KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 2019/2020

września 2020 (aktualizacja)

Na podstawie art. 237aa w ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe(obowiązek art. 75 ustawy o odpadach). To jednak ostatnie takie sprawozdanie od 2019 roku sprawozdania uległy zmianie. 16 lipca 2020 ukazała się nowa wersja systemu BDO zawierająca nowe sprawozdania odpadowe. Nowe sprawozdanie o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami było przekładane od 5 lat. Od lipca 2020 możemy ostatecznie złożyć sprawozdanie za 2019 rok już na nowych zasadach i tylko za pomocą systemu BDO. Sprawozdanie odpadowe składa się z 31 tabel ujętych w 13 działach tematycznych.

Sprawozdania odpadowe już dostępne w BDO nowe terminy!


Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań odpadowych za 2019 rok został wydłużony następnie ponownie przeniesiony na drugą połowę 2020 roku! 
W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas do 15 marca. Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 14 maja 2020 r. przesunęła termin składania sprawozdań odpadowych za 2019 rok. Decyzja ta jest podyktowana za pewne tym, że w momencie uchwalenia nowelizacji moduł sprawozdawczy w systemie BDO nie był jeszcze udostępniony (pojawił się 29 czerwca 2020). Zgodnie z nowym art. 237ea ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach, składają je w nowych terminach do dnia 11 września 2020 r. lub 31 października 2020 r. Jaki jest zakres nowych sprawozdań dowiesz się z poradnika BDO. W poradniku BDO odpowiadamy, także na najważniejsze pytania związane z sprawozdaniami odpadowymi za 2019 rok:

Pobierz program ewidencja odpadów 2020

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Zakres informacji, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniach, określa rozdział 2 działu V ustawy o odpadach.

Uwaga
Niezależnie od opóźnień we wprowadzaniu zmian (np. roczne sprawozdania) należy pamiętać, że przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi. Na chwile obecną musimy prowadzić ewidencję według nowych zasad, ale roczne zestawienia danych przygotowujemy według nie do końca jeszcze znanych zasad.

W załącznikach do poprzednich projektów określono wzory dwóch sprawozdań:

  1. Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).
  2. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).

Pobierz program ewidencja odpadów 2018/2020

Nowe sprawozdania odpadów prawdopodobnie będą zawierały między innymi nowe zestawienia danych:

  • Rodzaje i masa odpadów wytworzonych w instalacji oraz wytworzonych poza instalacją.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W celu realizacji tego wymogu wprowadzono w programie nowy system prowadzenia gospodarki magazynowej.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach – dotychczas dane wykazywano łącznie z odzyskiem. Należy w zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” dla odpadów poddanych recyklingowi oznaczać pole „Odpady poddawane recyklingowi w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu – dotychczas dane wykazywano oddzielnie dla odzysku i unieszkodliwienia.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych przygotowaniu do ponownego użycia – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” należy dla tego typu operacji oznaczać pole „Przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Informacja o masie i rodzajach wytworzonych odpadów w instalacji i poza instalacją – dotychczas dane wykazywane łącznie. W Karcie ewidencji odpadów należy oddzielnie wykazać odpady wytworzone poza instalacją. Po wprowadzeniu nowych sprawozdań również w rocznym zestawieniu danych odpady te będą raportowane oddzielnie. Stosowne modyfikacje zostały wprowadzone w poprzednich aktualizacjach programu.
  • Masa odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju.

Zmieniany ustawą o odpadach dotychczasowy system stwarzał przedsiębiorcom utrudnienia związane z koniecznością wyszukiwania oraz wypełniania i przesyłania właściwym urzędom lub instytucjom wzorów formularzy sprawozdawczych określonych w 18 aktach wykonawczych. Utrudnieniem było również wyznaczenie właściwych organów (np. marszałków województw czy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska), do których przedsiębiorcy byli zobowiązani składać sprawozdania na podstawie przepisów poszczególnych ustaw. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia wzory formularzy sprawozdawczych stanowić będą podstawę do opracowania formularzy elektronicznych, dostępnych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), za której pośrednictwem przedsiębiorcy będą mogli składać sprawozdania w formie elektronicznej. Zmieniony projekt uwzględnia zmiany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w brzmieniu nadanym przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchwaloną przez Sejm.

Prace nad uwzględnieniem ww. zmian rozpoczęto jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem i ogłoszeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze względu na konieczność zapewnienia wejścia w życie aktów wykonawczych z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie w przeważającej części będzie obowiązywać dopiero od momentu uruchomienia BDO. 

Ministerstwo Środowiska opublikowało raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Przyjęte w procesie konsultacji społecznych uwagi dotyczyły przede wszystkim propozycji w zakresie odpowiedniej modyfikacji formularzy sprawozdawczych, tak aby uwzględniona była możliwość składania sprawozdań oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności (przypominamy, że tak właśnie prowadzona jest ewidencja w naszym programie). Ujednolicony został również sposób zaokrąglania w przypadku wpisywania masy odpadów, wyliczania opłat produktowych oraz procentowy zapis osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu. Ponadto wprowadzono odpowiednie modyfikacje do zakresu informacji, które będą zawarte w tabelach sprawozdawczych oraz dokonano zmian w objaśnieniach do nich.
Powyższe podmioty wskazywały również na konieczność rozszerzenia informacji gromadzonych w formularzach, jednak uwagi te nie zostały przyjęte m.in. ze względu na fakt, iż wykraczały poza zakres delegacji do wydania niniejszego rozporządzenia, a także ze względu na ich wzajemnie wykluczający się charakter.

Ministerstwo Środowiska opublikowało kilka wersji rozporządzenia zanim ostatecznie zrezygnowano z rozporządzeń a sprawozdania zostały zdefiniowane bezpośrednio w ustawie o odpadach. Projekty te stanowią cenną wskazówkę co czeka nas od 2020 roku w sprawozdaniach odpadowych.

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady powinni szczególną uwagę zwrócić na nowy dział XII. Wprowadza on nowy podział, który od 1 stycznia 2015 obowiązywał już w Karcie ewidencji odpadu. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rozdzielenia odpadów wytworzonych “w instalacji” od odpadów wytworzonych “poza instalacją”. Przypominamy, że wprowadziliśmy w naszym programie odpowiednie możliwość oznaczenia odpadów. W aktualizacji dodaliśmy także nową statystykę “Wytworzone odpady”. Umożliwia ona wygenerowanie zestawienia będącego odpowiednikiem poniższej tabeli zamieszczonej w projekcie rozporządzenia.  Jednocześnie już teraz pracujemy nad zestawieniami oficjalnymi zgodnymi z projektem rozporządzeniem. Aktualizacja zawierająca nowe wzory dokumentów sprawozdawczych zostanie opublikowana i rozesłana do Państwa wcześniej niż dotychczas. Ostateczne projekty rozporządzeń powinny być znane w grudniu. Ponieważ już teraz pracujemy nad nowymi dokumentami (bazując na kolejnych wersjach projektów rozporządzeń) aktualizacja programu umożliwiająca przygotowanie nowego sprawozdania zostanie udostępniona niezwłocznie po jej opublikowaniu w Dzienniku ustaw.

odpady wytworzone

Przypominamy 0 oznaczaniu w programie w zakładce “odpady”, czy dany odpad został wytworzony w związku z eksploatacją instalacji czy poza instalacją wytwarzającą odpady.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Sprawozdania odpadowe tylko w BDO i w nowym terminie

Powinno cię zainteresować:

Andrzej Szewski