KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Karta przekazania odpadów 2020

21 września 2020 (aktualizacja)

Od stycznia 2020 NOWE zasady wystawiania karty przekazania odpadów (KPO). Jak wystawić nową kartę przekazania odpadów? Kto musi wystawić kartę przekazania odpadów? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców o kartę przekazania odpadów. Od stycznia 2020 roku karta przekazania odpadów (KPO) wystawiana może być za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przywróciła możliwość ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 roku. W przypadku awarii systemu BDO papierowa ewidencja odpadów będzie możliwa także po 31 grudnia 2020 roku.  Dane z papierowej KPO będą musiały jednak znaleźć się w BDO.

2 września 2020 udostępniono nową wersję systemu BDO zmianie uległy zasady ewidencjonowania KPO!

Od 2020 roku odbiorca odpadów nie tylko nie powinien wystawiać karty przekazania odpadów w imieniu przekazującego odpady, ale nie jest to także możliwe w praktyce z powodów technicznych! Zmiana ta z pewnością wywoła spore zamieszanie wśród przedsiębiorców, pamiętać jednak należy, że jest to tylko wyegzekwowanie przepisów obowiązujących od lat i niesie za sobą też pewne korzyści dla całego systemu. Główną korzyścią jest uwypuklenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za posiadane odpady oraz uszczelnienie sytemu gospodarowania odpadami. Od 2020 roku zmianie uległy nie tylko zasady wystawiania KPO, ale także doszedł szereg nowych obowiązków dla wszystkich uczestników obrotu odpadami. Elektroniczna KPO nie musi być drukowana, jednak w zamian pojawia się nowy dokument – potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Szczegółowy opis nowych przepisów i procesu wystawiania KPO oraz nowe wzory dokumentów wraz z ich omówieniem znajdziesz w poradniku BDO

Niezależnie od przepisów przejściowych na 2020 rok domyślnie KPO w 2020 roku powinien być wystawiane w systemie BDO. Takie rozwiązanie jest korzystne dla posiadacza odpadów a docelowo nieuniknione. Oczywiście wystawianie KPO w bezpośrednio w systemie BDO lub za pomocą API BDO rodzi wiele pytań oraz wątpliwości. Poniżej tylko niektóre wybrane pytania, na które dajemy konkretne  odpowiedzieć w naszym poradniku BDO:

Błędy w KPO wystawionej w systemie BDO

poradniku BDO prezentujemy 3 różne scenariusze poprawienia błędów przy wystawianiu KPO w systemie BDO w zależności o rodzaju popełnionego błędu.

Karta przekazania odpadów w poprzednich latach

Nowy wzór karty przekazania odpadów od 1 maja 2019! Jak wypełnić nową kartę przekazania odpadów? Kto musi wypełnić kartę przekazania odpadów? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców o kartę przekazania odpadów.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW(KPO) WYSTAWIASZ W BDO lub papierowo według nowych zasad!

Od 1 maja 2019 roku usunięto z karty przekazania odpadów rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczęci firmowej dla wszystkich stron operacji odpadowej.  Nadal pozostaje obowiązek podania numeru rejestrowego(BDO) oraz NIP podmiotów wpisanych w karcie przekazania odpadów. Od 1 maja 2019 możemy korzystać tylko z nowych wzorów karty przekazania odpadów (KPO).

Wzór karty przekazania odpadu od maja 2019

Aktualnie obowiązującym wzorem karty przekazania odpadu jest formularz opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wzór karty przekazania odpadu w Wordzie oraz PDF można pobrać tutaj lub pobrać program ewidencja odpadów w którym można wygenerować kartę przekazania odpadu automatycznie. Ciekawostką jest, że przyjęło się mówić o karcie przekazania odpadu, ja też używamy tego określenia tymczasem od 2015 roku poprawna nazwa to karta przekazania odpadu. Warto także mieć na uwadze, że wszystkie karty przekazania odpadu na koniec miesiąca muszą zostać wprowadzone do karty ewidencji odpadów.

Pobierz wzór(WORD) karty przekazania odpadów obowiązujący od maja 2019 

Jak wypełnić kartę przekazania odpadu od maja 2019?

Podstawowe zasady dotyczące karty przekazania odpadów zostały zawarte w ustawie o odpadach (art.  69). Przede wszystkim kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady. Często stoi to w sprzeczności z praktyką obrotu odpadami w Polsce. Dziej się tak ponieważ zdarz się, że kartę przekazania odpadu wystawia odbiorca odpadu.

Pamiętaj odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie karty przekazania odpadów ponosi posiadacz odpadu!

Jak wypełnić kartę przekazania odpadów maj 2019

 1. Numer karty przekazania odpadu nadaje posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. Przepisy prawa nie narzucają jaki format ma mieć numer. Często stosuje się format, zawierający kod odpadu oraz datę operacji np.  170201/0105/2019.
 2. Karta przekazania odpadu zawsze musi zawierać rok kalendarzowy.
 3. Posiadacz odpadu – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego odpad oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 4. Transportujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu transportującego odpady oraz adres zamieszkania lub siedziby. Warto sprawdzić w rejestrze BDO czy podmiot posiada zezwolenia na transport odpadów. W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno więcej niż jednego transportującego odpady, w polu należy podać dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności.
 5. Przejmujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przejmującego odpowiedzialność za  odpad oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 6. Numer rejestrowy BDO. w 2019 roku wszystkie podmioty powinny posiadać już indywidualny numer rejestrowy.
 7. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, pod który należy dostarczyć odpad.
 8. Pole to dotyczy tylko stacji demontażu oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych w większości przypadków pozostaje niewypełnione.
 9. Pole to dotyczy wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w większości przypadków pozostaje niewypełnione.
 10. Na karcie przekazania odpadów umieszczamy kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów.
 11. Na karcie przekazania odpadów umieszczamy rodzaj odpadu(nazwę odpadu) zgodnie z katalogiem odpadów.
 12. Należy podać dokładną datę operacji w przypadku zbiorczej karty przekazania odpadów miesiąc np. 1.5.2018.
 13. Masa odpadów w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg(0,001 Mg), należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg czyli 0,001 Mg.
 14. Wypełniamy tylko dla odpadów niebezpiecznych zgodnie z katalogiem odpadów.
 15. Wypełniamy tylko dla odpadów rtęci metalicznej.

Jak wygląda ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 roku?

Ile egzemplarzy karty przekazania odpadów?

Kartę przekazania odpadów trzeba wystawić w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, czyli po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Jeżeli transportujący odpady jest inny podmiot niż przejmujący odpady musimy wystawić 3 karty przekazania odpadów. Pamiętajmy także, że posiadacz odpadów, który przejmuje odpady, musi potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Przeczytaj o zmianach w ewidencji odpadów w 2019 roku

Schemat wystawiania karty przekazania odpadu

Kto musi wypełnić kartę przekazania odpadu?

Kartę przekazania odpadu musi wypełnić każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w momencie przekazywania odpadów innemu posiadaczowi. Karta przekazania odpadów gdy jest prawidłowo wystawiona przenosi odpowiedzialność za odpad z posiadacza na przejmującego. Jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie ma obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów, dopuszcza się można  karty przekazania odpadów nie sporządzać!

Zbiorcza karta ewidencji odpadów od maja 2019

Aktualnie ustawodawca pozwala na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów. Obejmuje ona odpady o tym samym kodzie przekazywane łącznie w okresie danego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego wykonującego usługę transportu odpadów dla tego samego posiadacza odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca. Zbiorcza karta przekazania odpadów zostanie zlikwidowana po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących ewidencji odpadów.

Zbiorcza karta przekazania odpadów od 1 maja 2019 tylko na nowym wzorze a od 2020 roku zakaz wystawiania zbiorczych kart przekazania odpadów

Przykład wypełnionej karty przekazania odpadu

Poniżej przykład prawidłowo wystawionej karty przekazania odpadu za pomocą programu komputerowego Ewidencja odpadów. Aplikacja generuje automatycznie wszystkie niezbędne egzemplarze karty przekazania odpadu zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.

Karta przekazania odpadu wypełniona prawidłowo zgodnie z ustawą o odpadach

OD 1 STYCZNIA 2020 r. KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW(KPO) WYSTAWIASZ W BDO lub papierowo według nowych zasad!

 

Powinno cię zainteresować:

Andrzej Szewski

Stan prawny: maj 2019