgowości plików JPK. Jeżeli podmiot ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musi więc zarejestrować się w rejestrze BDO, by uzyskać od marszałka województwa 9 cyfrowy numer rejestrowy. Lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO jest oczywiście dłuższa.

Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale także np. gabinety stomatologiczne, apteki, gabinety lekarskie, weterynarze, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, jednostki badawcze, tartaki, zakłady fryzjerskie i inne nawet małe zakłady rzemieślnicze. Obowiązek rejestracji w BDO mają także sklepy(istnieją wyjątki) oraz w niektórych sytuacjach nawet zwykłe firmy, których działalność sprowadza się do zwykłej przy biurowej np. biura rachunkowe, pośrednicy ubezpieczeń czy firmy handlowe. W szczególny sposób zobowiązane do rejestracji są firmy wprowadzające produkty w opakowaniach. Więcej dowiesz się z poradnika Ewidencja odpadów 2020 – BDO rewolucja w ewidencji odpadów i sprawozdawczości.

Poradnik ma na celu przybliżenie nowych obowiązków związanych z rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów, z którymi od 1 stycznia 2020 roku zmierzą się polscy przedsiębiorcy. Dowiesz się z niego, jakie obowiązki spoczywają na twojej firmie i jakie kroki należy w związku z tym podjąć. Odpowiemy na pytanie, czy powinieneś zarejestrować się w rejestrze BDO i czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Z publikacji dowiesz się, kto ma obowiązek umieszczania numer rejestrowego BDO na fakturach.

Pamiętaj przeważnie poza rejestracją w BDO masz też obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów!

Firmy które nie uzyskały numeru rejestrowego BDO mogą mieć problemy z przekazaniem wytworzonych odpadów. Ważne by zrozumieć, że nawet gdy do tej pory przekazywałeś odpady podlegające ewidencji odpadów bez KPO lub KPO wystawiał w imieniu twojej firmy odbiorca to od stycznia taka operacje nie będzie możliwa. Od stycznia musisz zewidencjować wytworzony odpad i samodzielnie wystawić elektroniczną KPO w systemie BDO. Odbiorca odpadów niema technicznej możliwości wystawienia jej za ciebie.

Zarejestrowałeś się w BDO? Musisz złożyć sprawozdanie za 2019 rok!

Przykładowy wpis rejestr BDO

Numer rejestrowy w BDO należy umieszczać na dokumentach:

Oficjalną datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest zgodnie z komunikatem zamieszczonym w Monitorze Polskim 24 stycznia 2018 roku. Przynajmniej do 2020 roku BDO będzie pełniło wyłącznie funkcję rejestru a nadany numer rejestrowy będziemy wprowadzać w dokumentach ewidencyjnych.

Podmioty wytwarzające odpady nie posiadające pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, składają wniosek o wpis do rejestru wypełniając Dział I oraz Dział XII formularza rejestrowego(pozostałych działów nie przesyłamy).

Formularze w wersji do edycji można pobrać na stronie formularze rejestracyjne BDO.

WskazówkaWiększość informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku rejestrowego do BDO znajdą Państwo w  sprawozdaniu dla marszałka za 2018 rok!

Wszystkie podmioty do wniosku o wpis do rejestru dołączają:

 1. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Ewidencja odpadów i sprawozdania na bieżąco w BDO

Rejestracja w BDO kto musi zostać wpisany do rejestru

Podstawą uzyskania wpisu w rejestrze jest złożenie przez podmiot ewidencjujący odpady wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załączniki do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to kolejne już rozporządzenie o BDO i obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

Uwaga podmioty wytwarzające odpady nie posiadające pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO!

Część podmiotów zwolniona jest z obowiązku składania wniosków rejestracyjnych.

Marszałek województwa dokona z urzędu wpisu do rejestru BDO dla podmiotów gospodarujących odpadami, które (art. 51 ustawy o odpadach):

 • uzyskały pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskały pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskały zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056).

Rejestracji podlegają podmioty, które podpadają pod jedną z tych ustaw:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (każdy, kto musi prowadzić ewidencję odpadów). Przykładowo: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty, zakłady produkcyjne, solaria, zakłady kosmetyczne, duże biura, firmy budowlane.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie podlega wpisowi do rejestru BDO

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Kto dokonuje wpisu do rejestru BDO

Wpisu do rejestru BDO dokonuje Marszałek Województwa(zobacz wykaz), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Więcej informacji, o tym który Marszałek województwa dokonuje wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Numer rejestrowy BDO

Numer rejestrowy BDO jest indywidualny i unikalny, składa się z 9 cyfr arabskich. Marszałek Województwa nadaje nr rej. BDO przypisując podmiotą kolejne wolne numery. Przykładowy numer rejestrowy BDO wygląda następująco: 000092849. W dokumentach służących  do ewidencji odpadów należy zawsze podać wszystkie dziewięć cyfr. Co istotne, znając numer kontrahenta możemy sprawdzić w rejestrze BDO jakie pozwolenia lub decyzje posiada. W naszym programie do ewidencji odpadów można sprawdzić to bezpośrednio z katalogu posiadacze odpadów.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Ewidencja odpadów i sprawozdania na bieżąco w BDO