KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Zmiany w ewidencji odpadów i sprawozdaniach odpadowych za 2018 rok

14 listopada 2019 (aktualizacja)

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Ewidencja odpadów na bieżąco w BDO!

 

Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o odpadach, która ma umożliwić kolejną dużą zmianę w ewidencji odpadów po wprowadzeniu rejestru BDO. Dla ewidencji odpadów istotne są prace nad wprowadzeniem nowych sprawozdań oraz dokumentów wykorzystywanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zmianie ulec ma także forma sporządzania dokumentów. Dozwolone ma być wystawianie dokumentów związanych z ewidencją odpadów tylko w formie elektronicznej. Także zbiorcze zestawienie danych o odpadach zwane często także sprawozdaniem o odpadach ma być składane tylko w formie elektronicznej. Pierwsze elektroniczne sprawozdania mają być składane za 2019 rok. Na chwile obecną prace nad nowelizacją trwają. W grudniu 2018 roku nad ustawą pracował Komitet stały rady ministrów, czekamy aż trafi ona do sejmu RP.

Program Ewidencja odpadów 2018/2019

Z punktu widzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości szczególnie istotne są także prace nad rozporządzeniami w sprawie:

  • wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami;
  • wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;
  • katalogu odpadów.

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadzi zmiany w zakresie ewidencji odpadów. Planuje się między innymi wprowadzenie „Karty przekazania odpadów komunalnych” oraz likwidację „Zbiorczej karty przekazania odpadów”. Zmieniony zostanie wzór „Karty przekazania odpadów” oraz wzór „Karty ewidencji odpadów”.

Zobacz istotne zmiany w ewidencji odpadów w 2019 roku

Nasi eksperci na bieżąco obserwują proces legislacyjny, tak by planowane zmiany miały jak najmniejszy wpływ na Państwa bieżącą pracę. W momencie uchwalenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz wydania nowych rozporządzeń Użytkownicy programu zostaną poinformowani o ostatecznym kształcie zmian i terminie ich wejścia w życie.

 

Nowe sprawozdania odpadowe będą zawierały między innymi nowe zestawienia danych:

  • Rodzaje i masa odpadów wytworzonych w instalacji oraz wytworzonych poza instalacją.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W celu realizacji tego wymogu wprowadzono w programie nowy system prowadzenia gospodarki magazynowej.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach – dotychczas dane wykazywano łącznie z odzyskiem. Należy w zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” dla odpadów poddanych recyklingowi oznaczać pole „Odpady poddawane recyklingowi w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu – dotychczas dane wykazywano oddzielnie dla odzysku i unieszkodliwienia.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych przygotowaniu do ponownego użycia – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” należy dla tego typu operacji oznaczać pole „Przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Informacja o masie i rodzajach wytworzonych odpadów w instalacji i poza instalacją – dotychczas dane wykazywane łącznie. W Karcie ewidencji odpadów należy oddzielnie wykazać odpady wytworzone poza instalacją. Po wprowadzeniu nowych sprawozdań również w rocznym zestawieniu danych odpady te będą raportowane oddzielnie. Stosowne modyfikacje zostały wprowadzone w poprzednich aktualizacjach programu.
  • Masa odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju.

Warto pamiętać, że by móc złożyć prawidłowe nowe roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, należy od początku roku 2019 gromadzić niezbędne informacje w ewidencji odpadów. Dlatego w kolejnych wersjach programu ewidencja odpadów wprowadzamy odpowiednie zmiany umożliwiające prawidłową ewidencję odpadów w taki sposób, by możliwe było wygenerowanie powyższych zestawień. Zestawienia te są dodawane do dokumentów w dziale „Statystyki”. Kolejne będą wprowadzane, gdy ich ostateczny kształt będzie znany.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Ewidencja odpadów na bieżąco w BDO!