KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Karta ewidencji odpadów

1 lipca 2024 (aktualizacja)

Jak wypełniać karty ewidencji odpadów 2024?

Zobacz krok po kroku, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów 2024 bez błędów. Pamiętaj, od zeszłego roku obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów w systemie BDO. W tym artykule podpowiadamy, na co uważać i jak ułatwić oraz zracjonalizować proces ewidencji odpadów. Pamiętaj, karta ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych dokumentów odpadowych. Obok karty przekazania odpadów stanowi podstawę do przygotowania rocznego zestawienia o odpadach dla Marszałka Województwa oraz jest przedmiotem kontroli.

Wpisów w karcie ewidencji odpadów dokonuje się na bieżąco za pośrednictwem systemu BDO. W okresie przejściowym, który zakończył się 1 stycznia 2021, kartę ewidencji odpadów można było wystawić także w formie papierowej. W styczniu 2022 roku karty ewidencji odpadów należało utworzyć w BDO na nowo. Ponadto karta ewidencji odpadów będzie zawierała dodatkowe, nowe informacje, których przedsiębiorcy w poprzednich latach nie ewidencjonowali. Podstawowe różnice w stosunku do karty ewidencji odpadów z 2021 roku dotyczą podmiotów wytwarzających produkty lub materiały. Istotne są także zmiany w zasadach magazynowania odpadów, które weszły w życie w ostatnim czasie, oraz zakończenie okresu przejściowego (1 stycznia 2022 r.) dla wytwórców odpadów prowadzących wstępne magazynowanie odpadów. Magazynowanie odpadów jest ściśle związane z prowadzeniem karty ewidencji odpadów w BDO. W przypadku kontroli niewłaściwie prowadzona karta ewidencji odpadów często wręcz ułatwia organom kontrolnym wykazanie nieprawidłowości.

Istotne zmiany w  BDO od 2024 roku!

Kartę ewidencji odpadów wystawiamy tylko i wyłącznie w systemie BDO. Wpisy w BDO muszą być dokonywane na bieżąco, a ich częstotliwość jest uzależniona od bardzo wielu czynników, o czym piszemy szczegółowo w naszym Poradniku BDO w rozdziale „Częstotliwość ewidencji odpadów”. Co innego oznacza „na bieżąco” w firmie budowlanej, a co innego np. w firmie produkcyjnej. Oczywiście jeden podmiot może być zobowiązany do prowadzenia kilku kart ewidencji odpadów dla danego kodu odpadów. Inny jest także sposób prowadzenia KEO przez przedsiębiorców prowadzących działalność w konkretnej lokalizacji, a inny dla podmiotów wytwarzających odpady poza siedzibą firmy. Najważniejszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę w naszym poradniku BDO, jest kwestia dokonywania przemyślanych wpisów w karcie ewidencji odpadów. Sposób prowadzenia KEO oddaje sposób postępowania z odpadami, a tu przepisy nakładają wiele ograniczeń. Nieprzemyślane wpisy w karcie ewidencji odpadów mogą świadczyć np. o nieprawidłowym magazynowaniu, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. Dodatkowo obowiązują nowe przepisy ustawy o odpadach w zakresie administracyjnych kar pieniężnych. Za nieprowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie ewidencji odpadów nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym grożą kary od 1000 zł do nawet 1 mln zł.

Najważniejsze pytania i problemy związane z kartą ewidencji odpadów (KEO 2024):

Szczegółowy opis nowych przepisów i procesu wystawiania karty ewidencji odpadów 2024 oraz nowe wzory dokumentów wraz z ich omówieniem znajdziesz w poradniku BDO

Dotychczasowe zasady wypełniania karty ewidencji odpadów 

Nowe kary za błędy w kartach ewidencji odpadów w BDO!

Jak wypełnić pozycję w karcie ewidencji odpadów?

Zasada jest prosta – jedna karta ewidencji odpadów dla jednego kodu odpadu w danym miejscu prowadzenia działalności (MPD). Wpisy muszą być zrobione zaraz po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Zwróć także uwagę, że karta ewidencji odpadów podzielona jest na dwie strony. Lewa strona określa pochodzenie odpadów, a prawa – gospodarowanie odpadami.

 1. Numer karty ewidencji odpadu nadaje posiadacz odpadów. Przepisy prawa nie narzucają, jaki format ma mieć numer. Często stosuje się format zawierający numer porządkowy, kod odpadu oraz rok, np. 1/170411/2019.
 2. W karcie ewidencji odpadów podajemy kod oraz rodzaj odpadu (nazwę odpadu) zgodnie z katalogiem odpadów. Nie ma tu dowolności, pomijając odpady z dopiskiem ex.
 3. Pole to dotyczy tylko działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.
 4. Posiadacz odpadu w karcie ewidencji jest identyfikowany poprzez imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. W przypadku firm odbierających odpady komunale posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest podmiot, który uzyskał wpis do rejestru na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Numer rejestrowy BDO musi być podany w karcie ewidencji odpadów. Od 2019 roku wszystkie podmioty powinny posiadać już indywidualny numer rejestrowy BDO.
 6. W polu tym należy wpisać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
 7. W polu tym należy wpisać adres miejsca prowadzenia działalności, nawet jeżeli jest on taki sam jak adres posiadacza odpadów. W przypadku podmiotów odbierających odpady komunalne należy podać nazwę województwa oraz gminy. Podobnie w przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych (Prawo budowlane).
 8. W tej sekcji karty ewidencji odpadów należy zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat. Uwaga, chodzi o działalność w zakresie dla konkretnego rodzaju odpadu. W zależności od kodu odpadu jedna firma może zaznaczać tu inne pozycje w zależności od decyzji lub zezwoleń. Symbole oznaczają odpowiednio: W– wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.
 9. Każda pozycja (każdy wiersz) w karcie ewidencji odpadów musi zaczynać się od podania miesiąca, którego dotyczy. Miesiąc powinien być wpisany słownie, choć nie wynika to jednoznacznie z przepisów prawa.
 10. W karcie ewidencji odpadów od 2015 roku należy odróżnić masę odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji od masy odpadów wytworzonych poza instalacją. Należy tu kierować się decyzją lub zezwoleniem, ale przede wszystkim stanem faktycznym.
 11. Wypełniają tylko wpisane do rejestru podmioty odbierające odpady komunalne.
 12. Pole dotyczy tylko składowisk odpadów (art. 3 ustawy o odpadach).
 13. Tą pozycję w karcie ewidencji odpadów wypełniamy, jeżeli przyjęliśmy odpady od innych podmiotów. W polu tym należy wpisać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przez nas przyjęty. Gdy przyjmujemy odpady z innego miejsca prowadzenia naszej działalności, wpisujemy: nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu tego miejsca. Jeżeli odpad pochodzi z zagranicy, wpisujemy tutaj „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów od podmiotu zwolnionego z prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”.
 14. Gospodarowanie odpadami we własnym zakresie w karcie ewidencji odpadów jest możliwe w ramach odzysku, unieszkodliwiania oraz recyklingu. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1, a symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 15. W polu tym należy wpisać „Rec”, jeżeli odpady są poddawane recyklingowi, wpisać „Wtn” w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, lub wpisać „Ppu” – w przypadku przygotowania do ponownego użycia. W pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.
 16. W polu tym należy wpisać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu podmiotowi. Gdy przyjmujemy odpady z innego miejsca prowadzenia naszej działalności, wpisujemy: nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu tego miejsca. W wypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby, należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów podmiotowi zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać „Z”. Jeżeli odpad trafił zagranicę, należy wpisać „Wywóz poza RP”.

Jak podajemy masę odpadów w karcie ewidencji odpadów?

Pamiętaj, w karcie ewidencji odpadów masę odpadów zawsze podajemy w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg (0,001 Mg), należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg, czyli 0,001 Mg. Od 2015 roku nie rozróżniamy w tym zakresie odpadów niebezpiecznych od pozostałych.

Ile kart ewidencji odpadu muszą wystawić?

Każdy posiadacz odpadu musi sporządzić co najmniej jedną kartę ewidencji odpadów dla każdego odpadu, w którego jest posiadaniu. W zależności od tego ile rodzajów odpadów wytworzył przedsiębiorca, tyle kart ewidencji odpadów musi wystawić. Ważne, żeby pamiętać, że jeżeli odpady wytwarzamy w różnych lokalizacjach (MPD), to dla każdego adresu prowadzimy oddzielną kartę ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO. Dla jednego kodu odpadów oraz jednego miejsca prowadzenia działalności (MPD) wystawiamy jedną kartę ewidencji odpadów na początku roku, a następnie w trakcie roku dokonujemy w niej wpisów. Wybrane podmioty uprawnione do uproszczonej ewidencji odpadów mogą nie prowadzić kart ewidencji odpadów.

Zmiany w systemie BDO na przełomie 2023/2024!

Powinno Cię zainteresować: