KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Ministerstwo potwierdza nowe wzory dokumentów

17 grudnia 2014

 

W dniu wczorajszym ministerstwo środowiska potwierdziło nieoficjalnie ostateczny kształt nowej Karty ewidencji odpadów. Data publikacji nowego rozporządzenia nie jest znana, ale pewne jest, że przedsiębiorcy po długiej sylwestrowej nocy 1 stycznia 2015 staną przed kolejnym wyzwaniem dostosowania swoich systemów komputerowych do nowych wzorów dokumentów.

Podstawowym dokumentem ewidencji odpadów jest karta ewidencji odpadu, sporządzana odrębnie dla każdego rodzaju odpadu. Karta ewidencji służy ewidencjonowaniu odpadów wytwarzanych, przyjmowanych od innych posiadaczy, przetwarzanych we własnym zakresie oraz przekazywanych innym posiadaczom. Dane na karcie ewidencji odpadów mają być uzupełniane niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą.

Karta przekazania odpadu jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest zobowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, sporządzonej uprzednio przez posiadacza, który pozbywa się tego odpadu. W ustawie wyraźnie zapisano, że sporządzenie karty przekazania odpadu jest obowiązkiem posiadacza przekazującego odpad.

Dodatkowo, na karcie przekazania odpadów potwierdzany jest fakt wykonania usługi przewozu odpadów, jeżeli czynność ta wykonywana jest przez przedsiębiorcę innego niż jeden ze wskazanych wyżej posiadaczy odpadu.

Sporządzanie karty przekazania odpadu w przypadku przekazywania odpadów posiadaczom, którzy nie prowadzą ewidencji odpadów (a więc osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieprowadzącym działalności gospodarczej), nie jest obowiązkowe.

Andrzej Szewski