KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

BDO w gastronomii oraz handlu – Produkty jednorazowe oraz opakowania z tworzywa sztucznego.

1 lipca 2024 (aktualizacja)

BDO w Gastronomii – Opłaty za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego rejestracja w BDO dla gastronomii oraz handlu obowiązkowa

Produkty SUPOd 1 stycznia 2024 r. wprowadzono nowe obowiązki m.in. dla punktów handlowych oraz gastronomicznych udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Podmioty te będą musiały pobierać od klientów dodatkowe opłaty (potocznie podatek od plastiku) oraz składać sprawozdania w systemie BDO.  Od 1 lipca 2024 roku nowe obowiązki dla gastronomii związane z opakowaniami z plastiku (SUP). Nowe obowiązki zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP).

Wszystko o BDO w gastronomii w poradniku BDO 2024!

Jeżeli prowadzisz punkt gastronomiczny lub handlowy, w którym udostępniasz klientom odpłatnie lub nieodpłatnie jednorazowe pojemniki na żywność lub kubki z tworzywa sztucznego, to musisz zarejestrować się w BDO. Ale na tym nie koniec już od 24 maja 2023 należało prowadzić ewidencję, a na początku 2024 roku musisz złożyć pierwsze sprawozdanie w BDO.

Co najważniejsze, od 1 stycznia 2024 roku musisz zacząć pobierać specjalną opłatę od swoich klientów, tak zwany podatek od plastiku. Rejestracja w BDO to dopiero początek nowych obowiązków dla gastronomii i handlu. Obowiązki te w łatwy sposób zrealizujesz samodzielnie, a jeżeli masz wątpliwości, zachęcamy do lektury naszego Poradnika BDO 2024. W Poradniku BDO znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania związane z BDO, nie tylko w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, ale także w zakresie odpadów.

W dniu 11 grudnia 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw pobieranej w handlu i gastronomii od 1 stycznia 2024 roku.opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw pobierane w handlu i gastronomi

 

Na początku stycznia 2024 roku w przestrzeni publicznej pojawiły się liczne wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych przepisów wprowadzających opłatę za opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP). Wątpliwości dotyczą m.in. sposobu naliczania opłaty SUP pobieranej od użytkownika końcowego oraz stawki podatku VAT. Piszemy o tym problemie w najnowszym wydaniu poradnika BDO.

Pojawiły się także wątpliwości odnośnie naliczania opłaty w przypadku sprzedaży hurtowej pustych opakowań spełniających wymagania określone w załączniku nr 6 do ustawy produktowej. W związku z powyższym zaktualizowaliśmy w styczniu 2024 roku rozdział „13.2.2. Opłata pobierana w handlu oraz gastronomii o dodatkowe wyjaśnienia oraz wzór oświadczenia niezbędny w przypadku sprzedaży opakowań podmiotowi, który nie jest użytkownikiem końcowym.

Wielu dostawców opakowań do gastronomii oferuje opakowania z plastiku, reklamując je jako zwolnione z opłaty konsumenckiej (SUP). Pretekstem zwolnienia z opłaty SUP pobieranej od użytkownika końcowego ma być fakt, że oferowane opakowania są opakowaniami wielokrotnego użytku, o czym świadczyć ma stosowny „certyfikat”. Przeczytaj artykuł dlaczego w świetle najnowszych interpretacji urzędów marszałkowskich opakowania wielokrotnego użytku nie gwarantują zwolnienie z nowych obowiązków w zakresie SUP oraz BDO.

Nowe obowiązki były wdrażane stopniowo. Większość przepisów weszła w życie z dniem 24 maja 2023 roku, jednak część przepisów związanych z opłatami lub zakazami zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 roku. 1 lipca 2024 roku zaczął obowiązywać ostatni obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych do SUP.

Opakowania alternatywne w gastronomii i handlu od 1 lipca 2024

Na tym nie koniec nowych obowiązków w handlu i gastronomii. Od 1 lipca 2024 r. jednostki gastronomiczne oraz handlowe (nie dotyczy to urządzeń vendingowych) mają obowiązek zapewnić dostępność opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, alternatywnych do opakowań będących produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, lub dostępność w sprzedaży produktów i opakowań wielokrotnego użytku. Sam fakt posiadania w ofercie opakowań wielokrotnego użytku nie może być uznany za realizację obowiązku dostępności opakowań alternatywnych do SUP. W rozdziale 13.2.1. naszego poradnika BDO opisujemy szczegółowo, jak w prosty sposób wypełnić nowe obowiązki i podajemy przykłady alternatywnych opakowań. Z poradnika dowiesz się także czy opakowania alternatywne mogą być droższe od opakowań jednorazowych SUP oraz jakie obowiązki informacyjne spoczywają na przedsiębiorcach z branży gastronomicznej. 

Pomoc przy wdrożeniu BDO (SUP) w gastronomii i handlu

rejestracja w BDO gastronomia handel

Wszystko o BDO w gastronomii w poradniku BDO 2024!

Nowe obowiązki w BDO (SUP) w punktach gastronomicznych oraz handlowych

 • Do 24 sierpnia 2023 roku należało złożyć wniosek w BDO jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś warto się pośpieszyć (wpis w BDO nastąpi wciągu 30 dni)
 • Rejestrujesz tylko punkty gastronomiczne lub handlowe, w których wydawane są określone opakowania SUP pojemniki na żywność albo kubki na napoje
 • Rejestracja każdego punktu/adresu odbywa się poprzez oddzielne MPD
 • Dla każdego MPD(punktu gastronomicznego/handlowego) wypełniasz dział II tabelę 8 rejestru BDO
 • Opłata rejestrowa lub roczna BDO nie dotyczy punktów handlowych oraz gastronomicznych (wyjątkiem są tu lokale gastronomiczne zarejestrowane w dziale VI rejestru BDO jako wprowadzający produkty w opakowaniach)
 • Rejestracja w BDO to dopiero początek Twoich obowiązków (czytaj więcej w poradniku BDO)

Obowiązek rejestracji w BDO punktów handlowych, gastronomii, urządzeń vendingowych, importerów

Nowe przepisy oznaczają dla wielu punktów gastronomicznych oraz handlowych obowiązek rejestracji w BDO poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego w BDO. Uwaga: dotyczy to nie tylko firm niezarejestrowanych w BDO, ale także podmiotów, które uzyskały już wpis w rejestrze BDO i mają nadany numer rejestrowy BDO. Takie podmioty muszą złożyć w BDO wniosek aktualizacyjny. W obydwu przypadkach decyzję administracyjną musi wydać właściwy urząd marszałkowski. Wniosek rejestracyjny lub aktualizacyjny powinien być złożony do 24 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Co ważne, nowe obowiązki dotyczą także podmiotów, które uzyskały już wcześniej numer rej. BDO.

Od 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać przepisy związane z pobieraniem i odprowadzaniem opłat za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego. Ustalono, że maksymalna stawka ww. opłaty może wynieść 1 zł za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, natomiast obowiązująca stawka opłaty, została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu. Aktualne stawki na 2024 rok to 0,20 zł oraz 0,25 zł za jedną sztukę kubków lub pojemników. Potocznie opłata ta nazywana jest opłatą konsumencką lub podatkiem od plastiku. Szczegółowe zasady pobierania opłat od klientów oraz rozliczania się z urzędem marszałkowskim poznasz w rozdziale 13. naszego Poradnika BDO 2024.

Ewidencja produktów i opakowań jednorazowych w gastronomii i handlu

Zarówno wprowadzający, jak i udostępniający produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego mają obowiązek prowadzenia ewidencji produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (ewidencja poza systemem BDO od 24 maja 2023 r.) oraz składania do marszałka województwa do 15 marca za rok poprzedni rocznego sprawozdania (po raz pierwszy sprawozdanie będzie składane za 2023 rok do 15 marca 2024 roku).

W naszym Poradniku BDO znajdziesz praktyczne narzędzia ułatwiające ewidencję opakowań w punktach handlowych oraz gastronomicznych, którą należy prowadzić poza systemem BDO od 24 maja 2023 roku.

Sprawozdanie w BDO dla gastronomii

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek złożenia sprawozdania przez jednostki handlowe i gastronomiczne. Sprawozdanie składane jest w systemie BDO do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Dane z tych sprawozdań służyć będą realizacji obowiązków statystycznych nałożonych na Polskę przepisami dyrektywy 2019/904., tj. obowiązku przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdania dotyczącego zmniejszenia stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, objętych obowiązkiem zmniejszenia stosowania. Oczywiście sprawozdanie pełni także funkcję kontrolną w stosunku do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy (handel oraz gastronomia) udostępniający produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem pobrania opłaty od użytkownika końcowego składają za pośrednictwem systemu BDO sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.

Do 15 marca 2024 pierwsze sprawozdanie w BDO dla gastronomii(SUP)!

rejestracja w BDO gastronomia handel

BDO w gastronomii i handlu

Pamiętaj, że BDO w gastronomii i handlu to nie tylko opakowania jednorazowego użytku z plastiku. Zarówno w handlu jak i w gastronomii mogą pojawić się także obowiązki związane z ewidencją odpadów, które są wytwarzane w firmie. Dlatego w naszym poradniku BDO znajdziesz informacje zarówno o opakowaniach jak i o ewidencji odpadów. 

Wszystko o BDO w gastronomii w poradniku BDO 2024!

Jak przebiega wdrożenie SUP

Stacje benzynowe, restauracje, sklepy, garmażerka, kawiarnie, cukiernie! W ostatnich tygodniach klientom z tych branż pomagaliśmy wdrożyć nowe przepisy dotyczące opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego (SUP). Nowe obowiązki trzeba realizować od 1 stycznia 2024 roku, kiedy rozpoczną się też kontrole Inspekcji Handlowej.

Proces wdrażania rozpoczyna się od identyfikacji, które opakowania w przypadku klienta to SUP. Następnie analizujemy, czy SUP są niezbędne w przypadku danej działalności. Dalszy proces wdrożenia to:

 • Rejestracja w BDO lub wniosek aktualizacyjny
 • Organizacja ewidencji SUP w firmie (z uwzględnieniem innych obowiązków)
 • Organizacja poboru opłaty od klientów (VAT, paragony, magazyn)
 • Realizacja obowiązków informacyjnych
 • Realizacja obowiązków w zakresie opakowań alternatywnych
 • Raportowanie w BDO
 • Odprowadzanie opłaty do UM

Wdrożenie SUP powinno być przeprowadzone w taki sposób, by w kolejnych latach w jak najmniejszym stopniu obciążało funkcjonowanie firmy. Ewidencja SUP powinna być zorganizowana tak, aby jednocześnie gromadzić wszystkie dane niezbędne do realizacji innych obowiązków związanych z ochroną środowiska w gastronomi.
Dodatkowo – podczas procesu wdrożenia SUP weryfikowane są też inne obowiązki gastronomii związane z BDO dotyczące podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach czy ewidencja oraz sprawozdawczość odpadowa.

Pomoc przy wdrożeniu BDO (SUP) w gastronomii i handlu