KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach

27 września 2015

 

W projekcie rozporządzenia określony został adres strony internetowej rejestru umożliwiającego dostęp do indywidualnego konta w BDO, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres informacji objęty obowiązkiem gromadzenia w BDO, a także zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Określenie ww. elementów w projektowanym dokumencie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania BDO, ujednolicenie systemu gromadzenia i przetwarzania informacji (zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), a także określenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu.

Przeczytaj aktualne informacje o BDO

Obecnie funkcjonujący system sprawozdawczości i gromadzenia danych, z zakresu gospodarki odpadami, stwarza istotne problemy zarówno dla samorządów, jak również dla administracji centralnej, związane z wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Ponadto dotychczasowe przepisy krajowe zobowiązywały przedsiębiorców, podlegających przepisom poszczególnych ustaw z zakresu gospodarki odpadami, do składania odpowiednich corocznych sprawozdań w formie papierowej, co stanowiło utrudnienie w przypadku konieczności przekazywania odpowiednim organom kilku sprawozdań jednocześnie. Natomiast baza BDO ułatwi wykonanie ww. obowiązków poprzez dostęp do wszystkich koniecznych formularzy sprawozdawczych w formie elektronicznej poprzez konto indywidualnie przydzielane danemu podmiotowi.

Dyrektywy unijne zobowiązują kraje członkowskie do składania raportów z danego zakresu (np. odpadów, opakowań, zużytych baterii czy pojazdów wycofanych z eksploatacji). Zatem konieczne jest utworzenie odpowiedniego systemu zbierania i gromadzenia danych, który będzie stanowił źródło danych o stanie gospodarki odpadami, o opakowaniach i o produktach w Polsce, a jednocześnie umożliwi wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z dyrektyw UE. Projektowane rozporządzenie określi natomiast zasady funkcjonowania tworzonej bazy BDO. Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

24 września Ministerstwo Środowiska opublikowało raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania BDO.
Przyjęte w ramach konsultacji społecznych uwagi dotyczyły między innymi sposobu aktywacji kont w BDO Marszałków Województw, możliwości składania sprawozdań bez uprzedniego uwierzytelnienia czy zakresu uprawnień dla poszczególnych użytkowników znajdujących się w załączniku do rozporządzenia.
Podmioty zgłaszające uwagi wskazywały również m.in. na brak określenia szczegółowych zadań i procedur działania administratora BDO, łączenia się przedsiębiorstw posiadających wpisy w rejestrze, sposobu przetwarzania danych zawartych w BDO, postępowanie w przypadku zmiany właściwości miejscowości dla zarejestrowanego podmiotu czy sposobu przetwarzania danych, które zostaną migrowane do BDO. Uwagi te nie zostały jednak przyjęte m.in. ze względu na fakt, iż wykraczały poza zakres delegacji do wydania niniejszego rozporządzenia lub stanowiłyby powtórzenie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
Szczegółowe zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska do nich znajduje się w osobnym załączniku.
W ramach konsultacji publicznych i opiniowania w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa swój udział w pracach nad przedmiotowym projektem zgłosiło Stowarzyszenie GPP Ekologia.

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lipca 2015 r. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w której to w art. 108 pkt 22 zmieniona została treść delegacji do wydania przedmiotowego rozporządzenia, przedmiotowe rozporządzenie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian, gdzie pozostały w projekcie kwestie adresu strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO oraz zakresu uprawnień dla poszczególnych użytkowników (ustawa została ostatecznie uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 września 2015 r.).

Najnowsza wersja wersja rozporządzenia na stronach RCL.

Andrzej Szewski