KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

BDO – Produkty jednorazowe oraz opakowania z tworzywa sztucznego. Opłaty w handlu i gastronomi

3 luty 2023 (aktualizacja)

BDO – Opłaty za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego w gastronomii oraz punktach handlowych od 2024 czyli 912 dni po terminie

Pobierz projekt ustawy, który wpłynął do Sejmu w dniu 3 lutego 2023 roku 

Produkty SUPSUP w Sejmie. 580 dni temu upłynął termin, a licznik dobije z pewnością do 912 dni. Dzisiaj, 3 lutego 2023 roku, wpłynął do Sejmu projekt ustawy (UC73) wprowadzającej m.in. dyrektywę SUP. Oczywiście projekt jest znacznie szerszy – cały dokument liczy 601 stron. Planowane wejście większości przepisów od 1 stycznia 2024 roku. Termin transpozycji minął 3 lipca 2021 r.

Od 2024 roku (dokładny termin nie jest jeszcze znany) obowiązek rejestracji w BDO oraz nowe opłaty dla przedsiębiorców w celu zmniejszenia stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Wprowadzona zostanie opłata za wprowadzanie do obrotu i udostępnianie nabywcom produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, które powinny być organiczne. Opłaty za udostępnianie produktów pobierane będą w punktach handlowych oraz punktach gastronomicznych. Mechanizm ten jest analogiczny do funkcjonującej lat opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z opublikowanymi 7 czerwca 2021 wytycznymi komisji europejskiej nowe przepisy obejmą także tworzywa biodegradowalne (z wyjątkiem naturalnych niemodyfikowanych) oraz produkty lub opakowania jednorazowe wykonane np. z papieru ale pokryte folią. Niektóre produkty jednorazowego użytku w ogóle nie będą mogły być wprowadzane do obrotu lub importowane na terenie RP. 

W nowej ustawie przyjęto rozwiązanie, polegające na objęciu wybranych produktów opłatą. Opłata ta ma na celu zniechęcenie konsumentów do nabywania opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na rzecz produktów z alternatywnych materiałów lub produktów wielokrotnego użytku. Wprowadzony zostanie obowiązek pobierania opłaty przez jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne w przypadku oferowania przez nie opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Obowiązek rejestracji w BDO punktów handlowych, gastronomi, importerów

Nowe przepisy oznaczają dla wielu punktów gastronomiczny oraz handlowych obowiązek rejestracji w BDO poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego w BDO. Uwaga, dotyczy to nie tylko firm niezarejestrowanych w BDO ale także podmiotów, które uzyskały już wpis w rejestrze BDO i mają nadany numer rejestrowy BDO. Takie podmyty muszą złożyć wniosek aktualizacyjny w BDO. W obydwu przypadkach decyzję administracyjną musi wydać właściwy urząd marszałkowski.

Na tym nie koniec nowych obowiązków w handlu i gastronomi. Przedsiębiorcy prowadzący handel lub gastronomię będą mieli obowiązek zapewnienia nabywcom dostępności w sprzedaży produktów i opakowań wielokrotnego użytku lub wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne. Ustalono, że maksymalna stawka ww. opłaty może wynieść 1 zł za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, natomiast obowiązująca stawka opłaty, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów, zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu.

Ewidencja produktów i opakowań jednorazowych w gastronomi i handlu

Ewidencję tą prowadzi się papierowo lub elektronicznie, rejestrując liczby nabytych i wydanych nabywcom odpowiednio opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w danym kwartale i roku kalendarzowym. Punkty gastronomiczne oraz punkty handlowe będą miały obowiązek przechowywania ewidencji przez okres 5 lat.

W nowej ustawie zobowiązano przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe i gastronomiczne, w których są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produkty w opakowaniach jednorazowych z tworzywa sztucznego, objęte opłatą, do prowadzenia oddzielnie dla każdej jednostki handlowej lub gastronomicznej ewidencji.

Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek złożenia w BDO sprawozdania przez jednostki handlowe i gastronomiczne.