KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Karta przekazania odpadów 2024

1 lipca 2024 (aktualizacja)

Karty przekazania odpadów (KPO) wystawiamy teraz częściej (mniej zwolnień). Jak skutecznie i bezpiecznie wystawić kartę przekazania odpadów w BDO? Kto i kiedy musi wystawić kartę przekazania odpadów? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców o kartę przekazania odpadów. W 2024 roku karta przekazania odpadów (KPO) może być wystawiana tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Proces przekazania odpadów na podstawie karty przekazania odpadów w systemie BDO nie zawsze jest prosty. Karta przekazania odpadów w systemie BDO pełni funkcję dokumentu obiegowego, który może mieć 7 różnych statusów. Każda ze stron uczestniczących w przekazaniu odpadów musi w odpowiednim momencie podjąć określone czynności, aby poprawnie zamknąć kartę przekazania odpadów.

W 2024 roku więcej kart przekazania odpadów w BDO!

Zmiany w kartach przekazania odpadów


W ostatnich latach weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która poszerza obowiązek ewidencji odpadów poprzez zmianę definicji odpadów komunalnych. Zdecydowanie mniej odpadów w firmach lub instytucjach może być uznana za odpady zwolnione z obowiązku przekazywania ich za pomocą karty przekazania odpadów w systemie BDO.  Nowelizacja przepisów wprowadza także nowe obowiązki w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdań odpadowych. Zmieniony został także przepis art. 66 ust. 4, w oparciu o który możliwe jest przyjęcie i przekazanie odpadów w systemie BDO bez karty przekazania odpadów (KPO). Oznacza to, że obowiązek rejestracji dotyczy pewnej grupy podmiotów, które wcześniej nie musiały uzyskać wpisu w BDO, a niektórzy przedsiębiorcy muszą wystawiać karty przekazania odpadów także dla odpadów, które w latach poprzednich trafiały do odpadów komunalnych.

Obowiązek wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów w systemie BDO niestety nie zawsze ułatwia przekazanie odpadów. Elektroniczna KPO musi w systemie BDO przejść przez nawet  6 etapów, zanim przekazanie odpadów się zakończy. Każdy etap oznacza konieczność wykonania określonych czynności w systemie BDO przez podmiot przekazujący, transportujący oraz przejmujący odpady. Dodatkowo pomiędzy etapami często musimy czekać kilka godzin albo nawet kilka dni, aż np. odbiorca odpadów odrzuci KPO w BDO. Dlatego istotna jest dobra organizacja tego procesu, która pozwala wystawcy KPO ograniczyć biurokrację przy przekazywaniu odpadów do tylko jednego lub dwóch kroków.

Od 1 stycznia 2023 miały wejść w życie przepisy, które wymuszały na wytwórcach odpadów budowlanych segregację odpadów na więcej frakcji. Zamiast jednego kodu odpadów np. „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy…” pojawić się miały dwa lub trzy kody odpadów: np. „17 02 03 Tworzywa sztuczne” czy „17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy…”. W ostatniej chwili ustawodawca wprowadził nowe przepisy, które odsuwają w czasie wprowadzenie nowych obowiązków dotyczących selektywnego odbierania odpadów budowlanych.

W 2024 roku zmiany w module ewidencja odpadów w BDO!

Odpowiedzialność za karty przekazania odpadów w BDO


Pod koniec zeszłego roku zmianie uległy przepisy dotyczące odpowiedzialności za błędnie wystawione karty przekazania odpadów. Warto pamiętać, że na karcie przekazania odpadów po uzyskaniu statusu końcowego „Potwierdzony transport” widnieć będą imiona i nazwiska nawet trzech osób. Odpowiedzialność rozkłada się na osobę wystawiającą kartę przekazania odpadów, osobę potwierdzającą w karcie przekazania odpadów przejęcie odpadów oraz osobę potwierdzającą transport odpadów w KPO. Oczywiście największa odpowiedzialność spoczywa na podmiocie przekazującym odpady i osobie wystawiającej kartę przekazania odpadów. Warto tu podkreślić, że odpowiedzialność może dotyczyć zarówno osoby fizycznej, np. pracownika, który wystawił kartę przekazania odpadów w BDO, jak i podmiotu, w imieniu którego karta przekazania odpadów została wystawiona. Szczegółowo problemy związane z odpowiedzialnością administracyjną podmiotu oraz odpowiedzialności karną konkretnych osób opisane zostały w naszym poradniku. Opisujemy nowy system kar, piszemy nie tylko o nieprawidłowościach w ewidencji odpadów, w tym w kartach przekazania odpadów, ale także o sankcjach za niewłaściwe postępowanie z odpadami.

Od 2024 roku zmiany w BDO!

Samodzielne wystawianie karty przekazania odpadów w BDO


Wytwórca odpadów musi wystawić KPO samodzielnie. Od wprowadzania systemu BDO odbiorca odpadów nie tylko nie powinien wystawiać karty przekazania odpadów w imieniu przekazującego odpady, ale nie jest to także możliwe w praktyce z przyczyn technicznych!

Niektóre podmioty oferują co prawda, że wystawią KPO za wytwórcę, jeżeli udostępni im klucz API, ale jest to działanie, którego nie polecamy. Udostępnienie API innemu podmiotowi nie zdejmuje w żadnym stopniu odpowiedzialności z wytwórcy za wystawione w systemie BDO karty przekazania odpadów. Często w takiej sytuacji dochodzi do błędów i nadużyć, a błędnej karty przekazania odpadów w BDO nie da się usunąć.

Czemu służą karty przekazania odpadów w BDO


Zmiana polegająca na wystawianiu kart przekazania odpadów elektronicznie w systemie BDO wywołała spore zamieszanie wśród przedsiębiorców, pamiętać jednak należy, że jest to tylko wyegzekwowanie przepisów obowiązujących od lat i niesie za sobą też pewne korzyści dla całego systemu. Główną korzyścią jest uwypuklenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za posiadane odpady oraz uszczelnienie sytemu gospodarowania odpadami. Ostatecznie od 2021 roku zmianie uległy nie tylko zasady wystawiania KPO, ale także doszedł szereg nowych obowiązków dla wszystkich uczestników obrotu odpadami. Elektroniczna KPO nie musi być drukowana, jednak w zamian pojawia się nowy dokument – potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Szczegółowy opis nowych przepisów oraz wskazówki, jak uprościć proces wystawiania KPO znajdą Państwo w poradniku BDO

KPO w 2024 roku powinna być wystawiana w systemie BDO. Takie rozwiązanie jest korzystne dla posiadacza odpadów, a docelowo było nieuniknione. W 2024 roku papierowe karty przekazania odpadów można wystawić tylko w przypadku oficjalnego ogłoszenia awarii systemu BDO, co nie wydarzyło się jeszcze nigdy, choć mniejsze awarie były. Oczywiście wystawianie KPO bezpośrednio w systemie BDO lub za pomocą API BDO rodzi wiele pytań oraz wątpliwości. Poniżej tylko niektóre wybrane pytania, na które dajemy konkretne  odpowiedzieć w naszym poradniku BDO:

Błędy w karcie przekazania odpadów wystawionej w systemie BDO

poradniku BDO prezentujemy 3 różne scenariusze poprawienia błędów przy wystawianiu karty przekazania odpadów w systemie BDO w zależności o rodzaju popełnionego błędu oraz statusu karty przekazania odpadów. Piszemy także na czego unikać wystawiając karty przekazania odpadów np. niektórzy odbiorcy odpadów proszę by zamiast numeru rejestracyjnego pojazdu wpisać w KPO przykładowo „samochód ciężarowy” z poradnika BDO dowiesz się dlaczego pod żadnym pozorem nie wolno tego robić.

Przeczytaj dlaczego kody z grupy 19 oraz 20 nigdy nie znajdą się w karcie przekazania odpadów wytwórcy!

Co pisaliśmy o kartach przekazania odpadów w poprzednich latach


Ciągle jeszcze organy kontrolne np. WIOŚ może poprosić nas o okazanie papierowych kart przekazania odpadów. Przykładowo karty z 2019 roku musimy przechowywać do końca 2024 roku. Dlatego poniżej możesz znaleźć informacje o kartach przekazania odpadów z lat poprzednich.

Nowy wzór karty przekazania odpadów od 1 maja 2019! Jak wypełnić nową kartę przekazania odpadów? Kto musi wypełnić kartę przekazania odpadów? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców o kartę przekazania odpadów.

Od 1 maja 2019 roku usunięto z karty przekazania odpadów rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczęci firmowej dla wszystkich stron operacji odpadowej.  Nadal pozostaje obowiązek podania numeru rejestrowego(BDO) oraz NIP podmiotów wpisanych w karcie przekazania odpadów. Od 1 maja 2019 możemy korzystać tylko z nowych wzorów karty przekazania odpadów (KPO).

W 2024 roku karty przekazania odpadów dla nowych odpadów!

Wzór karty przekazania odpadu od maja 2019

Aktualnie obowiązującym wzorem karty przekazania odpadu jest formularz opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wzór karty przekazania odpadu w Wordzie oraz PDF można pobrać tutaj lub pobrać program ewidencja odpadów w którym można wygenerować kartę przekazania odpadu automatycznie. Ciekawostką jest, że przyjęło się mówić o karcie przekazania odpadu, ja też używamy tego określenia tymczasem od 2015 roku poprawna nazwa to karta przekazania odpadu. Warto także mieć na uwadze, że wszystkie karty przekazania odpadu na koniec miesiąca muszą zostać wprowadzone do karty ewidencji odpadów.

Pobierz wzór(WORD) karty przekazania odpadów

Jak wypełnić kartę przekazania odpadu od maja 2019?

Podstawowe zasady dotyczące karty przekazania odpadów zostały zawarte w ustawie o odpadach (art.  69). Przede wszystkim kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady. Często stoi to w sprzeczności z praktyką obrotu odpadami w Polsce. Dziej się tak ponieważ zdarz się, że kartę przekazania odpadu wystawia odbiorca odpadu.

Pamiętaj odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie karty przekazania odpadów ponosi posiadacz odpadu!

Jak wypełnić kartę przekazania odpadów maj 2019

 1. Numer karty przekazania odpadu nadaje posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. Przepisy prawa nie narzucają jaki format ma mieć numer. Często stosuje się format, zawierający kod odpadu oraz datę operacji np.  170201/0105/2019.
 2. Karta przekazania odpadu zawsze musi zawierać rok kalendarzowy.
 3. Posiadacz odpadu – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego odpad oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 4. Transportujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu transportującego odpady oraz adres zamieszkania lub siedziby. Warto sprawdzić w rejestrze BDO czy podmiot posiada zezwolenia na transport odpadów. W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno więcej niż jednego transportującego odpady, w polu należy podać dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności.
 5. Przejmujący odpady – należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przejmującego odpowiedzialność za  odpad oraz adres zamieszkania lub siedziby.
 6. Numer rejestrowy BDO. w 2019 roku wszystkie podmioty powinny posiadać już indywidualny numer rejestrowy.
 7. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, pod który należy dostarczyć odpad.
 8. Pole to dotyczy tylko stacji demontażu oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych w większości przypadków pozostaje niewypełnione.
 9. Pole to dotyczy wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w większości przypadków pozostaje niewypełnione.
 10. Na karcie przekazania odpadów umieszczamy kod odpadu zgodnie z katalogiem odpadów.
 11. Na karcie przekazania odpadów umieszczamy rodzaj odpadu(nazwę odpadu) zgodnie z katalogiem odpadów.
 12. Należy podać dokładną datę operacji w przypadku zbiorczej karty przekazania odpadów miesiąc np. 1.5.2018.
 13. Masa odpadów w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg(0,001 Mg), należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg czyli 0,001 Mg.
 14. Wypełniamy tylko dla odpadów niebezpiecznych zgodnie z katalogiem odpadów.
 15. Wypełniamy tylko dla odpadów rtęci metalicznej.

Jak wygląda ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2024 roku?

Ile egzemplarzy karty przekazania odpadów?

Kartę przekazania odpadów trzeba wystawić w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, czyli po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Jeżeli transportujący odpady jest inny podmiot niż przejmujący odpady musimy wystawić 3 karty przekazania odpadów. Pamiętajmy także, że posiadacz odpadów, który przejmuje odpady, musi potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Przeczytaj o zmianach w ewidencji odpadów

Schemat wystawiania karty przekazania odpadu

Kto musi wypełnić kartę przekazania odpadu?

Kartę przekazania odpadu musi wypełnić każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w momencie przekazywania odpadów innemu posiadaczowi. Karta przekazania odpadów gdy jest prawidłowo wystawiona przenosi odpowiedzialność za odpad z posiadacza na przejmującego. Jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie ma obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów, dopuszcza się można  karty przekazania odpadów nie sporządzać!

Zbiorcza karta ewidencji odpadów od maja 2019

Aktualnie ustawodawca pozwala na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów. Obejmuje ona odpady o tym samym kodzie przekazywane łącznie w okresie danego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego wykonującego usługę transportu odpadów dla tego samego posiadacza odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca. Zbiorcza karta przekazania odpadów zostanie zlikwidowana po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących ewidencji odpadów.

Zbiorcza karta przekazania odpadów od 1 maja 2019 tylko na nowym wzorze a od 2020 roku zakaz wystawiania zbiorczych kart przekazania odpadów

Przykład wypełnionej karty przekazania odpadu

Poniżej przykład prawidłowo wystawionej karty przekazania odpadu za pomocą programu komputerowego Ewidencja odpadów. Aplikacja generuje automatycznie wszystkie niezbędne egzemplarze karty przekazania odpadu zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.

Karta przekazania odpadu wypełniona prawidłowo zgodnie z ustawą o odpadach

OD 1 STYCZNIA 2021 r. KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW(KPO) WYSTAWIASZ TYLKO W BDO!

 

Powinno cię zainteresować:

Andrzej Szewski

Artur Budziszewski