KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Szkolenie BDO – Ewidencja odpadów 2023/2024

Nasze szkolenia łączą elementy szkoleniowe oraz doradcze i zawsze mają charakter indywidualny. Pracujemy razem na przykładzie Państwa firmy, analizując konkretne sytuacje. Rozwiązujemy Państwa problemy oraz odpowiadamy na Państwa pytania. Naszym celem jest prawidłowe wdrożenie oraz realizacja obowiązków związanych z ewidencją odpadów w BDO, dlatego zawsze gwarantujemy wsparcie po szkoleniowe. Masz możliwość ponownych konsultacji w przypadku pojawienia się pytań lub problemów w ciągu 3 miesięcy od szkolenia.

Szkolenie odbywa się online na platformie Microsoft Teams. Szkolenia są prowadzone przez autorów naszej aplikacji oraz poradnika BDO. Artur Budziszewski oraz Andrzej Szewski przeprowadzili w tylko w zeszłym roku przeprowadzili 151 indywidualnych konsultacji oraz szkoleń dla firm i instytucji z blisko 30 różnych branż. Dzięki 20 letniemu doświadczeniu mają oni unikalne spojrzenie na omawiane zagadnienia i doskonale znają zarówno prawne, jak i praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości.Każde szkolenie składa się z trzech etapów:

-Rozmowa wstępna – ustalenie zakresu szkolenia oraz profilu działalności firmy, otrzymują Państwo nasz poradnik BDO
okSzkolenie oraz konsultacje online – po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat ukończenia
okWsparcie po szkoleniu – w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań można zwrócić się do nas po pomoc

Cena od 699 zł – cena szkolenia jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od zakresu szkolenia oraz ilości uczestników.

Cel szkolenia BDO

Celem szkolenia BDO jest zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie gospodarki odpadami oraz ewidencji odpadów. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy mają posiadać umiejętność samodzielnego, świadomego oraz bezpiecznego prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej w systemie BDO. W trakcie szkolenie ustalony zostanie prawidłowy dla Państwa firmy schemat ewidencji odpadów z uwzględnieniem specyfiki danego podmiotu. Zweryfikujemy dotychczas podjęte w systemie BDO działania w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczość odpadowej.

Wyślij zapytanie o szkolenie


  Nazwa firmy:

  Numer Nip:

  Imię i nazwisko:

  Adres email (wymagane):

  Numer telefonu:

  Adres:

  Opis działalności firmy:

  Ilość uczestników szkolenia:

  Proponowany termin szkolenia:

  Po przesłaniu wypełnionego formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia na wskazany adres na email. Następnie po weryfikacji zgłoszenia skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów szkolenia/konsultacji oraz potwierdzenia ceny oraz terminu. Po rozmowie wstępnej otrzymasz ofertę oraz fakturę proforma.
  Masz pytania? Infolinia 797-708-704.


  Przykładowe tematy poruszane podczas szkolenia

  Publiczny rejestr BDO jako narzędzie kontroli przedsiębiorców  – zakres szkolenia BDO

  • Weryfikacja, czy firma jest zarejestrowana prawidłowo w rejestrze BDO
  • Obowiązek weryfikacji kontrahentów w publicznym rejestrze BDO
  • Rejestr BDO jako narzędzie, które może ułatwić wyszukiwanie odbiorców odpadów
  • Organizacja pracy w BDO w przypadku Spółki lub JDG
  • odpowiedzialność pracownika oraz odpowiedzialność podmiotu

  Klasyfikacja substancji lub przedmiotów jako odpadów  – zakres szkolenia BDO

  • Co i kiedy trzeba uznać za odpad w firmie
  • Weryfikacji wytwarzanych odpadów oraz ustalenie kodów odpadów
  • Weryfikacja, które odpady są wytwarzane w instalacji, a które poza instalacją
  • Szczególne regulacje w zakresie odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług budowlanych oraz serwisowych (art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach)
  • Kiedy mamy do czynienia z odpadem, a kiedy z opakowaniem w firmie

  Postępowanie z odpadami  – zakres szkolenia BDO

  • Magazynowanie odpadów w firmie, czego nie wolno robić z odpadami
  • Kiedy wymagane są zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów
  • Ograniczenie ilości odpadów w działalności logistyczno magazynowej
  • Zbieranie odpadów poza miejscem ich wytworzenia
  • Kiedy odpady mogą być legalnie przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

  Ewidencja odpadów w systemie BDO – zakres szkolenia BDO

  • Weryfikacja dotychczas podjętych działań w systemie BDO
  • Ustalenie prawidłowego schematu prowadzenia ewidencji odpadów dla Państwa firmy
  • Ewidencja odpadów wytworzonych w stałym miejscu wykonywania działalności
  • Ewidencja odpadów wytworzonych w związku z eksploatacja instalacji oraz poza instalacją
  • Szkolenie w zakresie obsługi systemu BDO na przykładzie Państwa Spółki
  • Karty przekazania odpadów w systemie BDO
  • Karty ewidencji odpadów w systemie BDO
  • Jak prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość, w przypadku gdy podmiot zbliża się do granicy 1 tony odpadów niebezpiecznych wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji w rozumieniu POŚ
  • Omówienie problematycznych sytuacji w przypadku KPO, np. postępowanie w przypadku błędnie wystawionych dokumentów w BDO

  Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO – zakres szkolenia BDO

  • Ustaleni adresata sprawozdania w BDO (podmiot w zależności od rodzaju prowadzonej działalności składa sprawozdanie w BDO do jednego lub kilku UM)
  • Zamknięcie ewidencji odpadów przed złożeniem sprawozdania w BDO
  • Ustalenie, które działy sprawozdania w BDO ma obowiązek wypełnić podmiot
  • Ustalenie, które działy sprawozdania mogą zostać wypełnione opcjonalnie i czy leży to w interesie podmiotu
  • Prawidłowe ustalenie strumieni odpadów na potrzeby sprawozdania w BDO
  • Sprawozdawczość wytwórcy odpadów w systemie BDO (odpady z instalacji oraz spoza instalacji)
  • Sprawozdawczość zbierającego odpady w systemie BDO (zgodnie z zezwoleniem podmiotu)
  • Sprawozdawczość podmiotu przetwarzającego odpady w systemie BDO (zgodnie z zezwoleniem podmiotu)

  Praktyczne ćwiczenia w systemie BDO  w środowisku testowym BDO lub systemie BDO podmiotu
  (Część praktyczna szkolenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz doświadczenia uczestnika uczestnika)

  • Rozpoczęcie pracy w BDO
  • Proces przekazania odpadów, samodzielne wystawianie karty przekazania odpadów (KPO) przez uczestników szkolenia w środowisku testowym
  • Samodzielne tworzenie korekty karty przekazania odpadów (KPO) w BDO
  • Samodzielne tworzenie wpisów w Karcie ewidencji odpadów (KEO) w BDO
  • Samodzielne przygotowanie sprawozdania w BDO w BDO