KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Numer rejestrowy BDO oraz numer MPD (bazy danych odpadowych)

1 lipca 2024 (aktualizacja)

Numer rejestrowy BDO

Od 9 października 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO. Warto pamiętać, że numer rejestrowy BDO jest obowiązkowy od lipca 2018 roku. Dziewięciu cyfrowy nr rej BDO musi posiadać zarówno posiadacz odpadu jaki i przejmujący odpad. W karcie przekazania odpadu należy podać także nr rej. BDO transportującego odpady.

Warto zwrócić uwagę, że w 2021 roku tak naprawdę firmy powinny posługiwać się numerem MPD w rejestrze BDO. Numer miejsca prowadzenia działalności w rejestrze BDO (numer MPD) składa się z dwóch członów numer miejsca/numer rejestrowy BDO np. 0003/000006232. W procesie wystawiania Karty przekazania odpadów w systemie BDO numer MPD jest niezbędny. Wystawiając KPO w BDO musimy bowiem zawsze wybrać nie tylko podmiot, któremu przekazujemy odpady ale także konkretne miejsce (adres) prowadzenia działalności. Niektóre podmioty mają w systemie kilka, kilkanaście lub nawet kilkaset miejsc prowadzenia działalności MPD. Wystawiający KPO musi wiedzieć, które miejsce prowadzenia działalności MPD w BDO ma wybrać.

Zobacz kto nadaje numer rejestrowy i jakie są wymogi formalne

Informacje o numerze rejestrowym BDO

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu nadawania numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (zwanego dalej „rejestrem”). Zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru jest marszałek województwa. Będzie on dokonywał wpisu do rejestru, nadając jednocześnie podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, ustala się, że dokonując wpisu do rejestru nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy, który będzie generowany przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (zwanej dalej BDO), o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Numer rejestrowy będzie się składać z 9 cyfr arabskich. Numer rejestrowy będzie nadawany przedsiębiorcy w momencie dokonywania pierwszego wpisu do rejestru. Przewiduje się, że sposób nadawania numeru rejestrowego nie będzie stwarzał trudności w stosowaniu dla marszałków województw, jako że numer rejestrowy będzie generowany przez system automatycznie.

Od 23 września 2021 nowe kary za błędy w ewidencji odpadów w BDO!

Zgodnie z ustawą o odpadach BDO, w tym także rejestr, ma zostać uruchomiona nie później, niż w styczniu 2016 r. Natomiast podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. W związku z powyższym stosownym terminem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia jest dzień 1 stycznia 2016 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacji. Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowania pracami nad tym projektem rozporządzenia w trybie ww. ustawy.

Od 23 września 2021 nowe kary za błędy w ewidencji odpadów w BDO!

Andrzej Szewski