KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Numer rejestrowy BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach)

aktualizacja 19 października 2018

Numer rejestrowy BDO

Od 9 października 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO. Warto pamiętać, że numer rejestrowy BDO jest obowiązkowy od lipca 2018 roku. Dziewięciu cyfrowy nr rej BDO musi posiadać zarówno posiadacz odpadu jaki i przejmujący odpad. W karcie przekazania odpadu należy podać także nr rej. BDO transportującego odpady.

Zobacz kto nadaje numer rejestrowy i jakie są wymogi formalne

Archiwalne informacje o numerze rejestrowym BDO

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu nadawania numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (zwanego dalej „rejestrem”). Zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru jest marszałek województwa. Będzie on dokonywał wpisu do rejestru, nadając jednocześnie podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, ustala się, że dokonując wpisu do rejestru nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy, który będzie generowany przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (zwanej dalej BDO), o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Numer rejestrowy będzie się składać z 9 cyfr arabskich. Numer rejestrowy będzie nadawany przedsiębiorcy w momencie dokonywania pierwszego wpisu do rejestru. Przewiduje się, że sposób nadawania numeru rejestrowego nie będzie stwarzał trudności w stosowaniu dla marszałków województw, jako że numer rejestrowy będzie generowany przez system automatycznie.

Zgodnie z ustawą o odpadach BDO, w tym także rejestr, ma zostać uruchomiona nie później, niż w styczniu 2016 r. Natomiast podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. W związku z powyższym stosownym terminem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia jest dzień 1 stycznia 2016 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacji. Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowania pracami nad tym projektem rozporządzenia w trybie ww. ustawy.

Andrzej Szewski