KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

20 maja 2020 (aktualizacja)

Na podstawie art. 237aa w ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe(obowiązek art. 75 ustawy o odpadach). To jednak ostatnie takie sprawozdanie od 2019 roku sprawozdania uległy zmianie.

Sprawozdania odpadowe tylko w BDO nowy termin kolejne opóźnienia!


Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań odpadowych za 2019 rok został wydłużony do dnia 30 czerwca 2019 roku następnie ponownie przeniesiony na drugą połowę 2020 roku! 
W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas do 15 marca. Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 14 maja 2020 r. przesunęła termin składania sprawozdań odpadowych za 2019 rok. Decyzja ta jest podyktowana za pewne również tym, że w momencie uchwalenia nowelizacji moduł sprawozdawczy w systemie BDO nie jest jeszcze udostępniony. Zgodnie z nowym art. 237ea ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach, składają je w nowych terminach do dnia 11 września 2020 r. lub 31 października 2020 r. Jaki jest zakres nowych sprawozdań dowiesz się z poradnika BDO. W poradniku BDO odpowiadamy, także na najważniejsze pytania związane z sprawozdaniami odpadowymi za 2019 rok:

Pobierz program ewidencja odpadów 2020

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Zakres informacji, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniach, określa rozdział 2 działu V ustawy o odpadach.

Uwaga
Niezależnie od opóźnień we wprowadzaniu zmian (np. roczne sprawozdania) należy pamiętać, że przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z nowymi wytycznymi. Na chwile obecną musimy prowadzić ewidencję według nowych zasad, ale roczne zestawienia danych przygotowujemy według nie do końca jeszcze znanych zasad.

W załącznikach do poprzednich projektów określono wzory dwóch sprawozdań:

  1. Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).
  2. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).

Pobierz program ewidencja odpadów 2018/2020

Nowe sprawozdania odpadów prawdopodobnie będą zawierały między innymi nowe zestawienia danych:

  • Rodzaje i masa odpadów wytworzonych w instalacji oraz wytworzonych poza instalacją.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W celu realizacji tego wymogu wprowadzono w programie nowy system prowadzenia gospodarki magazynowej.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych recyklingowi w instalacjach lub urządzeniach – dotychczas dane wykazywano łącznie z odzyskiem. Należy w zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” dla odpadów poddanych recyklingowi oznaczać pole „Odpady poddawane recyklingowi w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych poza instalacją lub urządzeniem odzyskowi lub unieszkodliwieniu – dotychczas dane wykazywano oddzielnie dla odzysku i unieszkodliwienia.
  • Informacja o masie i rodzajach odpadów poddanych przygotowaniu do ponownego użycia – dotychczas dane niewykazywane w sprawozdaniu. W zakładce „Zagospodarowanie odpadów” dla rodzaju operacji „Odzysk/recykling odpadów” należy dla tego typu operacji oznaczać pole „Przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu ustawy o odpadach”.
  • Informacja o masie i rodzajach wytworzonych odpadów w instalacji i poza instalacją – dotychczas dane wykazywane łącznie. W Karcie ewidencji odpadów należy oddzielnie wykazać odpady wytworzone poza instalacją. Po wprowadzeniu nowych sprawozdań również w rocznym zestawieniu danych odpady te będą raportowane oddzielnie. Stosowne modyfikacje zostały wprowadzone w poprzednich aktualizacjach programu.
  • Masa odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju.

Zmieniany ustawą o odpadach dotychczasowy system stwarzał przedsiębiorcom utrudnienia związane z koniecznością wyszukiwania oraz wypełniania i przesyłania właściwym urzędom lub instytucjom wzorów formularzy sprawozdawczych określonych w 18 aktach wykonawczych. Utrudnieniem było również wyznaczenie właściwych organów (np. marszałków województw czy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska), do których przedsiębiorcy byli zobowiązani składać sprawozdania na podstawie przepisów poszczególnych ustaw. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia wzory formularzy sprawozdawczych stanowić będą podstawę do opracowania formularzy elektronicznych, dostępnych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), za której pośrednictwem przedsiębiorcy będą mogli składać sprawozdania w formie elektronicznej. Zmieniony projekt uwzględnia zmiany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w brzmieniu nadanym przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym uchwaloną przez Sejm.

Prace nad uwzględnieniem ww. zmian rozpoczęto jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem i ogłoszeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze względu na konieczność zapewnienia wejścia w życie aktów wykonawczych z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. 1 stycznia 2016 r. Rozporządzenie w przeważającej części będzie obowiązywać dopiero od momentu uruchomienia BDO. 

Ministerstwo Środowiska opublikowało raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Przyjęte w procesie konsultacji społecznych uwagi dotyczyły przede wszystkim propozycji w zakresie odpowiedniej modyfikacji formularzy sprawozdawczych, tak aby uwzględniona była możliwość składania sprawozdań oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności (przypominamy, że tak właśnie prowadzona jest ewidencja w naszym programie). Ujednolicony został również sposób zaokrąglania w przypadku wpisywania masy odpadów, wyliczania opłat produktowych oraz procentowy zapis osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu. Ponadto wprowadzono odpowiednie modyfikacje do zakresu informacji, które będą zawarte w tabelach sprawozdawczych oraz dokonano zmian w objaśnieniach do nich.
Powyższe podmioty wskazywały również na konieczność rozszerzenia informacji gromadzonych w formularzach, jednak uwagi te nie zostały przyjęte m.in. ze względu na fakt, iż wykraczały poza zakres delegacji do wydania niniejszego rozporządzenia, a także ze względu na ich wzajemnie wykluczający się charakter.

Ministerstwo Środowiska opublikowało kilka wersji rozporządzenia zanim ostatecznie zrezygnowano z rozporządzeń a sprawozdania zostały zdefiniowane bezpośrednio w ustawie o odpadach. Projekty te stanowią cenną wskazówkę co czeka nas od 2020 roku w sprawozdaniach odpadowych.

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady powinni szczególną uwagę zwrócić na nowy dział XII. Wprowadza on nowy podział, który od 1 stycznia 2015 obowiązywał już w Karcie ewidencji odpadu. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rozdzielenia odpadów wytworzonych “w instalacji” od odpadów wytworzonych “poza instalacją”. Przypominamy, że wprowadziliśmy w naszym programie odpowiednie możliwość oznaczenia odpadów. W aktualizacji dodaliśmy także nową statystykę “Wytworzone odpady”. Umożliwia ona wygenerowanie zestawienia będącego odpowiednikiem poniższej tabeli zamieszczonej w projekcie rozporządzenia.  Jednocześnie już teraz pracujemy nad zestawieniami oficjalnymi zgodnymi z projektem rozporządzeniem. Aktualizacja zawierająca nowe wzory dokumentów sprawozdawczych zostanie opublikowana i rozesłana do Państwa wcześniej niż dotychczas. Ostateczne projekty rozporządzeń powinny być znane w grudniu. Ponieważ już teraz pracujemy nad nowymi dokumentami (bazując na kolejnych wersjach projektów rozporządzeń) aktualizacja programu umożliwiająca przygotowanie nowego sprawozdania zostanie udostępniona niezwłocznie po jej opublikowaniu w Dzienniku ustaw.

odpady wytworzone

Przypominamy 0 oznaczaniu w programie w zakładce “odpady”, czy dany odpad został wytworzony w związku z eksploatacją instalacji czy poza instalacją wytwarzającą odpady.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Sprawozdania odpadowe tylko w BDO i w nowym terminie

Powinno cię zainteresować:

Andrzej Szewski