KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Numer rejestrowy BDO

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Celem rozporządzenia jest określenie sposobu nadawania numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (zwanego dalej „rejestrem”). Zgodnie z art. 49 ustawy
o odpadach podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru jest marszałek województwa. Będzie on dokonywał wpisu do rejestru nadając jednocześnie podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Biorąc powyższe pod uwagę ustala się, że dokonując wpisu do rejestru nadaje się kolejno indywidualny numer rejestrowy, który będzie generowany przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (zwanej dalej BDO), o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Numer rejestrowy będzie się składać z 9 cyfr arabskich. Numer rejestrowy będzie nadawany przedsiębiorcy w momencie dokonywania pierwszego wpisu do rejestru. Przewiduje się, że sposób nadawania numeru rejestrowego nie będzie stwarzał trudności w stosowaniu dla marszałków województw, jako że numer rejestrowy będzie generowany przez system automatycznie.

Zgodnie z ustawą o odpadach BDO, w tym także rejestr, ma zostać uruchomiona nie później, niż w styczniu 2016 r. Natomiast podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku
o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. W związku z powyższym stosownym terminem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia jest dzień 1 stycznia 2016 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn zm.) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacji. Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowania pracami nad tym projektem rozporządzenia w trybie ww. ustawy.