KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2022

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Program | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

BDO − Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok

8 sierpnia 2022 (aktualizacja)

Sprawozdanie odpadowe za 2021 rok powinno zostać złożone według nowych zasad w BDO do wtorku 15 marca 2022 roku! Jeżeli podmiot nie złożył jeszcze sprawozdania odpadowego za 2021 rok powinien to uczynić niezwłocznie nie czekając na wezwanie w BDO. Możliwa jest także korekta sprawozdania, niezależnie czy ma ono w systemie BDO status “złożone” czy “zatwierdzone”. W większości przypadków korekta sprawozdania w BDO nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Sprawozdanie odpadowe za 2021 rok w BDO zawiera 13 działów oraz 31 tabel, które należy wypełnić danymi na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej w poprzednim roku. Niezależnie od tego czy w poprzednim roku były wystawiane karty przekazani odpadów w BDO, w 2022 rok składamy sprawozdanie odpadowe za 2021 rok. Pamiętaj karta przekazania odpadów dotyczy zagospodarowania odpadów. Wytwórca odpadów w sprawozdaniu odpadowym wykazuje ich wytworzenie niezależnie od KPO. Sprawozdanie odpadowe w BDO składamy na podstawie karty ewidencji odpadów. W najbliższym czasie zapowiadane jest także połączenie w systemie BDO bieżącej ewidencji z kart ewidencji odpadów ze sprawozdaniem rocznym dla marszałka w BDO.

Sprawozdania odpadowe BDO po terminie 15 marca 2022!

31 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały zmiany w zakresie  danych o odpadach w sprawozdaniu w BDO (aktualizacja modułu sprawozdawczego w BDO). W 2022 roku w sprawozdaniu w BDO pojawi się obowiązek wykazywania nowych odpadów oraz obowiązek raportowania w sprawozdaniu odpadów żywnościowych. Podmioty prowadzące przetwarzanie odpadów w 2022 roku, będą miały także obowiązek, przekazywania szczegółowych informacji o produktach lub materiałach powstałych w wyniku odzysku. Sprawozdanie w BDO za 2021 rok różni się od sprawozdania odpadowego za 2022 rok. 

Jeżeli po raz pierwszy składałeś sprawozdanie odpadowe za 2019 rok to warto pamiętać, że termin 31 października 2020 roku był wyjątkiem od reguły. Zasadą jest, że sprawozdanie odpadowe składamy zawsze do dnia 15 marca za rok poprzedni. W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą do 15 marca. Sprawozdania w zakresie opakowań i produktów także składamy w BDO zawsze do dnia 15 marca. Dotyczy to sprawozdań składanych za pośrednictwem BDO, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach.

Jaki jest zakres nowych sprawozdań dowiesz się z poradnika BDO 2022. W poradniku BDO odpowiadamy, także na najważniejsze pytania związane z sprawozdaniami odpadowymi za 2021 oraz 2022 rok:

Korekta sprawozdania odpadowego w BDO po terminie 15 marca 2022!

Na podstawie art. 237aa w ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe(obowiązek art. 75 ustawy o odpadach). Zgodnie z art. 237aa ust. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. Począwszy od sprawozdań odpadowych składanych w 2021 roku (za rok 2019) w 2021 roku (za rok 2020) oraz w 2022 roku (za rok 2021) zakres informacji, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniach w BDO, określa rozdział 2 działu V ustawy o odpadach. Rozporządzenia zostały uchylone a szczegółowy zakres danych w sprawozdaniu odpadowym narzuca sam system BDO.

W styczniu 2022 roku wprowadzono dwie aktualizacje modułu sprawozdawczego w BDO!

Najważniejsze zmiany przepisów po nowelizacjach Ustawy o odpadach (nowelizacja z maja 2020):

 • Przesunięcie sprawozdań odpadowych (art. 75 Ustawy o odpadach) do dnia 31 października 2020 roku
 • Likwidacja obowiązku wprowadzania papierowych KPO za 2020 rok do systemu BDO
 • Umożliwienie prowadzenia ewidencji odpadów przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO.

Uwaga
Niezależnie od opóźnień we wprowadzaniu zmian (np. roczne sprawozdania) należy pamiętać, że przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi. Na chwile obecną musimy prowadzić ewidencję według nowych zasad, ale roczne zestawienia danych przygotowujemy według nie do końca jeszcze znanych zasad.

W załącznikach do poprzednich projektów określono wzory dwóch sprawozdań:

 1. Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).
 2. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).

Nowe sprawozdania odpadów prawdopodobnie będą zawierały między innymi nowe zestawienia danych:

 • Rodzaje i masa odpadów wytworzonych w instalacji oraz wytworzonych poza instalacją.
 • Informacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W celu realizacji tego wymogu wprowadzono w programie nowy system prowadzenia gospodarki magazynowej.
 • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach – dotychczas dane wykazywano łącznie z odzyskiem. Należy w zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” dla odpadów poddanych recyklingowi oznaczać pole „Odpady poddawane recyklingowi w rozumieniu ustawy o odpadach”.
 • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu – dotychczas dane wykazywano oddzielnie dla odzysku i unieszkodliwienia.
 • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych przygotowaniu do ponownego użycia – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” należy dla tego typu operacji oznaczać pole „Przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu ustawy o odpadach”.
 • Informacja o masie i rodzajach wytworzonych odpadów w instalacji i poza instalacją – dotychczas dane wykazywane łącznie. W Karcie ewidencji odpadów należy oddzielnie wykazać odpady wytworzone poza instalacją. Po wprowadzeniu nowych sprawozdań również w rocznym zestawieniu danych odpady te będą raportowane oddzielnie. Stosowne modyfikacje zostały wprowadzone w poprzednich aktualizacjach programu.
 • Masa odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju.

Zmieniany ustawą o odpadach dotychczasowy system stwarzał przedsiębiorcom utrudnienia związane z koniecznością wyszukiwania oraz wypełniania i przesyłania właściwym urzędom lub instytucjom wzorów formularzy sprawozdawczych określonych w 18 aktach wykonawczych. Utrudnieniem było również wyznaczenie właściwych organów (np. marszałków województw czy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska), do których przedsiębiorcy byli zobowiązani składać sprawozdania na podstawie przepisów poszczególnych ustaw. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia wzory formularzy sprawozdawczych stanowić będą podstawę do opracowania formularzy elektronicznych, dostępnych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), za której pośrednictwem przedsiębiorcy będą mogli składać sprawozdania w formie elektronicznej. Zmieniony projekt uwzględnia zmiany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w brzmieniu nadanym przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchwaloną przez Sejm.

Prace nad uwzględnieniem ww. zmian rozpoczęto jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem i ogłoszeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze względu na konieczność zapewnienia wejścia w życie aktów wykonawczych z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie w przeważającej części będzie obowiązywać dopiero od momentu uruchomienia BDO. 

Ministerstwo Środowiska opublikowało raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Przyjęte w procesie konsultacji społecznych uwagi dotyczyły przede wszystkim propozycji w zakresie odpowiedniej modyfikacji formularzy sprawozdawczych, tak aby uwzględniona była możliwość składania sprawozdań oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności (przypominamy, że tak właśnie prowadzona jest ewidencja w naszym programie). Ujednolicony został również sposób zaokrąglania w przypadku wpisywania masy odpadów, wyliczania opłat produktowych oraz procentowy zapis osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu. Ponadto wprowadzono odpowiednie modyfikacje do zakresu informacji, które będą zawarte w tabelach sprawozdawczych oraz dokonano zmian w objaśnieniach do nich.
Powyższe podmioty wskazywały również na konieczność rozszerzenia informacji gromadzonych w formularzach, jednak uwagi te nie zostały przyjęte m.in. ze względu na fakt, iż wykraczały poza zakres delegacji do wydania niniejszego rozporządzenia, a także ze względu na ich wzajemnie wykluczający się charakter.

Ministerstwo Środowiska opublikowało kilka wersji rozporządzenia zanim ostatecznie zrezygnowano z rozporządzeń a sprawozdania zostały zdefiniowane bezpośrednio w ustawie o odpadach. Projekty te stanowią cenną wskazówkę co czeka nas od 2020 roku w sprawozdaniach odpadowych.

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady powinni szczególną uwagę zwrócić na nowy dział XII. Wprowadza on nowy podział, który od 1 stycznia 2015 obowiązywał już w Karcie ewidencji odpadu. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rozdzielenia odpadów wytworzonych “w instalacji” od odpadów wytworzonych “poza instalacją”. Przypominamy, że wprowadziliśmy w naszym programie odpowiednie możliwość oznaczenia odpadów. W aktualizacji dodaliśmy także nową statystykę “Wytworzone odpady”. Umożliwia ona wygenerowanie zestawienia będącego odpowiednikiem poniższej tabeli zamieszczonej w projekcie rozporządzenia.  Jednocześnie już teraz pracujemy nad zestawieniami oficjalnymi zgodnymi z projektem rozporządzeniem. Aktualizacja zawierająca nowe wzory dokumentów sprawozdawczych zostanie opublikowana i rozesłana do Państwa wcześniej niż dotychczas. Ostateczne projekty rozporządzeń powinny być znane w grudniu. Ponieważ już teraz pracujemy nad nowymi dokumentami (bazując na kolejnych wersjach projektów rozporządzeń) aktualizacja programu umożliwiająca przygotowanie nowego sprawozdania zostanie udostępniona niezwłocznie po jej opublikowaniu w Dzienniku ustaw.

odpady wytworzone

Przypominamy 0 oznaczaniu w programie w zakładce “odpady”, czy dany odpad został wytworzony w związku z eksploatacją instalacji czy poza instalacją wytwarzającą odpady.

W styczniu 2022 roku wprowadzono aż dwie aktualizacje systemu BDO!

Sprawozdania odpadowe tylko w BDO do 15 marca 2022 r.!

Powinno cię zainteresować:

Andrzej Szewski