KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Szkolenie BDO – Ewidencja odpadów 2023/2024

Nasze szkolenia łączą elementy szkoleniowe oraz doradcze i zawsze mają charakter indywidualny. Pracujemy razem na przykładzie Państwa firmy, analizując konkretne sytuacje. Rozwiązujemy Państwa problemy oraz odpowiadamy na Państwa pytania. Naszym celem jest prawidłowe wdrożenie oraz realizacja obowiązków związanych z ewidencją odpadów w BDO, dlatego gwarantujemy wsparcie również po szkoleniu. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od szkolenia pojawią się dodatkowe pytania lub problemy, mają Państwo możliwość ponownych konsultacji.

Szkolenia odbywają się online na platformie Microsoft Teams. Szkolenia prowadzone są przez autorów naszej aplikacji oraz poradnika BDO. Artur Budziszewski oraz Andrzej Szewski tylko w zeszłym roku przeprowadzili 151 indywidualnych konsultacji oraz szkoleń dla firm i instytucji z blisko 30 różnych branż. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu mają oni unikalne spojrzenie na omawiane zagadnienia i doskonale znają zarówno prawne, jak i praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości. Każde szkolenie składa się z trzech etapów:

-Rozmowa wstępna – ustalenie zakresu szkolenia oraz profilu działalności firmy
okSzkolenie oraz konsultacje online – po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat ukończenia
okWsparcie po szkoleniu – w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań można zwrócić się do nas po pomoc.

Cena od 699 zł – cena szkolenia jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od zakresu szkolenia oraz ilości uczestników.

Cel szkolenia BDO

Celem szkolenia BDO jest zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie gospodarki odpadami oraz ewidencji odpadów. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy mają posiadać umiejętność samodzielnego, świadomego oraz bezpiecznego prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej w systemie BDO. W trakcie szkolenia ustalony zostanie prawidłowy dla Państwa firmy schemat ewidencji odpadów z uwzględnieniem specyfiki danego podmiotu. Zweryfikujemy dotychczas podjęte w systemie BDO działania w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej.


Wyślij zapytanie – przedstawimy Ci ofertę szkolenia BDO

  Nazwa firmy:

  Numer Nip:

  Imię i nazwisko:

  Adres email (wymagane):

  Numer telefonu:

  Adres:

  Opis działalności firmy:

  Liczba uczestników szkolenia:

  Proponowany termin szkolenia:  Po przesłaniu wypełnionego formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia na wskazany adres email. Następnie po weryfikacji zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów szkolenia/konsultacji oraz potwierdzenia ceny oraz terminu. Po rozmowie wstępnej otrzymasz ofertę oraz fakturę proforma. Masz pytania? Infolinia 797-708-704 wew. 3.


  Przykładowe tematy poruszane podczas szkolenia

   

  Publiczny rejestr BDO jako narzędzie kontroli przedsiębiorców – zakres szkolenia BDO

  • Weryfikacja, czy firma jest zarejestrowana prawidłowo w rejestrze BDO
  • Obowiązek weryfikacji kontrahentów w publicznym rejestrze BDO
  • Rejestr BDO jako narzędzie, które może ułatwić wyszukiwanie odbiorców odpadów
  • Organizacja pracy w BDO w przypadku spółki lub JDG
  • Odpowiedzialność pracownika oraz odpowiedzialność podmiotu

  Klasyfikacja substancji lub przedmiotów jako odpadów – zakres szkolenia BDO

  • Co i kiedy trzeba uznać w firmie za odpad
  • Weryfikacja wytwarzanych odpadów oraz ustalenie kodów odpadów
  • Weryfikacja, które odpady są wytwarzane w instalacji, a które poza instalacją
  • Szczególne regulacje w zakresie odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług budowlanych oraz serwisowych (art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach)
  • Kiedy mamy do czynienia z odpadem, a kiedy z opakowaniem w firmie

  Postępowanie z odpadami – zakres szkolenia BDO

  • Magazynowanie odpadów w firmie; czego nie wolno robić z odpadami
  • Kiedy wymagane są zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów
  • Ograniczenie ilości odpadów w działalności logistyczno-magazynowej
  • Zbieranie odpadów poza miejscem ich wytworzenia
  • Kiedy odpady mogą być legalnie przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

  Ewidencja odpadów w systemie BDO – zakres szkolenia BDO

  • Weryfikacja dotychczas podjętych działań w systemie BDO
  • Ustalenie prawidłowego schematu prowadzenia ewidencji odpadów dla Państwa firmy
  • Ewidencja odpadów wytworzonych w stałym miejscu wykonywania działalności
  • Ewidencja odpadów wytworzonych w związku z eksploatacja instalacji oraz poza instalacją
  • Szkolenie w zakresie obsługi systemu BDO na przykładzie Państwa spółki/działalności
  • Karty przekazania odpadów w systemie BDO
  • Karty ewidencji odpadów w systemie BDO
  • Jak prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość, w przypadku gdy podmiot zbliża się do granicy 1 tony odpadów niebezpiecznych wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji w rozumieniu POŚ
  • Omówienie problematycznych sytuacji w przypadku KPO, np. postępowanie w przypadku błędnie wystawionych dokumentów w BDO

  Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO – zakres szkolenia BDO

  • Ustalenie adresata sprawozdania w BDO (podmiot w zależności od rodzaju prowadzonej działalności składa sprawozdanie w BDO do jednego lub kilku UM)
  • Zamknięcie ewidencji odpadów przed złożeniem sprawozdania w BDO
  • Ustalenie, które działy sprawozdania w BDO ma obowiązek wypełnić podmiot
  • Ustalenie, które działy sprawozdania mogą zostać wypełnione opcjonalnie i czy leży to w interesie podmiotu
  • Prawidłowe ustalenie strumieni odpadów na potrzeby sprawozdania w BDO
  • Sprawozdawczość wytwórcy odpadów w systemie BDO (odpady z instalacji oraz spoza instalacji)
  • Sprawozdawczość zbierającego odpady w systemie BDO (zgodnie z zezwoleniem podmiotu)
  • Sprawozdawczość podmiotu przetwarzającego odpady w systemie BDO (zgodnie z zezwoleniem podmiotu)

  Praktyczne ćwiczenia w systemie BDO w środowisku testowym BDO lub systemie BDO podmiotu
  (Część praktyczna szkolenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz doświadczenia uczestników)

  • Rozpoczęcie pracy w BDO
  • Proces przekazania odpadów, samodzielne wystawianie karty przekazania odpadów (KPO) przez uczestników szkolenia w środowisku testowym
  • Samodzielne tworzenie korekty karty przekazania odpadów (KPO) w BDO
  • Samodzielne tworzenie wpisów w Karcie ewidencji odpadów (KEO) w BDO
  • Samodzielne przygotowanie sprawozdania w BDO.