KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów ewidencyjnych

27 października 2014

 

Wczoraj Ministerstwo Środowiska udostępniło nową wersję rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Poniżej zamieszczam link.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy o odpadach obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673) zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2015 r. Zatem konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia przed tą datą. Ponadto, ze względu na konieczność wyznaczenia konkretnej daty, od kiedy mają obowiązywać nowe wzory dokumentów ewidencyjnych w projekcie rozporządzenia wprowadza się datę wejścia w życie regulacji na dzień 1 stycznia 2015 r.

Załączniki do projektu rozporządzenia określają wzory następujących dokumentów:

  • Załącznik nr 1: Wzór karty przekazania odpadów
  • Załącznik nr 2: Wzór karty ewidencji odpadów
  • Załącznik nr 3: Wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
  • Załącznik nr 4: Wzór karty komunalnych osadów ściekowych
  • Załącznik nr 5: Wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Załącznik nr 6: Wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji

Załączniki nr 1, 2, 4, 5 i 6 zostały zmienione w stosunku do obecnie obowiązujących wzorów dokumentów ewidencji odpadów. Zmiany wprowadzone projektem rozporządzenia wynikają z konieczności dostosowania do nowych regulacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, a także są związane z wątpliwościami zgłaszanymi przez przedsiębiorców stosujących te dokumenty. We wzorze karty przekazania odpadów, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia, wprowadzono liczne zmiany wynikające z ustawy o odpadach oraz ze zgłaszanych uwag od przedsiębiorców.

Nowa wersja projektu rozporządzenia na stronach MŚ.

Andrzej Szewski