KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Karta ewidencji odpadów 2023

10 lutego 2024 (aktualizacja)

Karta ewidencji odpadów (KEO) może być wystawiana i prowadzona tylko w BDO. Karta ewidencji odpadów jest czymś w rodzaju księgi przychodów i rozchodów odpadów. Podmiot ma obowiązek wykazać w karcie ewidencji odpadów, w jaki sposób wszedł w posiadanie odpadów i co się z nimi stało dalej. Karta Ewidencji odpadów stanowi podstawę do przygotowania sprawozdania odpadowego dla Marszałka Województwa.

W zeszłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która nakłada nowe obowiązki związane z karą ewidencji odpadów. Niestety najważniejsze problemy związane z kartą ewidencji odpadów, pomimo zmian w prawie pozostają aktualne także w 2024 roku. Chodzi o brak jasnych ustawowych wytycznych odnośnie wypełniania karty ewidencji odpadów (KEO). Do karty ewidencji odpadów w systemie BDO zastosowanie mają przede wszystkim ogólne przepisy dotyczące ewidencji odpadów. Każdy przedsiębiorca musi te przepisy interpretować indywidualnie w odniesieniu do swojej konkretnej działalności. Oczywiście w przypadku kontroli interpretacja przedsiębiorcy w zakresie karty ewidencji odpadów jest konfrontowana z interpretacją organów kontrolnych. W ostatnich 3 latach bo wtedy uchylono wszystkie przepisy wykonawcze w zakresie karty ewidencji odpadów, udało się jednak wypracować bezpieczne scenariusze na prowadzenie karty ewidencji odpadów dla różnych branż. W naszym poradniku „Ewidencja odpadów 2024 − Poradnik BDO” opisujemy schematy powadzenia karty ewidencji odpadów (KEO), które nie były podważane przez organy kontrolne.

Jak prawidłowo prowadzić kartę ewidencji odpadów w BDO!

Karta ewidencji odpadów sprawia wiele problemów a podmioty zobowiązane do jej wystawiania mają wiele wątpliwości kiedy i jakich wpisów w KEO dokonać. Tym bardziej, że od 23 września 2021 roku zaostrzono kary za nieterminowe lub niezgodne  ze stanem faktycznym wpisy w karcie ewidencji odpadów.

Przykładowe problemy z kartą ewidencji odpadów(KEO), które omawiamy w naszym poradniku BDO 2024 to:

Zobacz wzory karty ewidencji odpadów (KEO)

Kary za błędy w kartach ewidencji odpadów w BDO?

Karta ewidencji odpadów w 2020 roku

W 2020 roku obowiązywały dwie wersje karety ewidencji odpadów. Inaczej wyglądała KEO wystawiane w systemie BDO inaczej w formie papierowej, na którą tylko do 31 grudnia 2020 roku zezwalał art. 236a ustawy o odpadach. Papierowa karta ewidencji odpadów w 2022 roku dozwolona jest tylko w przypadku awarii systemu BDO. Karat ewidencji odpadów w systemie BDO dodatkowo także w 2021 roku, mogła być  wystawiona w dwóch trybach dla odpadów(standardowa) lub odpadów komunalnych. W związku z tym po reformie w 2020 roku w gospodarce odpadami mogliśmy spotkać trzy różne wersje KEO, i każda była zgodna z przepisami. Nowa papierowa Karta ewidencji odpadów znacznie bardziej przypominała KEO z 2019 roku niż kartę ewidencji prowadzoną za pośrednictwem systemu BDO. Przykładowe różnice w stosunku do starej KEO to obowiązek podania dla każdej operacji odpadowej dokładnej daty wprowadzenia do karty ewidencji oraz podawanie masy odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Karta ewidencji odpadów 2021 wystawiana w systemie BDO znacząco rożni się od KEO papierowej. Warto zauważyć, że różnice te mogą szczególnie utrudnić ewidencję papierową podmiotom przekazującym odpady zagranicę (brak odpowiedniej rubryki). Utrudnienia napotkają także podmioty prowadzące działalność w zakresie obiektów liniowych oraz podmioty wykonujące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.

Karta ewidencji odpadów przed 2020 rokiem

Od 1 maja 2019 roku nowy wzór karty ewidencji odpadów. Usunięto rubryką związaną z REGONem pozostałe pola pozostają bez zmian. Od dnia 1 maja należy jednak korzystać z nowego wzoru, który określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W praktyce oznacza to, że karty ewidencji odpadów za styczeń, luty oraz marzec 2019 roku sporządzamy na starym wzorze. Za kwiecień 2019 roku możemy skorzystać zarówno z nowego jak i starego wzory karty ewidencji (KEO).  Wpisy w Karcie ewidencji odpadów za miesiąc maj 2019 i kolejne muszą być dokonywane na nowych wzorach dokumentów.

Od 2924 roku wprowadzono istotne zmiany w BDO!

Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór Karty ewidencji odpadów (KEO). Ten sam wzór Karty ewidencji odpadów obowiązuje także w 2018 roku. Przeanalizujmy dokładnie, co uległo zmianie. Zmiany będziemy omawiać sekcja po sekcji. Na grafikach na czerwono oznaczone są zmiany w Karcie ewidencji odpadu w 2015 roku.

Zobacz krok po kroku, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów?

W porównaniu z poprzednią wersją karty ewidencji odpadów większość zmian w formularzu wynika z oddzielenia nazwy komórki od komórki z wartością.

Karta ewidencji odpadu 1

Część zawierająca informacje
Zmiany w części informacyjnej dotyczą głównie oddzielenia komórki z nazwą od komórki z wartością. Ponadto dodano wiersze: Nr rejestrowy, NIP i REGON, oraz zmieniono faks na e-mail. Rubryka numer rejestrowy w karcie ewidencji odpadu oznacza numer rejestrowy BDO. Pamiętaj, że od lipca 2018 roku każdy posiadacz odpadów powinien w karcie ewidencji odpadów wpisać numer BDO. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

Karta ewidencji odpadów 2019

Od maja 2019 roku usunięto pole z numerem REGON z karty ewidencji odpadów.

Karta ewidencji odpadów 2014

Karta ewidencji odpadu 4

Karta ewidencji odpadów 2015
Karta ewidencji odpadu 2

Część karty ewidencji odpadów zawierająca dane o odpadach
Nastąpiła istotna zmiana, jeśli chodzi o dokładność i zaokrąglanie danych.
Od stycznia 2015 dane w karcie ewidencji odpadów podajemy zawsze z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 0,001 Mg, należy podać masę w zaokrągleniu do 0,001 Mg. Czyli jeżeli będzie to np. 0,0004, to program musi wstawiać 0,001. Zaokrąglanie wartości większych niż 0,001 wprowadza się standardowo.

Karta ewidencji odpadu 3

C – Bez zmian
D – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
E – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
F – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
G i H – Zmieniono opisy komórek (w karcie na czerwono) i połączono komórki. Wcześniej dla G i dla H były osobne komórki; teraz w jedną komórkę wstawiamy albo G, albo H. Nie zachodzi sytuacja, gdy wstawiane byłyby warianty G i H jednocześnie.
L – Nowa kolumna „Sposób gospodarowania”

  • wstawiamy „Rec
  • wstawiamy„Wtn
  • wstawiamy„Ppu

Zobacz jak wypełnić najnowszy wzór karty ewidencji odpadów?

Andrzej Szewski