KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2022

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Program | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

KATALOG ODPADÓW 2022- Znajdź kod odpadu

8 sierpnia 2022 (aktualizacja)

Katalog odpadów obowiązujący w 2022 roku. Łatwa wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na aktualnym rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu. W przypadku gdy znajdziemy w katalogu odpadów, kilka pozornie pasujących kodów odpadów należy kierować się w pierwszej kolejności grupą odpadów, następnie podgrupą odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów zawsze stosujemy 6 cyfrowy kod odpadu. Katalog odpadów poniżej oparty jest o najnowsze przepisy prawa. Szczegółowy opis procesu ustalania prawidłowego kodu odpadów z przykładami dla konkretnych rodzajów działalności, znajdziesz w naszym poradniku “Ewidencja odpadów 2022 – Poradnik BDO”.   Od 1 stycznia 2022 roku prawidłowe ustalenie kodu odpadów staje się jeszcze ważniejsze ponieważ trudniej będzie uznać odpad w firmie lub instytucji za odpad komunalny zwolniony z ewidencji odpadów.

Przykładowe zestawy kodów odpadów dla konkretnych rodzajów działalności w poradniku!

 Krok 1 Krok 2 Krok 3
Wybierz grupę odpadów np. 01  Wybierz podgrupę odpadów np. 0101  Wybierz rodzaj odpadów np. 010101

Przeszukaj aktualny katalog odpadów 2022

* Odpady oznakowane w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki gwiazdki “*” to odpady niebezpieczne. Możliwy jest wyjątek na podstawie przepisu art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, mówiącego o zmianie klasyfikacji odpadów.

Pamiętaj odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodu odpadów spoczywa na wytwórcy odpadu, odbiorca odpadu nie zawsze ma interes w tym by doradzić prawidłowy dla ciebie kod odpadu. Ta sama substancja lub przedmiot może mieć różny kod odpadu w zależności od rodzaju działalności w wyniku, której powstała. Przykładowo dla złomu przewidziano kilkanaście różnych kodów odpadów w zależności od źródła powstawiania odpadów.

Błędne ustalenie kodu odpadu może mieć daleko idące konsekwencje, ponieważ przykładowo dla kodu „17 04 05 Żelazo i stalmamy zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów do 5 ton rocznie, a dla złomu nawet w małym zakładzie obrabiającym metale, któremu nadamy kod odpadu „12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych brak jest jakiegokolwiek zwolnienia i odpad ten podlega ewidencji odpadów.

Przykładowe zestawy kodów odpadów dla konkretnych rodzajów działalności w poradniku!

Powyższy katalog odpadów oparty jest o aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Poczytaj o zmianach w katalogu odpadów…

Grupy odpadów zawarte w katalogu odpadów

 • 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
 • 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
 • 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
 • 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
 • 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
 • 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 • 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
 • 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
 • 09 – Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 • 10 – Odpady z procesów termicznych
 • 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
 • 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 • 13 – oleje odpadowe i Odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
 • 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
 • 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
 • 16 – Odpady nieujęte w innych grupach
 • 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
 • 18 – Odpady medyczne i weterynaryjne
 • 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 • 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Podgrupy odpadów zawarte w katalogu odpadów

 • 01 01  Odpady z wydobywania kopalin
 • 01 03  Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
 • 01 04  Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
 • 01 05  Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
 • 02 01  Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
 • 02 02  Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • 02 03  Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
 • 02 04  Odpady z przemysłu cukrowniczego
 • 02 05  Odpady z przemysłu mleczarskiego
 • 02 06  Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
 • 02 07  Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
 • 03 01  Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
 • 03 02  Odpady powstające przy konserwacji drewna
 • 03 03  Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
 • 04 01  Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
 • 05 01  Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
 • 05 06  Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
 • 05 07  Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
 • 06 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
 • 06 02  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
 • 06 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
 • 06 04  Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
 • 06 05  Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
 • 06 06  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
 • 06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
 • 06 08  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
 • 06 09  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
 • 06 10  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
 • 06 11  Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
 • 06 13  Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
 • 07 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
 • 07 02  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
 • 07 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
 • 07 04  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
 • 07 05  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
 • 07 06  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
 • 07 07  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
 • 08 01  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
 • 08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
 • 08 03  Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
 • 08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
 • 08 05 Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 08
 • 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
 • 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
 • 10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
 • 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
 • 10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
 • 10 05 Odpady z hutnictwa cynku
 • 10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
 • 10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
 • 10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
 • 10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
 • 10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
 • 10 11 Odpady z hutnictwa szkła
 • 10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
 • 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
 • 10 14 Odpady z krematoriów
 • 10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
 • 11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
 • 11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
 • 11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
 • 11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
 • 12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
 • 12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
 • 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
 • 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
 • 13 04 Oleje zęzowe
 • 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
 • 13 07 Odpady paliw ciekłych
 • 13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach
 • 14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
 • 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
 • 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
 • 16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
 • 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • 16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
 • 16 04 Odpady materiałów wybuchowych
 • 16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
 • 16 06 Baterie i akumulatory
 • 16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
 • 16 08 Zużyte katalizatory
 • 16 09 Substancje utleniające
 • 16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
 • 16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
 • 16 80 Odpady różne
 • 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
 • 16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
 • 17 01  Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 • 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 • 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
 • 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
 • 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 • 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 • 17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
 • 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
 • 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
 • 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
 • 19 01  Odpady z termicznego przekształcania odpadów
 • 19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
 • 19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 )
 • 19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
 • 19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
 • 19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
 • 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach
 • 19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
 • 19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
 • 19 11 Odpady z regeneracji olejów
 • 19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach
 • 19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
 • 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach
 • 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
 • 20 02  Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
 • 20 03 Inne odpady komunalne

Rodzaje odpadów zawarte w katalogu odpadów wybieramy dopiero po dokonaniu wyboru z katalogu odpadów odpowiedniej grupy i pod grupy odpadów!

Przeczytaj dlaczego kody z grupy 19 oraz 20 nigdy nie znajdą się w karcie przekazania odpadów wytwórcy!