KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

26 lipca 2016 (aktualizacja)
12 stycznia 2016

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym zastąpiła ona od 1 stycznia 2016 r. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.).

Nowa ustawa składa się z 16 rozdziałów oraz 6 załączników. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Ustawę stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do zużytego sprzętu.

Przez sprzęt rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. Natomiast zużyty sprzęt to sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.

Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do następujących podmiotów gospodarczych:

 • wprowadzających sprzęt;
 • autoryzowanych przedstawicieli;
 • podmiotów zbierających zużyty sprzęt, w tym zbierających zużyty sprzęt;
 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytego sprzętu;
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • podmiotów organizujących przemieszczanie oraz dokonujących przemieszczania używanego sprzętu.

Wśród ważnych nowych regulacji wskazać można zmniejszenie kategoryzacji grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego z dziesięciu do sześciu.

Grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy to:

 • sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury;
 • ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2 ;
 • lampy;
 • sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych; niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3;
 • sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych; niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1–3 i 6;
 • małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

Powyższa kategoryzacja obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu zastosowanie będzie miała dotychczasowa kategoryzacja, określona w załączniku nr 7 do ustawy.