KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

KATALOG ODPADÓW 2024 – Znajdź kod odpadu

4 marca 2024 (aktualizacja)

Wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na aktualnym rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod odpadów oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Pamiętaj prawidłowa ewidencja odpadów zawsze zaczyna się od prawidłowej klasyfikacji odpadów. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu. Bardzo często znajdziemy w katalogu odpadów, kilka pozornie pasujących kodów odpadów. W pierwszej kolejności musimy wybrać grupą odpadów, następnie podgrupą odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów zawsze stosujemy 6 cyfrowy kod odpadu. Szczegółowy opis procesu ustalania prawidłowego kodu odpadów z przykładami dla konkretnych rodzajów działalności, znajdziesz w naszym poradniku „Ewidencja odpadów 2024 – Poradnik BDO”. Prawidłowe ustalenie rodzaju odpadów (kodu odpadów) może także przesądzać o zwolnieniu z ewidencji odpadów.

 Krok 1 Krok 2 Krok 3
Wybierz grupę odpadów
np. 17
  (oznacza odpady pochodzące z budowy, remontów)
Wybierz podgrupę odpadów
np. 17 04
(oznacza złomy metaliczne pochodzące z budowy, remontów)
Wybierz rodzaj odpadów
np. 17 04 05
(oznacza żelazo i stal pochodzące z budowy, remontów)

Przykładowe zestawy kodów odpadów dla konkretnych rodzajów działalności w poradniku BDO na 2024 rok!

Przeszukaj aktualny katalog odpadów 2024

* Katalog odpadów powyżej oparty jest o najnowsze przepisy prawa. Odpady oznakowane w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki gwiazdki „*” to odpady niebezpieczne. Możliwy jest wyjątek na podstawie przepisu art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, mówiącego o zmianie klasyfikacji odpadów.

Pamiętaj odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodu odpadów spoczywa na wytwórcy odpadu, odbiorca odpadu nie zawsze ma interes w tym by doradzić prawidłowy dla ciebie kod odpadu. Ta sama substancja lub przedmiot może mieć różny kod odpadu w zależności od rodzaju działalności w wyniku, której powstała. Przykładowo dla złomu przewidziano kilkanaście różnych kodów odpadów w zależności od źródła powstawiania odpadów.

Błędne ustalenie kodu odpadu może mieć daleko idące konsekwencje, ponieważ przykładowo dla kodu „17 04 05 Żelazo i stalmamy zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów do 5 ton rocznie, a dla złomu nawet w małym zakładzie obrabiającym metale, któremu nadamy kod odpadu „12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych brak jest jakiegokolwiek zwolnienia i odpad ten podlega ewidencji odpadów.

Przykładowe zestawy kodów odpadów dla konkretnych rodzajów działalności w poradniku BDO na 2024 rok!

Powyższy katalog odpadów oparty jest o aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Poczytaj o zmianach w katalogu odpadów…

Grupy odpadów zawarte w katalogu odpadów

 • 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
 • 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
 • 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
 • 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
 • 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
 • 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 • 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
 • 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
 • 09 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 • 10 – Odpady z procesów termicznych
 • 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
 • 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 • 13 – oleje odpadowe i Odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
 • 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
 • 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
 • 16 – Odpady nieujęte w innych grupach
 • 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)[UWAGA! zmiany od 2025 r.]
 • 18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
 • 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 • 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

OD 1 STYCZNIA 2025 r. REWOLUCJA W ODPADACH BUDOWLANYCH

Podgrupy odpadów zawarte w katalogu odpadów

 • 01 01  Odpady z wydobywania kopalin
 • 01 03  Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
 • 01 04  Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
 • 01 05  Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
 • 02 01  Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
 • 02 02  Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • 02 03  Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
 • 02 04  Odpady z przemysłu cukrowniczego
 • 02 05  Odpady z przemysłu mleczarskiego
 • 02 06  Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
 • 02 07  Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
 • 03 01  Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
 • 03 02  Odpady powstające przy konserwacji drewna
 • 03 03  Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
 • 04 01  Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
 • 05 01  Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
 • 05 06  Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
 • 05 07  Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
 • 06 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
 • 06 02  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
 • 06 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
 • 06 04  Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
 • 06 05  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 06 06  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
 • 06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
 • 06 08  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
 • 06 09  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
 • 06 10  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
 • 06 11  Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
 • 06 13  Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
 • 07 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
 • 07 02  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
 • 07 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
 • 07 04  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
 • 07 05  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
 • 07 06  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
 • 07 07  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
 • 08 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
 • 08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
 • 08 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
 • 08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
 • 08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08
 • 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 • 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
 • 10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
 • 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
 • 10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
 • 10 05 Odpady z hutnictwa cynku
 • 10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
 • 10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
 • 10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
 • 10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
 • 10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
 • 10 11 Odpady z hutnictwa szkła
 • 10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
 • 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
 • 10 14 Odpady z krematoriów
 • 10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
 • 11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
 • 11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
 • 11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
 • 11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
 • 12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 • 12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
 • 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
 • 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
 • 13 04 Oleje zęzowe
 • 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
 • 13 07 Odpady paliw ciekłych
 • 13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach
 • 14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
 • 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 • 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
 • 16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 • 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • 16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
 • 16 04 Odpady materiałów wybuchowych
 • 16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
 • 16 06 Baterie i akumulatory
 • 16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
 • 16 08 Zużyte katalizatory
 • 16 09 Substancje utleniające
 • 16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
 • 16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
 • 16 80 Odpady różne
 • 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
 • 16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
 • 17 01  Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 • 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 • 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
 • 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
 • 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 • 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 • 17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
 • 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 • 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
 • 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
 • 19 01  Odpady z termicznego przekształcania odpadów
 • 19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
 • 19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )
 • 19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
 • 19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
 • 19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
 • 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
 • 19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 • 19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
 • 19 11 Odpady z regeneracji olejów
 • 19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
 • 19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
 • 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach
 • 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
 • 20 02  Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
 • 20 03 Inne odpady komunalne

Rodzaje odpadów zawarte w katalogu odpadów wybieramy dopiero po dokonaniu wyboru z katalogu odpadów odpowiedniej grupy i pod grupy odpadów!

Przeczytaj dlaczego kody z grupy 19 oraz 20 nigdy nie znajdą się w karcie przekazania odpadów wytwórcy!